Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Workshop Rozvoj etiky v organizácii a etický program – 17. 6. 2020

Združenie Slovak Compliance Circle v spolupráci s riešiteľským tímom APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí na FM UK v Bratislave zorganizovalo dňa 17. júna 2020 v bratislavských priestoroch HB Reavis prvý zo série workshopov, ktoré sa zameriavajú na problematiku systematického rozvoja podnikateľskej etiky v organizáciách. Cieľom workshopov je overiť aplikovateľnosť modelov dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky, ktoré navrhuje výskumný tím, aby boli pre podnikateľskú komunitu čitateľné a v praxi ihneď použiteľné. Otvorené diskusie s odberateľmi výsledkov výskumu, odborníkmi zo slovenského podnikateľského prostredia a profesijných organizácií k navrhovaným modelom dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky sú základom pre ich precizovanie a dopracovanie tak, aby tieto modely v čo najväčšej miere pomohli zvládať výzvy, ktorým organizácie čelia pri zavádzaní etického programu do praxe.

Prvý workshop pod názvom Rozvoj etiky v organizácii a etický program viedla prof. PhDr. Anna Remišová, CSc., vedúca riešiteľského tímu. Predstavila navrhovaný model dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky a ozrejmila súvislosť medzi dlhodobým rozvojom etiky v organizácii a etickým programom. S účastníkmi workshopu sa diskutovalo o tom, aké prvky etiky sú nevyhnutné, aby bol etický program funkčný v rôzne veľkých organizáciách, resp. aké je optimálne zloženie etického programu organizácie a čo sú minimálne požiadavky vzhľadom na jeho funkčnosť. Diskusia bola zaznamenávaná, jej výsledky budú slúžiť pre ďalšie precizovanie jedného z hlavných výstupov projektu APVV-16-0091, ktorým je  Integrovaný model dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre organizácie podľa počtu zamestnancov.

 

 

Doc. Stankovičová vystúpila na vedeckom seminári Výpočtová štatistika 2019

Dňa 5. decembra 2019 vystúpila doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. na 28. vedeckom seminári Výpočtová štatistika 2019 s príspevkom Určenie veľkosti vzorky pre aplikovaný výskum (v spoluautorstve s B. Frankovičom zo Štatistického úradu SR).
Výsledky, ktoré prezentovala, sú súčasťou výskumného projektu APVV-16-0091. Príspevok predstavil zhrnutie spôsobu výpočtu veľkosti vzorky pre empirické štúdie v oblasti sociálnych a ekonomických výskumov.

 

Workshop Modely dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky v podnikoch - 28.11.2019

Dňa 28. novembra 2019 sa na FM UK v Bratislave uskutočnil workshop s manažérmi z podnikovej praxe zo spoločností Slovak Telekom/Slovak Compliance Circle, SK+MED, Accenture a Slovak Business Agency. Základným cieľom workshopu bolo získať spätnú väzbu na pracovné verzie modelov dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky, ako aj odporúčania od ľudí, ktorí sa profesne venujú etickému rozvoju podnikov, resp. majú rozsiahle skúsenosti s etickými programami a ich implementáciou do praxe. Diskutovali sme o požiadavkách podnikovej praxe na formu modelov a o požadovanej miere ich podrobnosti, ako aj o najvhodnejších spôsoboch, akými by mohli byť implementované prostredníctvom podnikových procesov (HR, výroba, marketing, interný audit a pod.).

Prof. Anna Remišová na konferencii venovanej problematike integrity v podnikateľskom prostredí - Slovak Compliance Days 2019

Dňa 12. novembra 2019 na pozvanie neziskovej organizácie Slovak Compliance Circle vystúpila prof. Anna Remišová na konferencii venovanej problematike integrity v podnikateľskom prostredí -  Slovak Compliance Days 2019. Vo vystúpení s názvom Kľúčové úlohy akademickej pôdy v rozvoji podnikateľskej etiky na Slovensku, okrem iného po prvý raz predstavila na verejnosti aj výsledky empirického výskumu o neetických praktikách v slovenskom podnikateľskom prostredí,  uskutočneného v rámci projektu APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí.

 

 

Prof. Remišová a doc. Lašáková vystúpili na konferencii Economy & Business 2019

 

Dňa 21. augusta 2019 vystúpili prof. Remišová a doc. Lašáková na medzinárodnej vedeckej konferencii Economy & Business 2019, Burgas, Bulharsko s príspevkom o výsledkoch kvalitatívneho výskumu v prostredí slovenských malých a stredných podnikov s názvom "Are Slovak SMEs ready to take responsibility for the development of business ethics?" Výsledky, ktoré prezentovali, sú súčasťou výskumného projektu APVV-16-0091.

