Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Abstrakt Hoti

Abstrakt: Mgr. Hoti, Emiljana

Abstrakt: Mgr. Hoti, Emiljana: Zabezpečenie kvality vo vzdelávaní ako kľúčový ukazovateľ ekonomického rozvoja. [Dizertačná práca] - Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu. - Školiteľ: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, 146 s.

Vzdelanie je bezpochybne najefektívnejšou zložkou pre začlenenie pozitívnych zmien pre vyvolanie ekonomického rastu na celom svete. Požiadavky o zabezpečenie kvality výučby na vysokých školách rastie proporcionálne s rastúcim počtom študentov. Pre všetky rozvojové krajiny je udržanie kvality vzdelávania často veľmi náročné, nakoľko na udržanie tejto kvality vplýva niekoľko faktorov. Tento výskum sa zameriava na dosiahnutom pokroku vo vzdelávaní na Slovenskej Republike a v Albánsku, s cieľom k dosiahnutiu zabezpečenia kvality vzdelávania ako faktora ekonomického rozvoja. Táto práca sa zaoberá vzťahom medzi sebavedomím akademických pracovníkov, zabezpečením kvality vzdelávania a ekonomického rozvoja. Prostredníctvom hodnotenia účastníkov prieskumu prvá časť výskumu sa ukazuje ako pozitívna a podporuje tvrdenie, že sebadôvera akademických zamestnancov pozitívne ovplyvňuje výučbu v triede zatiaľ čo ďalšie dve tvrdenia sú hodnotené ako negatívne.
Hlavným cieľom tejto práce je prispieť k poznatkom o dôležitosti zabezpečenia kvality vzdelávania na vysokých školách a taktiež môže táto práca poslúžiť v budúcnosti ako príručka s poznatkami a porovnaniami medzi týmito dvoma prípadovými štúdiami.
Kľúčové slová: Zabezpečenie kvality, vysokoškolské vzdelávanie, hospodársky rast, Slovenská republika a Albánsko.