Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Osoby zodpovedné za kvalitu študijného programu:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Zástupcovia fakulty:
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Zástupcovia zamestnávateľov:
PhDr. Martin Kostič, PhD.
PhDr. Zuzana Rumiz, MBA

Zástupcovia študentov:
Mgr. Ester Federlová
Bc. Matúš Kovár

Zasadania Rady študijného programu

31. 03. 2021 - Zasadnutie Návrhovej rady študijného programu manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba predsedu a podpredsedu návrhovej rady.
4. Predloženie a prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Schválenie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
6. Záver.


28. 05. 2021 - Zasadnutie Návrhovej rady študijného programu manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predloženie a prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
4. Schválenie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Záver.


19. 05. 2022 - Zasadnutie Rady študijného programu manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predstavenie členov Rady študijného programu.
4. Voľba predsedu a podpredsedu Rady študijného programu.
5. Prerokovanie podkladov k poskytovaným študijným programom.
6. Informácia o stave personálneho zabezpečenia študijného programu.
7. Prerokovanie zabezpečenia kvality študijného programu manažment vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
8. Návrh plánu zasadnutí rady študijného programu.
9. Záver.