Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Národné projekty

Národné projekty

Názov projektu: Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - 2.
Kód projektu: 09I01-03-V02-00084
Názov investície: 1. Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT – European Institute of Innovation and Technology)
bližšie informácie

KEGA 029UKF- 4/2022
Projekt je riešený pod hlavičkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Hlavná riešiteľka za Fakultu managementu: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Zástupca na FM UK: Mgr. Kitty Klacsánová, PhD.
bližšie informácie

KEGA 074UK-4/2023
Prierezová implementácia témy udržateľnosti v rámci manažérskeho vzdelávania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Vedúca projektu: doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
bližšie informácie

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výskumníčka: Yuliia Fedorova

Kód projektu: 09I03-03-V01-00055
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00055.“
bližšie informácie

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výskumníčka: Iryna Ivanochko

Kód projektu: 09I03-03-V01-00121
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00121.“
bližšie informácie

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výskumníčka: Solomiia Feduchko

Kód projektu: 09I03-03-V01-00153
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00153.“
bližšie informácie

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výskumníčka: Nataliia Parkhomenko

Kód projektu: 09I03-03-V01-00145
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
„Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V01-00145.“
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0614/23
Pripravenosť podnikov na výzvy spojené s Priemyslom 4.0 z pohľadu podnikových procesov a procesného manažmentu
Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0109/23
Rámec pre systematizáciu digitálnej transformácie organizácií so zameraním na marketingové a obchodné procesy
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0419/22
Vedenie ľudí, dôvera a kultúra v slovenskom pracovnom prostredí – Projekt GLOBE 2020 Slovensko
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0441/21
Analýza pracovných očakávaní generácie Z a predpokladov jej budúceho uplatnenia na trhu práce   
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Procházková, PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0393/21
Analýza dopadov reštrikčných opatrení a vládnej pomoci spojenej s koronavírusom na finančné zdravie malých a stredných podnikov na Slovensku   
Papík Mário, Mgr., PhD.
bližšie informácie

Projekt APVV-19-0581
Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup
Akronym: DIGICROSSGEN
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0792/20
Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0
doba riešenia: 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Papula, PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0773/20
Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku
doba riešenia 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: Papulová Zuzana, doc. Mgr. PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0737/20
Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov
doba riešenia 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
bližšie informácie