Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Opis študijného programu

Študijný program zohľadňuje víziu a poslanie FM UK, ako aj ciele vytýčené v materiáli Dlhodobý zámer Fakulty managementu UK na obdobie rokov 2021 až 2027. Obsahové zameranie študijného programu rešpektuje intencie trendov rozvoja takto zameraných študijných programov v Európe a vo svete so zohľadnením atraktivity pre študentov stredných škôl.

Študijný program bol kreovaný v súlade s potrebami hospodárskej praxe, medzinárodných inštitúcií a komponentu „zvýšenie výkonnosti vysokých škôl“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, preto bolo jedným z hlavných hľadísk pri koncipovaní študijného programu v rámci vzdelávacích činností (predmetov) aspekt uplatniteľnosti vedomostí a kompetencií v hospodárskej praxi.

V zmysle priorít a cieľov FM UK je (odporúčaný) študijný plán študenta koncipovaný tak, aby študenti počas štúdia mohli absolvovať časť štúdia v zahraničí, v čom má FM UK skutočne bohaté skúsenosti a širokú sieť partnerských univerzít, ktoré ponúkajú identické, resp. príbuzné študijné programy.

Študijný program je vytvorený v súlade European Credit Transfer System (ECTS) a uznávania kreditov, pričom je prioritou, aby absolvent študijného programu získaval vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti aj prostredníctvom mobilít na zahraničných vysokých školách. Mobility sú realizované v rámci širokého spektra dostupných grantových schém (Erasmus+, SAIA a ďalšie).

Bakalársky stupeň štúdia

Študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment umožňuje pripraviť absolventov so širokým manažérskym základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickou spôsobilosťou tak, že budú schopní vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú, samostatnú činnosť v medzinárodnom prostredí, dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v hospodárskych subjektoch a prijímať príslušné manažérske rozhodnutia. Študijný program medzinárodný manažment sa odlišuje od študijného programu manažment v tom, že niektoré odborné predmety študenti študujú vo francúzskom alebo nemeckom jazyku, pričom výučbu zabezpečujú aj lektori z Francúzska, Nemecka a Rakúska. Rešpektujúc požiadavky trhu práce, kladieme dôraz na nadobudnutie poznatkov v oblasti manažmentu a medzinárodného manažmentu, ktoré dopĺňa zvyšovanie odborných jazykových kompetencií. Obsahová štruktúra jednotlivých predmetov má medzinárodný rozmer a je kompatibilná s osnovami renomovaných univerzít členských štátov Európskej únie, pričom hlavné predmety korešpondujú s odporúčanou štruktúrou jadra znalostí študijného odboru Ekonómia a manažment. Predmety programu sú zostavené tak, aby študenti získali spôsobilosť orientovať sa v podnikaní v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. V rámci vzdelávania je v centre pozornosti vzdelávanie v oblasti manažmentu, personálneho manažmentu, finančného manažmentu, interkultúrneho manažmentu, medzinárodných investičných vzťahov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodu. Okrem iného sa kladie dôraz na to, aby študenti boli schopní pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch.
Študenti v rámci štúdia majú možnosť realizovať rôzne mimoškolské aktivity, medzi ktoré patria exkurzie do podnikov v zahraničí, návštevu vybranej univerzity v Európe alebo môžu svoje názory prezentovať na medzinárodnej vedeckej konferencii.

Bakalárske štúdium sa člení podľa jazykovej preferencie na Nemecký program a Francúzsky program:

