Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vzdelávanie

PhD. štúdium a výskum

Doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu je najvyšším druhom vysokoškolského štúdia. Ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky, alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Doktorandské štúdium na všetkých vysokých školách a fakultách v SR upravuje zákon č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Viac informácií o doktorandskom štúdiu na Fakulte managementu: https://www.fm.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/

Témy dizertačných doktorandských prác

1. Management prípravy obyvateľstva v rámci celoživotného vzdelávania pre potreby implementácie Lisabonskej strategie v SR
prof. Dušan Šoltés, PhD.

2. Management prípravy znevýhodnenej časti obyvateľstva na informatizáciu spoločnosti v rámci e-Europe
prof. Dušan Šoltés, PhD.

3. Problémy managementu procesu implementácie Lisabonskej stratégie v NMS na príklade SR 
prof. Dušan Šoltés, PhD.

4. Management implementácie Lisabonskej stratégie o informačnej spoločnosti 
v podmienkach vybraného sektora v SR (vláda, zdravotníctvo, vzdelávanie, bankovníctvo, verejná správa, atď.)
prof. Dušan Šoltés, PhD.

Absolventi doktorandského štúdia v rámci školiacej činnosti e-Europe Research & Development Centre

Dňa 16.mája 2007 Mgr. Blanka Barátiová ako prvá absolventka doktorandského štúdia v odbore management v rámci e-Europe Research & Development Centre úspešne obhájila svoju doktorandskú dizertačnú prácu na tému " Elektronické zdravotníctvo - eHealth ako súčasť akčného plánu eEurope", ktorá priamo nadväzovala na náš projekt EU/6FP/IST iWebCare  a získala vedeckú hodnosť PhD. v odbore manažment. 

Abstrakt práce - Mgr. B. Barátiová, PhD.

Dňa 29. júna 2007 sa uskutočnila obhajoba ďalšej doktorandskej dizertačnej práce a to na tému "Elektronické vzdelávanie ako súčasť eEurope stratégie a možnosti jeho uplatňovania v podmienkach Slovenskej republiky", ktorá tak isto bola vypracovaná v rámci školiacej činnosti e-Europe Research & Development Centre (eERDC) a doktorandka Mgr. Eleonóra Beňová sa tak isto aktívne podieľala na riešení viacerých výskumných a rozvojových úloh EU/6FP/IST, na ktorých sa tak isto podieľa aj naše eERDC.

Autoreferát práce - Mgr. E. Beňová, PhD.

Abstrakt práce - Mgr. J. Selecký, PhD. - 3/7/2012

Abstrakt práce - PhDr. A. Jankurová, PhD. - 8/10/2012

Dňa 20. marca 2015 obhájil svoju dizertačnú prácu s názvom "Zaručený elektronický podpis v kontexte budovania informačnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky na Slovensku" Ing. Mgr. Michal Šefara a získal vedeckú hodnosť PhD. v študijnom programe 3.3.22. podnikový manažment.

Abstrakt práce - Ing. Mgr. Michal Šefara PhD.

Dňa 11. augusta 2016 obhájila svoju dizertačnú prácu s názvom "Analýza efektívnosti a hrozieb využívania IKT
po zavedení Web 2.0 vo vybraných krajinách" Mgr. Martina Drahošová a získala vedeckú hodnosť PhD. v študijnom odbore manažment.

Abstrakt práce - Mgr. Martina Drahošová, PhD.


21. mája 2021 Mgr. Dušana Alshatti Schmidt úspešne obhájila dizertačnú prácu s názvom „Analýza dôležitosti flexibility pre subjekty na trhu práce v Kuvajte“ a získala doktorát v študijnom programe Ekonómia a manažment.

Abstrakt práce - ALSHATTI SCHMIDT, Dušana

21. mája 2021 Mgr. Emiljana Hoti úspešne obhájila dizertačnú prácu s názvom „Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní ako kľúčový ukazovateľ ekonomického rozvoja“ a získala titul PhD v študijnom programe Ekonómia a manažment.

Abstrakt práce - Mgr. Hoti, Emiljana