Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA STRATÉGIE A PODNIKANIA

Vedúca katedry:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 9021 2111
e-mail: anna.pilkovafm.uniba.sk 

Zástupca vedúcej katedry:
prof. Ing. Ján Papula, PhD.
e-mail: jan.papulafm.uniba.sk  

Tajomník katedry:
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
tel.: +421 2 9021 2104
e-mail: jaroslav.hulvejfm.uniba.sk 

Sekretariát katedry:
Mgr. Magdaléna Brezovská
tel.: +421 2 9021 2007
e-mail: magdalena.brezovskafm.uniba.sk 


Interní pracovníci katedry:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. Mgr. Yuliia Fedorova, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
Mgr. Andrea Gažová, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Petronela Kľačanská, PhD.
Mgr. Silvester Krčméry, PhD.
Mgr. Peter Marcin, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Miloš Mrva, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Nikola Salajová, PhD.

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
prof. Guido Capaldo, PhD.
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD.
doc. Ing. Marek Csabay, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
Assoc. Prof. PierLuigi Rippa, PhD.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
doc. Ing. Jarmila Šebestová, PhD.
Ing. Michal Andera, PhD.
PhDr. Martin Kostič, PhD.
Mgr. František Čelko
Mgr. Dušan Duffek
Mgr. Katarína Gavalcová
PhDr. Ján Ivančík
Mgr. et Mgr. Róbert Kormaňák
Ing. Marian Letovanec
Giulia Constantino
Lorenzo Constantino

Interní doktorandi:

Mgr. Ján Bajčan
Mgr. Dávid Paculík
Mgr. Dávid Smolka
PhDr. Dominik Šteffko
Mgr. Diana Suchánková
Mgr. Dominik Trubač

Katedra stratégie a podnikania je jednou zo siedmich katedier Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikla zásluhou prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD., ktorý ako prvý vedúci viedol katedru až do júna 2013. Od 16. júna 2013 je vedúcou katedry prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA.
Ako z názvu katedry vyplýva, základná pedagogická i výskumná orientácia smeruje do dvoch vedných disciplín - strategický manažment a podnikanie, ktoré sú dnes považované za kľúčové oblasti moderného manažmentu a ekonómie. Rozvoj týchto oblastí v súčasnosti na katedre zabezpečuje vysokokvalifikovaný tím interných členov katedry, ktorých podporujú najmä vo výskumných aktivitách aj interní doktorandi a ďalší externí spolupracovníci. Tím katedry aj v súčasnosti participuje na viacerých výskumných projektoch s domácim aj medzinárodným významom.
Členovia katedry svojou expertízou a poradenstvom pôsobia v rôznych inštitúciách, pričom pravidelne prezentujú výsledky výskumných aktivít na vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí. Vďaka týmto výskumným, expertíznym a poradenským aktivitám sú členovia katedry v neustálom kontakte s aktuálnym dianím v problematike strategického manažmentu a podnikateľských trendov, čo im umožňuje priebežne aktualizovať a odovzdávať tieto poznatky študentom nielen priamo, ale aj prizývaním odborníkov z praxe na prezentácie v rámci výučby na všetkých stupňoch štúdia. Hlavným cieľom katedry je však predovšetkým kvalitná odborná a vedecká príprava študentov v oblastiach stratégie a podnikania pre úspešné uplatnenie v praxi a vede 21. storočia.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu vyučovania predmetov podnikania a špecializácie podnikanie na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v študijnom programe manažment Katedra stratégie a podnikania iniciovala vznik nových študijných programov Podnikanie na bakalárskom stupni štúdia a Stratégia a podnikanie na magisterskom stupni štúdia.

Pre viac informácií o uvedených študijných programoch kliknite sem.

Katedra stratégie a podnikania v súčasnosti zabezpečuje vyučovanie nasledovných povinných predmetov v rámci študijného programu manažment.

Katedra stratégie a podnikania takisto zabezpečuje aj vyučovanie nasledovných povinne voliteľných predmetov v rámci špecializácie Podnikanie na bakalárskom stupni štúdia a špecializáciách Strategický manažment a Podnikanie na magisterskom stupni štúdia.

VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Jedným zo základných pilierov Katedry stratégie a podnikania je dôraz na kvalitnú výskumnú činnosť. Výskumné aktivity členov katedry reflektujú aktuálne trendy v oblasti strategického manažmentu a podnikania v domácom aj medzinárodnom kontexte vďaka kooperácii so zahraničnými partnermi.
Výskumné projekty

Využitie a dopad výsledkov výskumu Katedry stratégie a podnikania

Vládne politiky a dokumenty v oblasti podnikania:

 • Partnerská dohoda pre čerpanie EU fondov - 2014-2020
 • Operačný program „Výskum a inovácie“ - 2014-2020
 • Projekt „Národné podnikateľské centrum“
 • Súčasť dokumentu o Stave podnikateľského prostredia na Slovensku - prerokovaný vo vláde SR

Aademické výskumné výstupy a nové projekty:

 • Bohatá publikačná činnosť
 • Projekty
 • Nedávno ukončené projekty APVV projekt INCLUENT (2015-2019), Erasmus+ projekt SUPER (2015-2018)
 • Množstvo ďalších ukončených projektov v pozícii partnera

Pedagogická oblasť:

 • Nové študijné programy Podnikanie (Bc.) a Stratégia a podnikanie (Mgr.)
 • Rozšírenie blokov v novej akreditácii - blok Podnikanie na I. a II. stupni, Strategický manažment – na II. stupni
 • Výberové predmety

Medzinárodné rozpoznanie:

 • Pracovné skupiny v OECD, EC
 • Účasti na medzinárodných platformách zameraných na vybrané oblasti inkluzivity podnikania a podnikateľského vzdelávania
 • Pozvánky do medzinárodných projektov a výskumných tímov
 • Pôsobenie pracovníkov KSP v zahraničí
 • Zahraniční visiting fellows (z krajín ako napríklad Španielsko, Kazachstan či Malajzia)