Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodný manažment

Fakulta managementu si dlhodobo uvedomuje význam medzinárodného a globálneho pôsobenia inštitúcií, organizácií a podnikov a preto pripravuje svojich absolventov na pôsobenie v tomto prostredí.

FM UK aj v minulosti patrila k najúspešnejším slovenským uchádzačom o granty, napr. TEMPUS programu Európskej únie, neskôr programov EÚ Socrates a Leonardo, v súčasnosti Erasmus+. Boli sme tiež aktívnym partnerom v programe spolupráce stredoeurópskych univerzít CEEPUS, z ktorých vzniklo množstvo partnerských spoluprác s univerzitami z Francúzska, Nemecka, Rakúska a štátov Beneluxu, ktoré sú do dnešnej doby naďalej rozvíjané.

Predchodcami študijného programu Medzinárodný manažment boli špecializácie Európska integrácia a Medzinárodné ekonomické vzťahy v rámci študijného odboru Manažment.

Akreditáciou z roku 2004 sa zriadil samostatný študijný program Medzinárodný manažment, v rámci ktorého boli vybrané odborné predmety vyučované vo francúzskom alebo v nemeckom jazyku, a tak boli inštitucionalizované dva programy; Program francúzsky a Program nemecký.

Zámerom vzdelávania bolo harmonizovať a internacionalizovať vzdelávací systém v odbore manažment so systémom vzdelávania univerzít pôsobiacich v členských štátoch Európskej únie, čo uľahčilo proces uznávania dokladu o vzdelaní, ktorý získali absolventi fakulty v rámci slobody pohybu osôb.

Za roky pôsobenia tohto študijného programu sme pripravili množstvo úspešných absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v štruktúrach Európskych inštitúcií, v organizáciách štátnej správy, ako aj v komerčnej sfére v medzinárodne orientovaných spoločnostiach a v transnacionálnych korporáciách.

Študijný program je podporený vlastným výskumom, partnerstvami s obchodnými komorami, veľvyslanectvami krajín EÚ, štátnymi a európskymi inštitúciami, partnerskými univerzitami, ale najmä pretrvávajúcimi vzťahmi s našimi absolventmi.