Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

09I01-03-V02-00084

OPIS PROJEKTU

Názov projektu: Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa

Kód projektu: 09I01-03-V02-00084

Názov investície: 1. Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT – European Institute of Innovation and Technology)

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - 2. Fakulta manažmentu
Kód projektu 09I01-03-V02-00084
Názov programu Plán obnovy a odolnosti SR
Komponent 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky Investícia 1. Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút
Schéma pomoci Neuplatňuje sa

Cieľ projektu
Cieľom projektu je podpora prípravy a podania nasledovných projektových zámerov do výziev Programu Horizont Európa:
Projektový zámer č. 1
Názov projektového zámeru:
Boosting WOMEN –led entrepreneurship and innovation in rural and agriculture environment
Akronym projektového zámeru:
B-WOMEN
Časť Programu Horizont Európa, v ktorom bol projektový zámer podaný:
Pilier_2_Globálne_výzvy_a_európska_priemyselná_konkurencieschopnosť
Oblasť časti Programu Horizont Európa:
Klaster "Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie"
Kód výzvy, v ktorej bol projektový zámer podaný:
HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-01
Rola žiadateľa v projektovom zámere:
Partner

Harmonogram projektu
Ide o retrospektívny projekt, ktorého všetky aktivity sú už ukončené.

Rozpočet projektu
Celková výška Oprávnených výdavkov 4 000,00 €
Výška Prostriedkov mechanizmu zo zdroja Plán obnovy a odolnosti 4 000,00 €
Výška Prostriedkov mechanizmu - DPH Neuplatňuje sa. Poskytnuté finančné prostriedky nie je možné použiť na úhradu DPH.
Kód programu 06P0L01

Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU