Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia ROZVOJ PODNIKATEĽSKEJ ETIKY V SLOVENSKOM PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Konferencia
ROZVOJ PODNIKATEĽSKEJ ETIKY V SLOVENSKOM PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ
pri príležitosti ukončenia vedeckého projektu APVV-16-0091
dňa 3. júna 2021

pod záštitou
prof. RNDr. Michala Greguša, PhD.
dekana FM UK v Bratislave

 

  • Na online konferencii budú prezentované výsledky výskumného projektu APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí.
  • O dôležitosti etiky nielen v podnikaní budú hovoriť predstavitelia rôznych organizácií z verejného a súkromného sektora z Českej a Slovenskej republiky.
  • Súčasťou konferencie bude aj diskusné fórum: Quo vadis, slovenská podnikateľská etika?

Pozvánku s podrobným programom nájdete tu.

 

link na pripojenie sa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg1YzA1N2QtNmJkZS00NzAxLTljYWItYTAzZGQyODgwYzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%229036105e-d1d3-47d3-b48d-80c2f6c5174e%22%7d

 

Na Vašu účasť sa tešia:

Vedecký výbor konferencie
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc., Fakulta managementu UK v Bratislave, odborná garantka konferencie
doc. Ing. Márie Bohatá, CSc., CERGE-EI, Akadémie věd České republiky, Praha, ČR
doc. RNDr. Anna Putnová, PhD., MBA; Fakulta podnikateľská, Vysoké učení technické v Brně, ČR
doc. Ing., Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA, Fakulta managementu UK v Bratislave
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD., Fakulta managementu UK v Bratislave
doc. Ing. Martin Lačný, PhD., Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc., Fakulta managementu UK v Bratislave
Ing. Ivan Skaloš, Slovak Compliance Circle

Organizačný výbor konferencie
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., Fakulta managementu UK v Bratislave
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD., Fakulta managementu UK v Bratislave
Mgr. Alexandra Skalská, PhD., Fakulta managementu UK v Bratislave
Mária Mrázová, Fakulta managementu UK v Bratislave

Fakulta managementu Univerzity Komenského
Odbojárov 10, P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 2
Projekt APVV-16-0091: Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
Doba riešenia: júl 2017 – jún 2021

 

Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí - Kľúčové výsledky projektu APVV-16-0091