Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-16-0091

Rozvoj podnikateľskej etiky
v slovenskom podnikateľskom prostredí

Projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0091

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2017
Koniec riešenia projektu: 30.06.2021

1. Anotácia

V našom podnikateľskom prostredí sa doposiaľ v malej miere udomácnila myšlienka, že pre dlhodobé a efektívne podnikanie sú nevyhnutné nielen kvalitné a ekonomicky racionálne zákony, ale aj rešpektovanie etických štandardov, ktoré vytvárajú v podnikaní a pre podnikanie normatívnu stabilitu. Akékoľvek medzinárodné indexy či prieskumy zamerané na kvalitu slovenského podnikateľského prostredia s ohľadom na prítomnosť korupcie a neetické praktiky ukazujú, že je najvyšší čas prestať vnímať podnikanie s etickým skepticizmom, a pokúsiť sa vniesť do podnikania etické regulátory na systematickej a odbornej úrovni. Naše doterajšie skúmania svedčia o tom, že na makroúrovni dlhodobo absentuje systémová podpora etického podnikania, a súčasná miera etického podnikania u nás je dosiahnutá zásluhou iniciatív rôznych podnikateľských zoskupení, neziskových organizácií a jednotlivých podnikateľských subjektov, ktoré však nemajú systémový charakter. Aplikovať podnikateľskú etiku do podnikov nie je možné bez jej systematického a dlhodobého manažovania. Poslaním tohto projektu je poskytnúť podnikom konkrétny mechanizmus aplikácie podnikateľskej etiky. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie na základe kritickej analýzy súčasného stavu, najnovších vedeckých poznatkov, ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre podniky pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí (s ohľadom na veľkosť podniku podľa počtu zamestnancov).

2. Ciele projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je vytvorenie na základe kritickej analýzy súčasného stavu, najnovších vedeckých poznatkov ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) pre podnikateľské subjekty pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Čiastkové ciele:
1. Na základe kritického skúmania zistiť, aké sú skutočné príčiny častého porušovania etických štandardov v podnikateľskom prostredí na Slovensku, so zameraním na príčiny korupcie, klientelizmu a podvodného konania podnikateľských subjektov.
2. Zistiť najlepšie skúsenosti a najlepšie praktiky z už aplikovaných programov v oblasti etických štandardov a mechanizmov, na základe:
a) skúseností a poznatkov neziskových organizácií, ktoré sa venujú problematike korupcie, whistle-blowingu a podvodom v slovenskom podnikateľskom prostredí z ich vlastných aktivít smerom k aplikácií etických štandardov do praxe;
b) najlepších praktík zo zavádzania podnikateľskej etiky v organizáciách so slovenskými majiteľmi;
c) najlepších praktík z aplikácie podnikateľskej etiky v nadnárodných korporáciách pôsobiacich na Slovensku;
d) skúseností z aplikovania podnikateľskej etiky v podnikateľskom prostredí s malou mierou korupcie – v Rakúsku.
3. Overenie funkčnosti Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) v organizáciách so slovenským majiteľom pre firmy podľa ich počtu zamestnancov.
4. Vypracovanie metodiky k aplikácií Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) pre organizácie v diferenciácii podľa počtu zamestnancov.
5. Vypracovanie návrhu koncepcie Centra pre podnikateľskú etiku (CEBE) na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
6. Vypracovanie odporúčaní pre štátnu decíznu sféru vzhľadom na dlhodobý rozvoj etiky v ekonomike v našich podmienkach.