Nemecký program ponúka štúdium čiastočne prebiehajúce v nemeckom jazyku. Študijný program je koncipovaný s ohľadom na špecifiká manažérskej praxe a kultúry v nemecky hovoriacich krajinách a jeho štruktúra je kompatibilná so štruktúrou obdobných programov v týchto krajinách. Vďaka programu Erasmus majú zároveň študenti možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z nemeckých univerzít.
Súčasťou štúdia sú odborné exkurzie vo firmách a medzinárodných organizáciách (OSN, inštitúcie EÚ), či tematické workshopy s podnikateľmi a úspešnými absolventmi programu.  V rámci programu získajú študenti aj možnosť absolvovať odbornú prax v medzinárodných spoločnostiach ako sú napr. Volkswagen, DELL, Amazon, Slovenská sporiteľňa, Raiffeisen, OMV, Swiss Re, OVB, Uniqua či SAS Automotive. Úzke prepojenie programu s praxou je podporené taktiež spoluprácou s veľvyslanectvami nemecky hovoriacich krajín a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.
Predmety vyučované v nemeckom jazyku na bakalárskom stupni štúdia: Nemecký jazyk pre manažérov; Ekonomicko-politické reálie v nemecky hovoriacich krajinách; Právnická nemčina; Hospodárska politika v nemecky hovoriacich krajinách; Interkultúrny manažment; Obchodné rokovania.

Francúzsky program ponúka štúdium čiastočne prebiehajúce vo francúzskom jazyku, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít.
V rámci francúzskeho programu prichádzajú na Fakultu managementu pravidelne prednášať profesori z francúzskych univerzít (Paríž-Sorbonne, Katolícka univerzita v Lille, Univerzita v Lorraine atď.). Vďaka programu Erasmus majú zároveň študenti možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z francúzskych univerzít  (Paríž, Lyon, Nice, Nancy atď.).
Predmety vyučované vo francúzskom jazyku na bakalárskom stupni štúdia: Francúzsky jazyk pre manažérov; Ekonomicko-politické reálie vo frankofónnych krajinách; Právnická francúzština; Francúzske obchodné právo; Podnikanie vo Francúzsku; Interkultúrny manažment; Medzinárodné ekonomické vzťahy; Obchodné rokovania; Manažment v Európe v kontexte globalizácie.

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia

Absolvent disponuje vedomosťami o všeobecných manažérskych pojmoch a ich syntéze, kategóriách a súvislostiach, v súlade s aktuálnym stavom domáceho a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania jeho jednotlivých funkčných oblastí. Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.
Absolvent študijného programu je spôsobilý po jeho úspešnom absolvovaní zastávať tieto pracovné pozície (aj z hľadiska jednotlivých funkčných oblastí manažmentu, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých predmetoch):

  • sa môže stať špecialistom v oblasti medzinárodných ľudských zdrojov, ktorý v praxi realizuje všetky funkcie manažmentu ľudských zdrojov, počínajúc analýzou pracovnej činnosti a končiac kolektívnym vyjednávaním (t. j. napríklad manažér ľudských zdrojov, personalista, HR koordinátor),
  • je schopný vykonávať účtovníctvo v podniku, efektívne riadiť oddelenia účtovníctva a administratívy, vykonávať a riadiť plánovanie, zostavovanie a kontrolu rozpočtovania (prevádzkového, investičného, finančného), vykonávať a riadiť kontrolu výkonnosti (t. j. napríklad pracovník v oblasti mzdového účtovníctva, špecialista v oblasti kontrolingu, odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov),
  • špecialista – podnikový ekonóm,
  • ktorý svoje curriculum zameria viac na aplikáciu marketingových princípov, sa môže zamestnať ako špecialista pre starostlivosť o zákazníkov, obchodný zástupca, produktový manažér alebo pracovník v oblasti reklamy, s akcentom na odlišnosti v medzinárodnom prostredí.

 

 

Magisterský stupeň štúdia

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky o  manažmente,  aj  pre potreby vyšších manažérskych  pozícií. Ponuka povinných predmetov je doplnená ponukou povinne voliteľných a výberových predmetov podporujúcich profiláciu študentov.

