Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe (ďalej centrum) Fakulty managementu Univerzity Komenského bolo špecializovaným odborným vedecko-výskumným, rozvojovým a výchovným pracoviskom FM UK.

Činnosť Centra bola nedávno ukončená ale počas svojho fungovania sa zameriavalo predovšetkým na získavanie a riešenie výskumných a vývojových projektov EU z oblasti IST - Information Society Technologies v rámci príslušného rozvojového programu (terajšieho 6FP resp. v budúcnosti 7FP) o e-Europe Európskej únie a jej Lisabonskej stratégie o informatizácii spoločnosti s cieľovým rokom 2010.

Archív všetkých projektov riešených a činností zabezpečovaných Centrom je k dispozícií na podstránkach.


Centrum svojou výskumnou a vývojovou činnosťou prispieva aj k vytváraniu podmienok pre následne využívanie výsledkov príslušných medzinárodných projektov EU v podmienkach SR. Okrem projektov EU sa centrum podľa možnosti zapája aj do iných podobných medzinárodných projektov a programov vrátane projektov OSN, atď.

Centrum zabezpečuje prenášanie najnovších vedecko-výskumných poznatkov z riešených medzinárodných projektov do učebného procesu na FM UK resp. celej UK v Bratislave osobitne v oblastiach patriacich do e-Europe a informatizácie spoločnosti.

Vo svojej výchovnej činnosti sa centrum hlavne zameriava na študentov doktorandského štúdia zameraných na problematiku ICT, IST, e-Europe a pod., ktorých podľa ich špecializácie a zamerania dizertačných prác zapája priamo do riešenia príslušných projektov EU. Podobné úlohy plní aj voči študentom magisterského štúdia a to aj zahraničných študentov v rámci programu ERASMUS, atď.. Podľa potreby jednotlivých projektov, centrum využíva aj interných resp. externých domácich a zahraničných spolupracovníkov, odborníkov, expertov a to rôznymi formami externej spolupráce.

Centrum aktívne spolupracuje s obdobnými partnerskými a riešiteľskými pracoviskami v rámci medzinárodnej výskumnej a riešiteľskej komunity osobitne z členských krajín EU, zapája sa do vytváraných medzinárodných riešiteľských konzorcií, „Networks of Excellence“, medzinárodných výskumných a vývojových projektov, programov, združení, atď. V tomto smere sa centrum už aktívne podieľalo na úspešnom riešení aj vyriešení viacerých projektov EU. Centrum aktívne spolupracuje so štátnymi a verejnými orgánmi, s finančnými a hospodárskymi organizáciami v SR a v zahraničí osobitne v krajinách EÚ. Okrem toho centrum je aktívne zapojené aj do regionálnej a cezhraničnej spolupráce osobitne v rámci projektu CENTROPE - krajín V4 a Rakúska podporovaného tak isto zo zdrojov EU resp. aj do iných podobných medzinárodných projektov a iniciatív.

Po odbornej stránke zabezpečuje centrum vzťahy s príslušnými koordinačnými pracoviskami EU, osobitne s Európskou komisiou v Bruseli rovnako ako so svojimi partnermi v rámci jednotlivých medzinárodných projektov.