Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Opis študijného programu

Študijný program zohľadňuje víziu a poslanie FM UK, ako aj ciele vytýčené v materiáli Dlhodobý zámer Fakulty managementu UK na obdobie rokov 2021 až 2027. Obsahové zameranie študijného programu rešpektuje intencie trendov rozvoja takto zameraných študijných programov v Európe a vo svete so zohľadnením atraktivity pre študentov stredných škôl.

Študijný program bol kreovaný v súlade s potrebami hospodárskej praxe, komponentu „zvýšenie výkonnosti vysokých škôl“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, preto bolo jedným z hlavných hľadísk pri koncipovaní študijného programu v rámci vzdelávacích činností (predmetov) aspekt uplatniteľnosti vedomostí a kompetencií v hospodárskej praxi.

V zmysle priorít a cieľov FM UK je (odporúčaný) študijný plán študenta koncipovaný tak, aby študenti počas štúdia mohli absolvovať časť štúdia v zahraničí, v čom má FM UK skutočne bohaté skúsenosti a širokú sieť partnerských univerzít, ktoré ponúkajú identické, resp. príbuzné študijné programy (FM UK vysiela ročne viac ako 200 študentov na zahraničné mobility na zahraničné univerzity).

Študijný program je vytvorený v súlade European Credit Transfer System (ECTS) a uznávania kreditov, pričom je prioritou, aby absolvent študijného programu získaval vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti aj prostredníctvom mobilít na zahraničných vysokých školách. Mobility sú realizované v rámci širokého spektra dostupných grantových schém (Erasmus+, SAIA a ďalšie).

Bakalársky stupeň štúdia

Štúdium pozostáva z veľkého počtu odborných predmetov, ktoré  pokrývajú  všeobecné  témy  ekonómie,  ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií a práva, pričom priestor je venovaný aj moderným trendom v jednotlivých témach, ako aj rozvoju  špecifických  jazykových,  technických alebo prezentačných zručností. Dôraz je kladený na aplikáciu jednotlivých metód a techník, aj využitím aplikačných softvérových nástrojov. Od 3. ročníka si študenti vyberajú jeden z blokov voliteľných predmetov:

 • Dátová analytika
 • Financie
 • Finančná analytika
 • Manažérska informatika
 • Manažment informačných a komunikačných technológií
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Manažment značky
 • Podnikanie
 • Účtovníctvo

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia

Absolvent preukazuje schopnosť riešiť štandardné manažérske problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy na jednotlivé súčasti ekonomického systému. Je schopný sledovať najnovšie trendy v príslušnej oblasti.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej úrovni používa cudzí jazyk a informačné komunikačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických úloh a problémov meniaceho sa odvetvového, regionálneho, národného a medzinárodného ekonomického významu.

Z hľadiska jednotlivých funkčných oblastí manažmentu, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých predmetoch, absolvent:

 • sa môže stať špecialistom v oblasti ľudských zdrojov, ktorý v praxi realizuje všetky funkcie manažmentu ľudských zdrojov, počínajúc analýzou pracovnej činnosti a končiac kolektívnym vyjednávaním (t. j. napríklad manažér ľudských zdrojov, personalista, HR koordinátor),
 • je schopný vykonávať účtovníctvo v podniku, efektívne riadiť oddelenia účtovníctva a administratívy, vykonávať a riadiť plánovanie, zostavovanie a kontrolu rozpočtovania (prevádzkového, investičného, finančného), vykonávať a riadiť kontrolu výkonnosti (t. j. napríklad pracovník v oblasti mzdového účtovníctva, špecialista v oblasti kontrolingu, odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov),
 • absolvent sa môže ďalej uplatniť v rámci povolaní, v ktorých sú cieľovou orientáciou informačné technológie, t. j. napríklad manažér systémov riadenia služieb informačných technológií, projektový manažér pre informačné technológie, analytik a architekt informačných systémov,
 • ktorý svoje curriculum zameria viac na aplikáciu marketingových princípov, sa môže zamestnať ako špecialista pre starostlivosť o zákazníkov, obchodný zástupca, produktový manažér alebo pracovník v oblasti reklamy,
 • zameraný na dátové analýzy a kvantitatívne metódy, sa vie uplatniť na pracovných pozíciách dátového analytika, špecialistu vo finančnom a bankovom sektore, manažéra koordinovania a spracovania údajov.

Magisterský stupeň štúdia

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky o  manažmente,  aj  pre potreby vyšších manažérskych  pozícií. Ponuka povinných predmetov je doplnená ponukou povinne voliteľných a výberových predmetov podporujúcich profiláciu študentov. Študenti si volia jednu zo špecializácií:

 • Aplikovaný digitálny manažment
 • Dátová analytika v manažmente
 • Digitálny marketing
 • Finančné analýzy investícií
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Marketing
 • Finančný manažment
 • Strategický manažment

Profil absolventa magisterského stupňa štúdia

Absolvent študijného programu manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment má mať po absolvovaní druhého stupňa štúdia hlboké a komplexné poznatky o manažmente. Dokáže manažovať veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať. Je spôsobilý identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte organizácie a prostredia.

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špecializácii ovláda špecifické manažérske pojmy, postupy a kategórie, súvislosti medzi nimi, a to v kontexte manažérskej teórie a praxe. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového a kategoriálneho aparátu absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s ohľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie.

