Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Národné projekty

Národné projekty


Projekt VEGA 1/0647/18
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia
doba riešenia 2018 - 2020
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
bližšie informácie

Projekt APVV-17-0656
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0
bližšie informácie

Projekt APVV-15-0722
Sociálna pasca - náklady a cesta von
bližšie informácie

Projekt APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
bližšie informácie

Centrum edukačného manažmentu (CEM) je analytické pracovisko na Fakulte managementu UK, ktoré sa orientuje predovšetkým na výskum v oblasti manažmentu terciárneho vzdelávania.
bližšie informácie

Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC

Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814
bližšie informácie