Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-16-0091

Rozvoj podnikateľskej etiky
v slovenskom podnikateľskom prostredí

Projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0091

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2017
Koniec riešenia projektu: 30.06.2021

1. Anotácia

V našom podnikateľskom prostredí sa doposiaľ v malej miere udomácnila myšlienka, že pre dlhodobé a efektívne podnikanie sú nevyhnutné nielen kvalitné a ekonomicky racionálne zákony, ale aj rešpektovanie etických štandardov, ktoré vytvárajú v podnikaní a pre podnikanie normatívnu stabilitu. Akékoľvek medzinárodné indexy či prieskumy zamerané na kvalitu slovenského podnikateľského prostredia s ohľadom na prítomnosť korupcie a neetické praktiky ukazujú, že je najvyšší čas prestať vnímať podnikanie s etickým skepticizmom, a pokúsiť sa vniesť do podnikania etické regulátory na systematickej a odbornej úrovni. Naše doterajšie skúmania svedčia o tom, že na makroúrovni dlhodobo absentuje systémová podpora etického podnikania, a súčasná miera etického podnikania u nás je dosiahnutá zásluhou iniciatív rôznych podnikateľských zoskupení, neziskových organizácií a jednotlivých podnikateľských subjektov, ktoré však nemajú systémový charakter. Aplikovať podnikateľskú etiku do podnikov nie je možné bez jej systematického a dlhodobého manažovania. Poslaním tohto projektu je poskytnúť podnikom konkrétny mechanizmus aplikácie podnikateľskej etiky. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie na základe kritickej analýzy súčasného stavu, najnovších vedeckých poznatkov, ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre podniky pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí (s ohľadom na veľkosť podniku podľa počtu zamestnancov).

2. Ciele projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je vytvorenie na základe kritickej analýzy súčasného stavu, najnovších vedeckých poznatkov ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) pre podnikateľské subjekty pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Čiastkové ciele:
1. Na základe kritického skúmania zistiť, aké sú skutočné príčiny častého porušovania etických štandardov v podnikateľskom prostredí na Slovensku, so zameraním na príčiny korupcie, klientelizmu a podvodného konania podnikateľských subjektov.
2. Zistiť najlepšie skúsenosti a najlepšie praktiky z už aplikovaných programov v oblasti etických štandardov a mechanizmov, na základe:
a) skúseností a poznatkov neziskových organizácií, ktoré sa venujú problematike korupcie, whistle-blowingu a podvodom v slovenskom podnikateľskom prostredí z ich vlastných aktivít smerom k aplikácií etických štandardov do praxe;
b) najlepších praktík zo zavádzania podnikateľskej etiky v organizáciách so slovenskými majiteľmi;
c) najlepších praktík z aplikácie podnikateľskej etiky v nadnárodných korporáciách pôsobiacich na Slovensku;
d) skúseností z aplikovania podnikateľskej etiky v podnikateľskom prostredí s malou mierou korupcie – v Rakúsku.
3. Overenie funkčnosti Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) v organizáciách so slovenským majiteľom pre firmy podľa ich počtu zamestnancov.
4. Vypracovanie metodiky k aplikácií Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) pre organizácie v diferenciácii podľa počtu zamestnancov.
5. Vypracovanie návrhu koncepcie Centra pre podnikateľskú etiku (CEBE) na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
6. Vypracovanie odporúčaní pre štátnu decíznu sféru vzhľadom na dlhodobý rozvoj etiky v ekonomike v našich podmienkach.

3. Model projektu

4. Výstupy