Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Návšteva Slovenskej obchodnej komory v Bratislave

Návšteva študentov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave 5. 4. 2023

V rámci vzdelávania predmetu medzinárodný obchod sa kladie veľký dôraz nielen na získavanie teoretických poznatkov, ale aj na oboznamovanie sa s reálnou činnosťou subjektov, ktoré prispievajú k rozvoju podnikateľskej činnosti a podporujú zahraničný obchod. S dôrazom na praktický aspekt vyučovania skupina študentov medzinárodného manažmentu mala možnosť oboznámiť sa s konkrétnou činnosťou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a s jej aktivitami v oblasti rozvoja zahraničného obchodu. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ing. P. Mihók informoval štutentov o činnosti komory a o činnosti regionálnych komôr, ako aj o dokumentoch, ktoré sa využívajú v zahraničnom obchode. Takéto stretnutia so slovenskými odborníkmi, ktorí majú bohaté dlhoročné praktické skúsenosti sú veľkým prínosom pre študentov, pretože príklady hospodárskej praxe prispievajú k zlepšeniu ich poznatkov.

JUDr. Daniela Nováčková

Návšteva študentov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave 5. 4. 2023