Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Summit Smart City 360°

Summit Smart City 360°

Dňa 18.01.2023, pod vedením prof. Mgr. Dagmar CAGÁŇOVEJ, PhD., splnomocnenkyne dekana pre grantovú činnosť, FM UK v Bratislave a spoluzakladateľky Európskej aliancie pre inovácie na Slovensku (EAI SK) sa uskutočnilo prvé strategické stretnutie za účelom prípravy 10. ročníka EAI Summit Smart City 360° organizovaného pod záštitou EAI SK a jej prezidentom prof. Imrichom CHLAMTAČOM v spolupráci s FM UK. Okrem uvedeného, cieľom strategického stretnutia bolo sieťovanie odborníkov z domáceho a medzinárodného prostredia, identifikácia spoločných výskumných a projektových tém, ako aj zamerania jednotlivých konferencií v rámci EAI Summit Smart City 360°.

Strategického stretnutia sa zúčastnili: J.E., pán David NAN-YANG LEE (Taiwanské veľvyslanectvo na Slovensku), J.E. pán Eduardo Ricardo GRADILONE NETO (veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky na Slovensku), a J.E., pán Eitan LEVON (Izraelské veľvyslanectvo na Slovensku), honorárny konzul Brazílskej federatívnej republiky na Slovensku, Mgr. Daniel SAJTÁK, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pani Ing. Ingrid BROCKOVÁ, CSc., MIPP, zástupca amerického veľvyslanectva na Slovensku, M.A. Samuel MIŠÍK, predsedovia Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA a Mgr. Jozef VISKUPIČ, zástupcovia miest, primátor mesta Dunajská Streda, JUDr. Zoltán HÁJOS, vice-primátorka mesta Trnava, PhDr. Eva NEMČOVSKÁ, PhD, MPH., zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Staré mesto, Ing. Petr SKALNÍK, 1. zástupca riaditeľa magistrátu a riaditeľ Oddelenia strategického rozvoja, Ing. Richard DLHÝ, za akademickú oblasť prorektor pre informačné technológie UK v Bratislave, doc. RNDr. Michal GREGUŠ, ml., PhD., a prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Jozef RISTVEJ, PhD., dekan FM UK v Bratislave, prof. RNDr. Michal GREGUŠ, st., PhD., nastávajúci dekan FM UK v Bratislave od 1.3.2023, prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD., ako aj dekani Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, PharmDr. Ján KLIMAS, PhD. a dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h.c. prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD. Stretnutia sa ďalej zúčastnili odborníci z priemyselnej praxe, riaditelia inštitúcií, organizácií a rôznych oddelení, napr. Ing. Peter BLAAS, Business Development Director v spoločnosti Antik Technology, s.r.o. a ANTIK Telecom s.r.o. a Antik Technology, s.r.o.

10th EAI Summit Smart City 360°, ktorý sa uskutoční v októbri 2023 predstavuje jedinečnú príležitosť pre sieťovanie odborníkov, vládne inštitúcie, technologické a výskumné organizácie za účelom zvýšenia kvality života občanov miest a obcí, nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, ako aj platformu pre zdieľanie inovatívnych riešení Smart City výziev.