Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Miloš Mrva

Mgr. Miloš Mrva, PhD.

Miloš Mrva už viac ako 15 rokov pôsobí na Fakulte managementu UK. Vyučuje predmety, ktoré súvisia s podnikaním. V rámci svojho akademického pôsobenia sa snaží predovšetkým o úzke prepojenie teórie a praxe v oblasti podnikania. Jeho cieľom je ukázať študentom, že podnikanie je zaujímavá možnosť, ako si človek môže zaobstarať svoje živobytie. Sám podniká od roku 2009 v oblasti predaja softvérových riešení pre strojárov a architektov.

Odkazy na profily na LinkendIn, Research Gate, Google Scholar, ResearcherID (Publons) a ORCiD:
Milos MRVA | Comenius University Bratislava, Bratislava | Department of Management (researchgate.net)

Oblasti výskumu: Malé a stredné podnikanie, Startupy, Regionálny rozvoj, podnikateľské vzdelávanie.

Participácia na projektoch (aktuálne aj v minulosti):
•    2018 – 2017 ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA203-008915: Projekt SUPER: Podpora podnikateľskej úspešnosti start upov
•    APVT-20-032104 Metodika tvorby strategického rozvojového plánu obce.
•    JPD 3 2004/4-018 Poradenské a rozvojové centrum pre študentov s potenciálom založenia vlastného malého podniku.
•    Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou. - grant KEGA č. 012UK-4/2011.
•    Projekt APVV-20-0620 Circular Bratislava – podaná žiadosť
•    Projekt č. 093UK-4/2021 Prierezová implementácia témy udržateľnosti v rámci manažérskeho vzdelávania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave – podaná žiadosť

Pedagogická činnosť (vyučované predmety):
•    Úvod do podnikania (Introduction to Entrepreneurship)
•    Rozvoj podnikateľských zručností 1+2 (Development of Entrepreneurial Skills 1+2)
•    Podpora rozvoja podnikania (Business Development)
•    Manažérske rozhodovanie (Managerial Decision Making)
•    Základy podnikania pre nemanažérske smery (Basics of Entrepreneurship for Non-Managers)

Vybrané publikácie:
•    MRVA, M., STACHOVÁ, P., OLŠAVSKÝ, F. : Učebnica ekonómie a podnikania.  Bratislava : Junior Achievement Slovensko, 2015. S. 267. ISBN: 978-80-971367-7-2
•    HOLIENKA, M., MRVA, M., MARCIN, P. : Role of family entrepreneurial role models in determining students´preferences towards entrepreneurship. ICERI 2013 : education, research and innovation [elektronický zdroj]. - Seville : IATED, 2013. - ISBN 978-84-616-3847-5. - S. 3722-3730 [CD-ROM]
•    MRVA, M., PETRÁŠ, R., ŠNIRCOVÁ, J. : Intelectual capital protection within pitch events of startups. ECIC 2014 : Proceedings of the 6th European conference on intellectual capital. - Reading : acpi, 2014. - ISBN 978-1-909507-20-3
•    MRVA, M.: Poradenské a rozvojové centrum ako nástroj podpory vzniku inovatívnych technologických firiem. In: Zborník z medzinárodnej odbornej konferencie - Podpora začínajúcich podnikateľov prostredníctvom poradenských centier a inkubátorov. Bratislava 2007, ISBN: 978-80-968631-7-4, s.21 – 24

Okruh tém pre záverečné práce (typy záverečných prác a obsahové okruhoch ako je to v súčasnosti na webstránke):
•    Podnikanie, podnikateľské vzdelávanie, podpora podnikateľov, trvalo udržateľné podnikanie.
•    Manažérske rozhodovanie – vybrané témy.
•    Regionálny rozvoj a podnikateľské prostredie v regiónoch – vybrané témy.