Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Manažment

Fakulta managementu vznikla v roku 1991 a do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala tým, že ako prvá fakulta sa špecializovala na výučbu manažmentu. Fakulta začala pôsobiť v oblasti manažmentu s rozsiahlou podporou zahraničných univerzít ako Carnegie Mellon University, University of Pittsburgh, či Cornell University. Na pôde fakulty prebiehal od roku 1996 Weekend Executive Master of Business Administration (WEMBA), ako špecializovaný program, ktorý bol vyvinutý na základe spolupráce FM UK s americkou univerzitou Joseph M. Katz Graduate School of Business University of Pittsburgh, USA. Tieto a ďalšie partnerstvá so svetovými univerzitami nám pomáhali rozvíjať študijný program a jednotlivé špecializácie na bakalárskom a magisterskom stupni, v rámci ktorých si študenti sami volia trajektóriu svojho štúdia Bakalárske štúdium (uniba.sk) a Magisterské štúdium (uniba.sk)

 

Fakulta managementu vždy bola a stále je aktívna vo vysielaní učiteľov na zahraničné stáže a mobility, ako aj v podpore aktívneho zúčastňovania sa na medzinárodných konferenciách a zapájaní sa do medzinárodných projektov. Na základe toho fakulta dlhodobo ponúka svoje štúdium v študijnom programe manažment aj v anglickom jazyku a to na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalársky stupeň, magisterský stupeň, doktorandský stupeň). Na anglickom študijnom programe študujú študenti zo Slovenska, krajín EÚ, ako aj študenti z Ázie a Afriky.

Už takmer 25 rokov fakulta zabezpečuje študijný program manažment v externej forme štúdia Externé štúdium (uniba.sk). Táto forma sprístupňuje štúdium všetkým záujemcom bez obmedzení vzdialenosti, pracovného vyťaženia, rodinných povinností, či iných bariér, ktoré doposiaľ limitovali veľké množstvo šikovných a perspektívnych ľudí v prístupe ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelaniu. Online štúdium na FM UK je zabezpečované kombinovanou metódou v zmysle platnej akreditácie. Kombinovaná metóda kombinuje prezenčnú a dištančnú metódu. Prezenčná metóda štúdia spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom prostredníctvom online nástrojov (Microsoft Teams). Táto metóda spočíva v priamom prenose obrazu a zvuku, v priamej interakcii, s možnosťou diskusií ako aj tímových prác s priamym dohľadom vyučujúceho. Online štúdium na vysokej škole je silným nástrojom v boji proti nerovnosti príjmov a podpory znevýhodnených skupín, medzi ktoré patria rodičia starajúci sa o deti, ľudia starajúci sa o blízkych, podnikatelia podnikajúci v intenzívnych podnikaniach, ako aj ľudia žijúci v regiónoch bez priamej dostupnosti k vysokoškolskému vzdelaniu. Samostatné magisterské štúdium je vhodné aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl alebo ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt.