Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Juraj Mikuš

Mgr. Juraj Mikuš, PhD.

Mgr. Juraj Mikuš, PhD. absolvoval vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave na Fakulte managementu, kde ďalej pedagogicky a vedecky pôsobí na pozícii odborného asistenta. Výskumne sa venuje hlavne oblasti podnikania, merania a hodnotenia spoločenského dopadu. Je členom riešiteľského tímu projektu Globálny monitor podnikania, participuje na riešení projektu APVV-19-0581 Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup. Ako spoluautor publikoval viaceré vedecké monografie, vedecké a odborné články v zahraničných zborníkoch a domácich odborných časopisoch. Na Fakulte managementu vyučuje predmety Podnikanie, Rozvoj podnikateľského myslenia, Rozvoj podnikateľských zručností, Hodnotový manažment a podnikateľské riziká malých a stredných firiem v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Odkazy na profily:

https://www.researchgate.net/profile/Juraj-Mikus

https://orcid.org/0000-0001-8868-9698

https://scholar.google.com/citations?user=TdNhxkAAAAAJ&hl=sk&oi=ao

 

Oblasti výskumu:

 • Podnikanie a podnikateľská aktivita
 • Inkluzivita podnikania
 • Medzigeneračné podnikanie
 • Malé a stredné podniky

Participácia na projektoch (aktuálne aj v minulosti):

 • Globálny monitor podnikania – člen národného tímu za Slovensko
 • APVV-19-0581 Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup - člen riešiteľského kolektívu
 • APVV-14-0647 Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup - člen riešiteľského kolektívu
 • Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-VET-000034882 Projekt RESTART – zodpovedný riešiteľ
 • Erasmus+ 2021-1-S101-KA220-HED-000029948 Projekt JUST – člen riešiteľského kolektívu
 • Erasmus+ 2020-1-PL01-KA226-HE-096034 Projekt ACCEPT THE CHALLENGE – člen riešiteľského kolektívu
 • Erasmus+ 2020-1-SK01-KA202-078223 Projekt ENDURANCE – člen riešiteľského kolektívu
 • Erasmus+ 2019-1-HR01-KA203-060992 Projekt IDEA - člen riešiteľského kolektívu

 

Pedagogická činnosť (vyučované predmety):

 • Úvod do podnikania
 • Rozvoj podnikateľských zručností II
 • Rozvoj podnikateľského myslenia
 • Intrapreneurship
 • Hodnotový manažment a podnikateľské riziká MSP

 

Vybrané publikácie (vrátane linku na zverejnenú publikáciu resp. kníhkupectvo ak sa jedná o knižné publikácie):

Pilková, A. et al. (2022). Differences and Similarities Between Key Drivers of Youth and Senior Starting Entrepreneurs in Central and Eastern European Countries. Post-Communist Economies. DOI: 10.1080/14631377.2022.2079058.

Pilková, A. et al. (2022). Drivers of SME digital transformation in the context of intergenerational cooperation in Slovakia. Handbook of research on smart management for digital transformation. 1. Ed. ISBN 9781799890102.

Pilková, A. et al. (2021). Entrepreneurship in Slovakia in the era of digitalization through the lens of generations. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 1. Ed.

Pilková, A. et al. (2021). Territorial division of Slovakia and the role of local authorities in the processes of supporting entrepreneurship. Instrumentalization of entrepreneurship support in Poland, Estonia and Slovakia: Local government, central administration and public institutions. 1. Ed. ISBN 978-83-66551-13-8.

Pilková, A. et al. (2020). Entrepreneurship in Slovakia: potential lacks talent GEM Slovakia. Bratislava. Fakulta managementu UK, 2020. 1. Ed.

                                                                                                                                               

Okruh tém pre záverečné práce (typy záverečných prác a obsahové okruhoch ako je to v súčasnosti na webstránke):

 • Podnikateľská aktivita, postoje a ašpirácie jednotlivcov
 • Rozvoj podnikavosti, podnikateľských charakteristík a zručností
 • Inkluzivita podnikania - ženy, mladí, seniori, ostatné znevýhodnené skupiny
 • Podnikateľské prostredie, politiky a podpora