Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Osoby zodpovedné za kvalitu študijného programu:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Zástupcovia fakulty:
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Zástupcovia zamestnávateľov:
PhDr. Martin Kostič, PhD.
PhDr. Zuzana Rumiz, MBA

Zástupcovia študentov:
Mgr. Ester Federlová
Bc. Matúš Kovár

Zasadania Rady študijného programu

31. 03. 2021 - Zasadnutie Návrhovej rady študijného programu manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba predsedu a podpredsedu návrhovej rady.
4. Predloženie a prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Schválenie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
6. Záver.


28. 05. 2021 - Zasadnutie Návrhovej rady študijného programu manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predloženie a prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
4. Schválenie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Záver.


19. 05. 2022 - Zasadnutie Rady študijného programu manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predstavenie členov Rady študijného programu.
4. Voľba predsedu a podpredsedu Rady študijného programu.
5. Prerokovanie podkladov k poskytovaným študijným programom.
6. Informácia o stave personálneho zabezpečenia študijného programu.
7. Prerokovanie zabezpečenia kvality študijného programu manažment vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
8. Návrh plánu zasadnutí rady študijného programu.
9. Záver.


02. 10. 2023 – Zasadnutie Rady študijného programu manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Prerokovanie udržateľnosti študijného programu.
4. Informácia o stave personálneho zabezpečenia študijného programu.
5. Informácia o počte uchádzačov, o počte prijatých uchádzačov, o počte študentov, absolventov, o úspešnosti štúdia a počte učiteľov podľa kategórií.
6. Vyhodnocovanie študentskej ankety a iných informácií od študentov, absolventov alebo učiteľov študijného programu.
7. Informácia a prerokovanie zabezpečenia kvality študijného programu manažment vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
8. Návrh plánu zasadnutí rady študijného programu.
9. Záver.