Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Národné projekty

Národné projekty

Projekt APVV-15-0722
Sociálna pasca - náklady a cesta von
bližšie informácie

Projekt APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
bližšie informácie

Projekt INKLUPOD - APVV-14-0647
Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup (INKLUPOD)
Development of inclusive entrepreneurship of selected disadvantaged groups in Slovakia: a pragmatic approach (INCLUENT)
bližšie informácie

Centrum edukačného manažmentu (CEM) je analytické pracovisko na Fakulte managementu UK, ktoré sa orientuje predovšetkým na výskum v oblasti manažmentu terciárneho vzdelávania.
bližšie informácie

Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC

Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814
bližšie informácie