Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Abstrakt Selecky

Abstrakt: SELECKÝ, Július

SELECKÝ, Július: eHealth – elektronizácia zdravotníctva na Slovensku. [Dizertačná práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu; Katedra informačných systémov. – Školiteľ: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. Bratislava: UK, 2012. 147 s.

Hlavným cieľom dizertačnej práce je preskúmať efektívnosť zavedenia programu eHealth do praxe a analýza jednotlivých aplikácii. Práca sa zaoberá elektronizáciou zdravotníctva predovšetkým v Slovenskej republike, a taktiež aj v Európskej únii. Hodnotia sa pozitívne aj negatívne aspekty zavádzania elektronizácie do zdravotníctva. Rozčleňuje sa na tri kapitoly, ktoré sa venujú všeobecným vysvetlením pojmov spojených s implementáciou eHealth na Slovensku a legislatívou, ktorá je s ňou spojená. V druhej kapitole sa analyzujú jednotlivé reálne aplikácie programu, ktorých hodnoteniu sa venuje tretia kapitola. Prínosom práce je aktuálny pohľad na stav eHealth na Slovensku a v jednotlivých krajinách únie, vysvetlenie viacerých nových foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré informačné a komunikačné technológie umožňujú. Predstavuje viaceré scenáre národného systému ePreskripcie.

 

Kľúčové slová: eHealth, elektronizácia zdravotníctva, informačné technológie, eSO, ePreskripcia