Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Osoby zodpovedné za kvalitu študijného programu:
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.

Zástupcovia fakulty:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Fréderic Delaneuville, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.

Zástupcovia zamestnávateľov:
M. A. Peter Kompalla
Mgr. Gabriela Vlčanová, PhD.
PhDr. Štefan Rychtárik, PhD.

Zástupcovia študentov:
Bc. Samuel Lambert
Bc. Nikola Žureková

Zasadania rady študijného programu

03. 06. 2021 - Zasadnutie Návrhovej rady študijného programu medzinárodný manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba predsedu a podpredsedu návrhovej rady.
4. Predloženie a prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Schválenie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
6. Záver.19. 05. 2022 - Zasadnutie Rady študijného programu medzinárodný manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predstavenie členov rady študijného programu.
4. Voľba predsedu a podpredsedu rady študijného programu.
5. Prerokovanie podkladov k poskytovaným študijným programom.
6. Informácia o stave personálneho zabezpečenia študijného programu.
7. Prerokovanie zabezpečenia kvality študijného programu medzinárodný manažment vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
8. Návrh plánu zasadnutí rady študijného programu.
9. Záver.