Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Osoby zodpovedné za kvalitu študijného programu:
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.

Zástupcovia fakulty:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Fréderic Delaneuville, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.

Zástupcovia zamestnávateľov:
M. A. Peter Kompalla
Mgr. Gabriela Vlčanová, PhD.
PhDr. Štefan Rychtárik, PhD.

Zástupcovia študentov:
Bc. Samuel Lambert
Bc. Nikola Žureková

Zasadania rady študijného programu

03. 06. 2021 - Zasadnutie Návrhovej rady študijného programu medzinárodný manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba predsedu a podpredsedu návrhovej rady.
4. Predloženie a prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Schválenie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
6. Záver.19. 05. 2022 - Zasadnutie Rady študijného programu medzinárodný manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predstavenie členov rady študijného programu.
4. Voľba predsedu a podpredsedu rady študijného programu.
5. Prerokovanie podkladov k poskytovaným študijným programom.
6. Informácia o stave personálneho zabezpečenia študijného programu.
7. Prerokovanie zabezpečenia kvality študijného programu medzinárodný manažment vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
8. Návrh plánu zasadnutí rady študijného programu.
9. Záver.


16. 03. 2023 – Zasadnutie Rady študijného programu medzinárodný manažment
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Informácia a prerokovanie zabezpečenia kvality ŠP medzinárodný manažment vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti
4. Zodpovedné osoby za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu ŠP medzinárodný manažment.
5. Schválenie témy rigoróznej práce.
6. Rôzne.
7. Záver.