Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

ŠVOČ je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia za účelom ich motivácie a praktického využívania výsledkov vedecko-odbornej činnosti študentov, ako aj ich verejnej prezentácie.

 • Súťaže sa zúčastňujú študenti fyzicky formou prezentácie a obhajoby prihlásených prác. Súťaže o najlepšie práce ŠVOČ sa môže zúčastniť každý študent fakulty.
 • Súťaž ŠVOČ sa koná v máji príslušného akademického roka.
 • Jednotlivé sekcie súťaže sú rozdelené podľa katedier, s možnosťou zlúčenia sekcií v prípade nízkeho počtu účastníkov. Jednotlivými sekciami súťaže sú:
  • Ekonómia a financie
  • Informačné systémy
  • Kvantitatívne metódy
  • Manažment
  • Marketing
  • Medzinárodný manažment
  • Stratégia a podnikanie
 • Účasť na ŠVOČ je bezplatná.
 • Účastníkom bude vydaný certifikát o účasti.
 • Termín na zaslanie prihlášok: do 02. 05. 2023 (vrátane), vrátane názvu a abstraktu príspevku. Autori, názov príspevku a abstrakt budú uvedené na stránke Fakulty managementu.
 • Termín na zaslanie akceptovaného príspevku mailom: do 09. 05. 2023 vrátane prezentácie pripravenej pomocou šablóny v Power Pointe.
 • Účastníci, okrem cennej skúsenosti, majú možnosť získať finančnú odmenu, ktorou budú ocenené najlepšie práce ŠVOČ na základe vyhodnotenia Vedeckej komisie ŠVOČ.
 • Spôsob priebehu ŠVOČ ako aj presný termín konania (v týždni od 15. 05. 2023) bude komunikovaný prihláseným účastníkom mailom.