Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Abstrakt Alshatti Schmidt

Abstrakt Alshatti Schmidt

Abstrakt
ALSHATTI SCHMIDT, Dušana: Analýza dôležitosti flexibility pre subjekty na trhu práce v Kuvajte. [Dizertačná práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu. Školiteľ: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, 160 s.

Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo analyzovať význam flexibility pre subjekty na trhu práce v Kuvajte. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť, aký postoj majú zamestnanci a organizácie k flexibilite a flexibilným formám organizácie práce a identifikovať preferencie pri ich výbere. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať faktory, ktoré ovplyvňujú vnímanie flexibility na pracovisku a súčasne nájsť vzťahy medzi nimi. Údaje boli získané prostredníctvom anonymných dotazníkov, ktoré pozostávali z otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, ako aj z otvorených otázok a boli zamerané na zamestnancov a organizácie v Kuvajte. Cieľom práce bolo na základe analyzovaných výsledkov poskytnúť organizáciám, zákonodarcom a širšej komunite lepšie pochopenie, aký význam má flexibilita pre zamestnancov a organizácie v Kuvajte a navrhnúť odporúčania pri tvorbe flexibilných úväzkov, ich praktickej aplikácii, a tiež zvyšovaní využívania flexibilných foriem organizácie práce.

Kľúčové slová: flexibilita, flexibilná organizácia, flexibilná organizácia práce, flexibilný pracovný trh, zamestnanec, organizácia