Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Národné projekty

Národné projekty

Projekt APVV-19-0581
Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup
Akronym: DIGICROSSGEN
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
bližšie informácie

Projekt MOVE
Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities
trvanie projektu: január 2021 - december 2021
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0792/20
Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0
doba riešenia: 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Papula, PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0773/20
Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku
doba riešenia 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: Papulová Zuzana, doc. Mgr. PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0737/20
Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov
doba riešenia 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
bližšie informácie

Projekt KEGA 016Eu-4/19
Inovatívne učebné texty marketingu pre stredné školy
doba riešenia 2019-2020
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0647/18
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia
doba riešenia 2018 - 2020
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
bližšie informácie

Projekt APVV-17-0656
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0
bližšie informácie

Projekt APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
bližšie informácie

Centrum edukačného manažmentu (CEM) je analytické pracovisko na Fakulte managementu UK, ktoré sa orientuje predovšetkým na výskum v oblasti manažmentu terciárneho vzdelávania.
bližšie informácie

Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC

Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814
bližšie informácie