Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný plán

Študijný plán študijného programu a jeho skladba vychádza zo základnej charakteristiky absolventa študijného programu medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Študijný program zohľadňuje víziu a poslanie FM UK, ako aj ciele vytýčené v materiáli Dlhodobý zámer Fakulty managementu UK na obdobie rokov 2021 až 2027. Obsahové zameranie študijného programu rešpektuje intencie trendov rozvoja takto zameraných študijných programov v Európe a vo svete.

Študijný program bol kreovaný v súlade s potrebami hospodárskej praxe, komponentu „zvýšenie výkonnosti vysokých škôl“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, preto bolo jedným z hlavných hľadísk pri koncipovaní študijného programu v rámci vzdelávacích činností (predmetov) aspekt uplatniteľnosti vedomostí a kompetencií v hospodárskej praxi na medzinárodnej úrovni.

Profilové predmety študijného programu sú stanovené tak, aby študent po ich absolvovaní získal vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti potrebné pri výkone práce a povolania. Profilové predmety predstavujú teoretické a metodické fundamenty v príslušnej oblasti vzdelávania. Sú podstatnou časťou tematických okruhov predmetov štátnej záverečnej skúšky. Vo vzájomnej kombinácii s ostatnými vzdelávacími činnosťami, ktoré sú študentom ponúkané, umožnia im prístup k vedomostiam, zručnostiam, kompetenciám a prenositeľným spôsobilostiam, dôležitým pre dosiahnutie výstupov vzdelávania v profile absolventa a jeho osobný/osobnostný a profesionálny rozvoj.