Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podnikanie

Stratégia a podnikanie na magisterskom stupni

Študijný program podnikanie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu vyučovania predmetov podnikania a špecializácie podnikanie na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v študijnom programe manažment. Na základe bohatých skúseností z medzinárodných výskumných projektov, partnerstiev s inštitúciami a komunitou podnikateľov, ako aj na základe získaných medzinárodných skúseností pedagógov v tejto oblasti, sa vzdelávanie v oblasti podnikania rozvinulo do samostatného študijného programu podnikanie.

Našou ideou je ponúkať a naďalej rozvíjať prakticky a skúsenostne orientované štúdium zamerané na moderné aspekty podnikania, podnikavosti, inovačného správania a inovačného manažmentu v rôznych typoch organizácií a startupov. Vyučujeme a aj do budúcnosti plánujeme vyučovať v spolupráci s bohatou sieťou partnerstiev startupov, ako aj etablovaných firiem. Na magisterskom stupni nadväzuje študijný program stratégia a podnikanie. Súčasne chceme prinášať do tohto programu najnovšie techniky a prístupy identifikované v rámci našich výskumných aktivít a medzinárodných partnerstiev v oblasti podnikania.

V tejto idei nás podporili aj úspešní absolventi FM UK, ktorí našli svoje uplatnenie vo vlastnom podnikaní alebo ktorí sú stále aktívni v prostredí startupov. Študijný program podporuje aj významné ciele a zámery rozvoja hospodárstva, tak na národnej, ako aj na celoeurópskej úrovni, definované v strategických dokumentoch SR a EÚ.