3. Model projektu

VÝSTUPY – Vybrané články

 

Zemanovičová, D., Vasáková, L. (2017). Corruption as a global problem. In: 17th International Scientific Conference: Proceedings (Part VI.). Globalization and Its Socio-economic Consequences. Žilina: University of Žilina, 2017, p. 3069-3075.
https://mruni.pure.elsevier.com/ws/portalfiles/portal/13964497/part_vi_final_0.pdf

Remišová, A., Lašáková, A. (2017). Theoretical foundations of the Bratislava School of Business Ethics. In: Ethics & Bioethics, vol. 7, no. 3-4, p. 177-186.
https://content.sciendo.com/view/journals/ebce/7/3-4/article-p177.xml

Remišová, A., Lašáková, A. (2018). On the NGOs role in the development of business ethics in Slovakia. In: Athens Journal of Business & Economics, vol. 4, no. 4, p. 389-404.
https://www.athensjournals.gr/business/2018-4-4-3-Remisova.pdf

Bohinská, A. (2018). Human resource managers responsibility in creating a culture of legal compliance and ethics in an organization. In: Journal of Human Resource Management, vol. 21, no. 2, p. 8-15.
https://www.jhrm.eu/2018/11/8-human-resource-managers-responsibility-in-creating-a-culture-of-legal-compliance-and-ethics-in-an-organization/

Bohinská, A. (2018). Zaostrené na etiku. Prečo má zmysel zaviesť vo firme compliance program. In: Goodwill. Magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti, roč, 10, Apríl - Jún, s. 16-17.
https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=19148341524

Bohinská, A. (2018). The role of a compliance program in an organization. In: Kliestik, T. (Ed.), 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences: Proceedings (Part II.- Behavioural Economics). 10-11 October 2018. Žilina: University of Žilina, p. 476-483.
https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=10844512660

Bohinská A. (2019). Compliance program and ethics program: Does an organization need both? In: Journal of Human Resource Management, vol. 22, No. 2, p. 1-9.
https://www.jhrm.eu/2019/12/1-compliance-program-and-ethics-program-does-an-organization-need-both/

Remišová, A., Lašáková, A., Bohinská, A. (2019). Reasons of unethical business practices in Slovakia: The perspective of non-governmental organizations’ representatives. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 67, no. 2, p. 565-581.
https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067020565.pdf

Remišová, A., Lašáková, A. (2019). Are Slovak SMEs ready to take responsibility for business ethics development? In: Economy & Business, vol. 13, p. 161-174.
https://www.scientific-publications.net/get/1000037/1570291138633883.pdf

Ružičková, M. (2019). Etické vzdelávanie v organizáciách. In: Goodwill, roč. 11, zima 2019, s. 18. 
https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=3629235443

Remisova A., Stachova P., Bohinska A. (2020). Entrepreneurs’ perception of the influence of the State on the development of business ethics: On the example of Slovakia. Entrepreneur’s Guide, vol. 13, no. 2, p. 152-175.
https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/1427/1422#


Výstupy v tlači

Lašáková, A., Remišová, A., Bohinská, A. (in print): Barriers to Ethical Business in Slovakia: An Exploratory Study Based on Insights of Top Representatives of Business and Employer Organizations. In: European Journal of International Management.

Remišová, A., Lašáková, A. (in print). Unethical practices in the Slovak business environment: Entrepreneurs vs. the State? In: Ethics & Bioethics.

Stankovičová, I., Frankovič, B. (in print). Determination of sample size in applied statistics research. In: Forum Statisticum Slovacum.

VÝSTUPY – Tlačové správy, ohlasy

Tlačová správa - Etika v podnikaní

Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, dostupné na webe Slovenského živnostenského zväzu: http://www.szz.sk/cinnosti-k-zmene-legislativy/401-etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi.html

Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, dostupné na webe Republikovej únie zamestnávateľov: https://www.ruzsr.sk/etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi

Firmy & CSR, Článok je dostupný na webe AZZZ: https://www.azzz.sk/2020/02/firmy-csr/

Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, Článok je dostupný na webe AZZZhttps://www.azzz.sk/2020/06/etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi/

Tlačová správa: Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, Článok je dostupný na webe SCC: https://www.slovakcompliancecircle.sk/public/media/0043/tlacova-sprava-fm-uk-etika-v-podnikani.pdf

Tlačová správa: Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, Článok je dostupný na webe PAS: https://www.alianciapas.sk/2020/06/16/etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi/

Neplatičstvo je na čele slovenského rebríčka neetických praktík podnikania, Článok je dostupný na webe Pravda: https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/554535-neplaticstvo-je-na-cele-slovenskeho-rebricka-neetickych-praktiv-podnikania/