Účasť prof. A. Remišovej na konferencii Etika a integrita veřejné správy, Praha, Valdštejnský palác

Priebežné výsledky projektu APVV-16-0091 prezentované vo Valdštejnskom paláci v Prahe

Vo Valdštejnskom paláci v Prahe sa 23. mája 2019 konala pod záštitou predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Jaroslava Kuberu medzinárodná konferencia „Etika a integrita veřejné správy“. Spoluorganizátormi konferencie boli NHU-EI, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Společnost pro etiku v ekonomice, podnikání a správě. Na podujatí vystúpili významné  osobnosti z oblasti aplikovanej etiky, napríklad riaditeľka Institute of Business Ethics v Londýne profesorka Phillipa Foster Back a profesor Geert Demuijnck z EDHEC Business School a súčasný predseda European Business Ethics Network. Medzi pozvanými zahraničnými hosťami sa dostalo uznanie profesorke Anne Remišovej z FM UK, ktorá bola požiadaná o prednášku. Vo svojom vystúpení „Neetické praktiky štátu z pohľadu slovenských podnikateľov“ prezentovala priebežné výsledky štvorročného projektu APVV-16-0091 Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý sa rieši na FM UK v Bratislave (2017-2021).

Účasť prof. A. Remišovej na konferencii European Compliance Forum

prof. Remišová

Profesorka Anna Remišová sa zúčastnila na pozvanie konferencie European Compliance Forum v dňoch 25. a 26. apríla 2019 v Modre, ktorú organizovali spoločnosti Deloitte a Ružička a Partners.  Vo svojom vystúpení "Compliance v teórii vs. Compliance v realite" sa venovala priebežným výsledkom projektu APVV-16-0091. Účastníci konferencie ocenili dosiahnuté výsledky, zaujímali sa o projekt, najmä o zber dát v rámci reprezentatívneho výskumu, ktorý sa realizuje v tomto čase.

Workshop Rozvoj podnikateľskej etiky vo veľkých podnikoch – 26.4.2018

Na štvrtý workshop, ktorý sme zorganizovali v rámci nášho výskumného projektu, sme pozvali zástupcov veľkých podnikov pôsobiacich na Slovensku. Počas stretnutia nám priblížili, s akými neetickými praktikami sa stretávajú firmy v slovenskom podnikateľskom prostredí a čo sú podľa nich príčiny tohto neetického správania. Hovorili tiež o praktikách, ktoré sa im osvedčili pri zavádzaní etiky do podniku i bariérach, ktoré museli prekonať. Rovnako vyjadrili na základe svojich skúseností názory na to, aký model rozvoja etiky navrhnúť vo veľkých podnikoch, aby ho ľudia prijali.

Workshopu sa zúčastnili predstavitelia firiem ESET, Skanska, Slovak Telekom, Slovnaft a U.S. Steel Košice.

Workshop Rozvoj podnikateľskej etiky v malých a stredných podnikoch – 12.4.2018


Na treťom workshope v rámci nášho výskumného projektu sme privítali 12.4.2018 na Fakulte managementu UK predstaviteľov mikro, malých a stredných podnikov. Na podujatí sa diskutovalo o neetických praktikách v slovenskom podnikateľskom prostredí a ich príčinách. Kľúčovou témou boli otázky, akým spôsobom motivovať túto skupinu podnikov, aby zaviedli etiku do svojich podnikateľských aktivít a kto by mal byť iniciátorom rozvoja podnikateľskej etiky v týchto podnikoch.

Pozvanie na workshop prijali okrem prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov aj zástupcovia firiem Euro-In Consulting, GastroNet, PLANSTANDARD, water & coffee, Zeboku a ZSE.

Workshop Etika v podnikaní - 22. 3. 2018

V rámci nášho výskumného projektu sme na pôde Fakulty managementu UK dňa 22. marca 2018 zorganizovali druhý workshop. Respondentmi workshopu boli zástupcovia  firiem, ktoré získali za svoj férový a zodpovedný prístup v podnikaní ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré udeľuje Nadácia Pontis. Na workshope sa diskutovalo o neetických praktikách v slovenskom podnikateľskom prostredí a ich príčinách. Kľúčovou témou boli otázky, akým spôsobom zaviedli tieto úspešné firmy etiku do svojich podnikateľských aktivít, aká bola ich motivácia a kto bol iniciátorom rozvoja podnikateľskej etiky.

Pozvanie na workshop prijali zástupcovia firiem Accenture, Bitúnok HSH, Kia Motors Slovakia, Marius Pedersen, Metro Cash & Carry SR, Ošetrovateľské centrum Slnečný dom, Payless, Soitron.

Workshop Rozvoj podnikateľskej etiky na Slovensku - 28. 11. 2017

Na pôde Fakulty managementu UK bol realizovaný dňa 28.11.2017 prvý workshop. Cieľovou skupinou boli profesijné združenia, zamestnávateľské zväzy a obchodné komory.