Magisterské štúdium študijného programu medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment zahŕňa systém vzdelávania, ktorý je orientovaný na manažment v medzinárodnom prostredí vo väzbe na pôsobenie globalizačných a integračných procesov, ktoré vyvolali prudký rozvoj medzinárodného podnikania. Vzdelávanie je zamerané na štúdium problematiky medzinárodného manažmentu, medzinárodného marketingu, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, regionálnej politiky, projektového manažmentu, medzinárodných financií a medzinárodného investovania. Dôraz sa kladie na multinacionálne a transnacionálne korporácie a ich význam, na teórie a metódy strategického manažmentu z pohľadu internacionalizácie podnikania. V rámci vzdelávania študenti získajú vedomosti o hospodárskych politikách Európskej únie, ako aj prehľad o adaptácii manažérskych funkcií v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Následne dokážu zhodnotiť činnosť medzinárodných manažérov v rôznych formách nadnárodných spoločností. Štúdiom nadobudnú študenti profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce. Popri širokej ponuke odborných predmetov štúdium dopĺňajú rôzne aktivity a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti uplatnenia absolventov v hospodárskej praxi. Časť štúdia sa realizuje v súčinnosti so zahraničnými lektormi vo francúzskom alebo nemeckom jazyku, aby boli absolventi lepšie pripravení na prácu v medzinárodnom prostredí. Štandardným prvkom študijného programu je absolvovanie praxe v podnikoch.
V rámci štúdia na magisterskom stupni si študenti študijného programu medzinárodný manažment volia na základe jazykovej preferencie medzi blokom nemeckých predmetov a blokom francúzskych predmetov.

Na magisterskom stupni môžu študenti paralelne so slovenským študijným programom absolvovať magisterské štúdium vo francúzštine, a to v oblasti európskych štúdií "Management, riadenie a podnikateľské stratégie v Európe". V rámci tohto študijného programu prichádza každý rok desiatka francúzskych učiteľov na Slovensko, aby vyučovali rovnaký predmet ako na svojej domovskej univerzite vo Francúzsku.
Počas štúdia majú študenti  taktiež možnosť pracovať pre niektorú zo 400 francúzskych spoločností pôsobiacich na Slovensku (Orange, Peugeot, L'Oreal, Decathlon, Veolia, ...), alebo v niektorej z mnohých nadnárodných spoločností, ktoré hľadajú zamestnancov hovoriacich po francúzsky (Amazon, Henkel, Accenture, ...). Zástupcovia týchto spoločností každoročne participujú na pracovnom veľtrhu Študenti & Podniky, ktorého viaceré ročníky sa uskutočnili na Fakulte managementu, kde títo zástupcovia prichádzajú aj prednášať.
Program (s výberom bloku francúzskych predmetov) je súčasťou frankofónnej siete študijných programov zastrešovaných Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom.

Profil absolventa magisterského stupňa štúdia

Absolvent je schopný analyzovať problémy na medzinárodnej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komunikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať k transferu aplikovateľného poznania do manažérskej praxe.
Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci medzinárodného tímu. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.
Vyššie uvedené vedomosti, zručnosti a kompetencie študent získava absolvovaním nosných tém jadra znalostí študijného odboru, ktoré reflektujú aktuálne trendy v jednotlivých oblastiach, požiadavky hospodárskej praxe, poznatky o spoločenskej zodpovednosti a podporujú rozvoj kritického a podnikateľského myslenia.
V rámci študijného plánu si študent volí na začiatku štúdia blok predmetov (francúzsky alebo nemecký), pričom tieto sú vyvážené z hľadiska kreditovej záťaže, ako aj z hľadiska počtu hodín vzdelávacích činností za týždeň.
Fakulta garantuje poskytovanie minimálne dvoch tretín predmetov v danom jazykovom bloku v zodpovedajúcom jazyku (francúzsky/nemecký). Minimálne dva povinné predmety sú poskytované v anglickom jazyku.
Z hľadiska typu organizácie, absolventi nachádzajú uplatnenie vo verejnej správe, ako aj v súkromnej správe.
Absolvent študijného programu je spôsobilý po jeho úspešnom absolvovaní zastávať tieto pracovné pozície:

  • špecialista – manažér,
  • špecialista pre rozvoj podnikateľských a investičných činností,
  • špecialista v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov,
  • špecialista zahranično-obchodnej politiky, špecialista pre manažment medzinárodných ľudských zdrojov.


Absolventi tohto programu našli po ukončení svojho štúdia veľmi dobré uplatnenie v praxi a nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, poznatky a najmä jazykové znalosti výrazne zvýšili ich mzdové ohodnotenie na slovenskom trhu práce.