Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška na predmete Etické a legislatívne aspekty marketingu

Na Katedre marketingu a obchodu FM UK sa v rámci rozvíjania spolupráce so zástupcami predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy v rámci 7. a 8. výučbového týždňa semestra na predmete Etické a legislatívne aspekty marketingu uskutočnili pozvané prednášky Ing. Lucie Bockovej a Ing. Jany Rešutíkovej (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Akadémia duševného vlastníctva) na témy, v rámci ktorých prierezovo poukázali na význam technických inovácií a potreby ich ochrany, ochranných známok a stratégií ochrany duševného vlastníctva.

 

 

Ing. Jana Rešutíková
Ing. Lucia Bocková
Ing. Lucia Bocková
logo Akadémie duševného vlastníctva

Hosťovaná prednáška na Katedre marketingu a obchodu


Na Katedre marketingu a obchodu FM UK sa v rámci rozvíjania spolupráce s praxou dňa 27. marca 2024 uskutočnila prednáška JUDr. Jany Venhartovej, LL.M..
Hosťovaná prednáška sa uskutočnila v rámci predmetu Etické a legislatívne aspekty marketingu.
Pozvaná prednášajúca JUDr. Jana Venhartová, LL.M., je riaditeľkou Potravinárskej komory Slovenska a zároveň externou členkou Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na ktorej zabezpečuje predmet Potravinové právo.
Obsahom prednášky boli právne aspekty označovania potravín, kontroly potravín, trendov v oblasti zavádzania daní z nezdravých potravín.
Hosťovaná prednáška na Katedre marketingu a obchodu
ilustračný obrázok - potravinové obaly
Hosťovaná prednáška na Katedre marketingu a obchodu