Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0333/13

"Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí"

Autori výskumného projektu: vedúca riešiteľského tímu prof. PhDr. Anna Remišová, CSc., zástupkyňa vedúcej riešiteľského tímu doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., členovia riešiteľského tímu: prof. Ing. Ján Rudy, PhD., doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., Mgr. Zuzana Búciová, PhD., Mgr. Jana Fratričová, PhD., Mgr. Tibor Lörincz.

Základné výskumné otázky sa týkajú týchto oblastí:

1. Aký je súčasný stav v oblasti etického vedenia ľudí?

2. Aké sú príčiny daného stavu?

3. Aké kroky možno v praxi realizovať s cieľom zlepšiť daný stav?

Zber dát bol ukončený 15. 10. 2014. Členovia výskumného tímu by chceli veľmi pekne poďakovať všetkým respondentom, ktorí sa do výskumu zapojili a venovali svoj čas a energiu vyplneniu dotazníka. Každú jednu odpoveď si veľmi vážime, nakoľko bez záujmu respondentov by výskum nebolo možné zrealizovať. Základné výsledky výskumu budú publikované v priebehu 2015 na webovej stránke FM UK.


Stručné informácie o projekte

Základným cieľom projektu je prostredníctvom kritickej analýzy zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory charakterizujú manažérske rozhodovanie v oblasti vedenia ľudí v rámci súčasného slovenského podnikateľského prostredia. Vedľajším cieľom je komparácia odhalených poznatkov s výsledkami už zrealizovaných renomovaných výskumov v rámci Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research (GLOBE). Kritická reflexia súčasného stavu kultúrnych a etických dimenzií manažérskeho rozhodovania v oblasti vedenia ľudí umožní vytvoriť reálny obraz o kvalite manažérov pôsobiacich v slovenskom podnikateľskom prostredí v etape globalizácie a internacionalizácie sprevádzaných súčasnou hospodárskou krízou. Výsledky utvoria metodologický základ pre stanovenie požadovaného kultúrneho a etického profilu manažéra v súčasnom slovenskom podnikateľskom prostredí. Výsledky vedeckého projektu sú okamžite použiteľné v domácom i medzinárodnom podnikateľskom prostredí a jednoznačne vo vzdelávaní manažérov.