Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)


ŠVOČ je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia za účelom ich motivácie a praktického využívania výsledkov činnosti študentov, ako aj ich verejnej prezentácie.

  • Súťaže sa zúčastňujú študenti formou virtuálnej prezentácie a obhajoby prihlásených prác. Súťaže o najlepšie práce ŠVOČ sa môže zúčastniť každý študent fakulty.
  • Súťaž ŠVOČ sa koná v máji príslušného akademického roka.
  • Jednotlivé sekcie súťaže sú rozdelené podľa katedier, s možnosťou zlúčenia sekcií v prípade nízkeho počtu účastníkov.

Jednotlivými sekciami súťaže sú:
    o    Ekonómia a financie
    o    Informačné systémy
    o    Kvantitatívne metódy
    o    Manažment
    o    Marketing
    o    Medzinárodný manažment
    o    Stratégia a podnikanie

  • Účasť na ŠVOČ je bezplatná.
  • Účastníkom bude vydaný certifikát o účasti, v prípade vyžiadania.
  • Termín na zaslanie prihlášok: do 03. 05. 2021 (vrátane), vrátane názvu a abstraktu príspevku. Autori, názov príspevku a abstrakt budú uvedené na stránke Fakulty managementu.
  • Termín na zaslanie akceptovaného príspevku mailom: do 10. 05. 2020 vrátane prezentácie pripravenej pomocou šablóny v Power Pointe.
  • Účastníci, okrem cennej skúsenosti, majú možnosť získať finančnú odmenu, ktorou budú ocenené najlepšie práce ŠVOČ na základe vyhodnotenia Vedeckej komisie ŠVOČ.
  • Spôsob priebehu virtuálnej ŠVOČ ako aj presný termín konania (v týždni od 17. 05. 2021) bude komunikovaný prihláseným účastníkom mailom.
  • Prihlášky, príspevky, prezentácie a akékoľvek otázky smerujte na Referát vedy a výskumu (juraj.mikusfm.uniba.sk).