Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Katedra stratégie a podnikania

Vlastné webstránky katedry

Vedúca katedry:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 50 117 628
e-mail: anna.pilkovafm.uniba.sk

Tajomník katedry:
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
tel.: +421 2 50 117 622
e-mail: jaroslav.hulvejfm.uniba.sk
 
Sekretariát katedry:
doc. Ing. Anna Michalcová, PhD.
tel.: +421 2 50 117 611
e-mail: anna.michalcovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Miloš Mrva, PhD.
PhDr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Andrea Gažová, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Peter Marcin, PhD.

Externí spolupracovníci katedry:
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.

Interní doktorandi:
Mgr. Lucia Kohnová
Mgr. Miroslava Uhnák

Katedra stratégie a podnikania zabezpečuje v prvom stupni štúdia pedagogický proces v predmetoch: Manažérska ekonomika, podnikanie, operačný manažment, manažment projektov, logistika a controlling. V druhom stupni zabezpečuje povinné predmety študijného odboru manažment: manažérske rozhodovanie a strategický manažment. Je gestorujúcou katedrou bloku strategický manažment. V magisterskom štúdiu zabezpečuje výučbu v predmetoch: strategický manažment, manažérske rozhodovanie, strategické myslenie a stratégia, konkurenčné analýzy a stratégie, hodnotový manažment, procesný manažment a manažment zmien, krízový manažment, strategické plánovanie, strategické partnerstvá, strategický controlling, stratégia neziskových organizácií, manažment kvality, manažment inovácií, investičné rozhodovanie, strategický brand manažment a manažment rizík.