Absolvent je schopný analyzovať problémy na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komunikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať k transferu aplikovateľného poznania do manažérskej praxe.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projektov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.

Absolvent študijného programu nachádza uplatnenie na pozíciách v strednom a vyššom manažmente spoločností, organizácií a inštitúcií, ako aj predpoklady po skončení štúdia pokračovať na treťom, doktorandskom stupni štúdia.

Z hľadiska typu organizácie, absolventi nachádzajú uplatnenie vo verejnej správe, ako aj v súkromnej správe.

Z hľadiska jednotlivých funkčných oblastí manažmentu, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých predmetoch, absolvent:

 • sa môže stať špecialistom v oblasti ľudských zdrojov, ktorý v praxi realizuje všetky funkcie manažmentu ľudských zdrojov, počínajúc analýzou pracovnej činnosti a končiac kolektívnym vyjednávaním (t. j. napríklad špecialista odmeňovania a benefitov, HR koordinátor, konzultant pre personálny lízing),
 • je schopný vykonávať povolania z oblasti finančného manažmentu, ako napríklad portfólio manažér, risk analytik, manažér portfólia podielových fondov, špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva (compliance officer), ekonomický analytik,
 • absolvent sa môže ďalej uplatniť v rámci povolaní, v ktorých sú cieľovou orientáciou informačné systémy a počítačové siete, t. j. napríklad špecialista výstavby informačných technológií, manažér riadenia kvality informačných technológií, databázový špecialista, správca informačného systému, ktorý svoje curriculum zameria viac na aplikáciu princípov marketingového riadenia, sa môže zamestnať ako marketingový manažér, špecialista marketingových analýz a prieskumov trhu, vývojár v oblasti produktu, značky a trhu, manažér starostlivosti o kľúčových zákazníkov na B2B a B2C trhoch, marketingový analytik.

 

 

Doktorandský stupeň štúdia

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podľa zamerania témy dizertačnej práce a po dohode so školiteľom si študenti vyberajú dva výberové predmety, ktoré sa stávajú zároveň predmetmi dizertačnej skúšky.

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok a skúšok z povinných predmetov, povinných seminárov, výberových seminárov a individuálneho štúdia vedeckej literatúry potrebnej k spracovaniu dizertačnej práce.

Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ. V jej priebehu sa študenti zoznámia so všeobecnou metodológiou vedeckého výskumu, naučia sa konkrétne metódy a techniky výskumu vhodné pre študijný odbor manažment/podnikový manažment, naučia sa formulovať vedecký cieľ výskumu, realizovať vlastný výskum, spracujú a dokážu interpretovať vlastné výsledky vedeckého výskumu a nájdu jeho možné aplikácie v praxi. Kľúčová činnosť v tejto časti je tvorivá činnosť v oblasti vedy, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.

Okrem toho, doktorand študujúci v dennej forme vykonáva pedagogickú činnosť alebo inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou na príslušnej katedre (v rozsahu v priemere 4 hodín týždenne).

Profil absolventa doktorandského stupňa štúdia

Študijný plán študijného programu a jeho skladba vychádza zo základnej charakteristiky absolventa študijného programu manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, a síce, že tento:

 • Ovláda a je schopný zvoliť a použiť primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti manažmentu a jeho jednotlivých funkčných oblastí. Má rozsiahle prierezové vedomosti z jednotlivých funkčných oblastí manažmentu, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických a manažérskych problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov zo súčasného (manažérskeho) riadenia.
 • Dokáže na základe cielenej, myšlienkovo rozmanitej, ale zároveň aj kritickej rešerše formulovať výzvy pre vedecké poznanie, identifikovať vedecké problémy, formulovať výskumné otázky a odvodzovať výskumný dizajn. Ovláda základné prístupy vedeckej práce, dokáže identifikovať informačné zdroje a pri ich využívaní adekvátne aplikovať disponibilné informačné systémy. V závislosti od charakteru výskumného problému a výskumnej oblasti dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať výskumné tézy, formulovať, verifikovať výskumné hypotézy a pritom primeraným spôsobom aplikovať kvantitatívne a/alebo kvalitatívne metódy vedeckého výskumu. Na základe tvorivej činnosti a svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy.
 • Vyznačuje sa nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré aplikuje v meniacom sa internom a externom prostredí organizácií a prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou doma a v zahraničí. Vďaka jazykovej kompetentnosti je schopný publikovať v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch indexovaných v medzinárodných profesijných databázach (Web of Science a/alebo Scopus). Vo svojej vedeckej práci zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov, interpretácii a zovšeobecnení výsledkov vedeckého výskumu. Dokáže zaujať postoje k aktuálnym (manažérskym) problémom, vytýčiť zameranie vedeckého výskumu, koordinovať prácu výskumného tímu, aplikovať a transferovať nadobudnuté poznanie do pedagogického procesu a do manažérskej praxe, a tým prispievať k rozvoju teórie a praxe v národnom aj medzinárodnom kontexte.

Absolvent teda získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti teórie a praxe manažmentu, založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti. Je schopný samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti a aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení problémov súčasnej praxe. Ovláda vedecké metódy výskumu v manažmente. Má komplexné a hlboké poznatky o manažmente organizácií a vybraných oblastiach manažmentu.