Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BiDaC

Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC

Projekt financovaný z fondov Európskej únie
Kód projektu v ITMS2014+ : 313011B814
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02


ITMG, s.r.o. spolu s partnermi projektu Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach začala realizáciu projektu „BiDaC for research“. Dňa 6.7.2017 podpísaním Zmluvy o NFP sa ITMG, s.r.o stalo úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu výskum a inovácie (PO VaI), Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvoreného BiDaC výskumného  laboratória identifikácia a overenie existujúcich metód a postupov spracovania veľkých objemov dát, ktoré v súčasnosti vyvíjajú technologické spoločnosti pre spracovanie Big Data Management (BDM).

Centrum bude z pohľadu obsahu a zúčastnených strán prvé Centrum na Slovensku takéhoto typu. Bude riešiť aktuálne potreby výskumu v oblasti BDM, ktorý predstavuje kritické know-how pre rôzne oblasti priemyslu, vedy a výskumu a sociálnych vedných odborov.