Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Opis študijného programu

Študijný program Podnikanie v študijnom odbore Ekonómia a manažment ponúka prakticky a skúsenostne orientované štúdium zamerané na moderné aspekty podnikania, podnikavosti, inovačného správania a inovačného manažmentu v rôznych typoch organizácií a startupov. Vyučuje sa v spolupráci s bohatou sieťou partnerstiev startupov, ako aj etablovaných firiem. Na magisterskom stupni nadväzuje študijný program Stratégie a podnikanie.

Študijný program zohľadňuje víziu a poslanie FM UK, ako aj ciele vytýčené v materiáli Dlhodobý zámer Fakulty managementu UK na obdobie rokov 2021 až 2027. Obsahové zameranie študijného programu rešpektuje intencie trendov rozvoja takto zameraných študijných programov v Európe a vo svete so zohľadnením atraktivity pre študentov stredných škôl.

Študijný program bol kreovaný v súlade s potrebami hospodárskej praxe a komponentu „zvýšenie výkonnosti vysokých škôl“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, preto bolo jedným z hlavných hľadísk pri koncipovaní študijného programu v rámci vzdelávacích činností (predmetov) aspekt uplatniteľnosti vedomostí a kompetencií v hospodárskej praxi.

V zmysle priorít a cieľov FM UK je (odporúčaný) študijný plán študenta koncipovaný tak, aby študenti počas štúdia mohli absolvovať časť štúdia v zahraničí, v čom má FM UK skutočne bohaté skúsenosti a širokú sieť partnerských univerzít, ktoré ponúkajú identické, resp. príbuzné študijné programy.

Študijný program je vytvorený v súlade European Credit Transfer System (ECTS) a uznávania kreditov, pričom je prioritou, aby absolvent študijného programu získaval vedomosti, zručnosti, kompetencie a prenositeľné spôsobilosti aj prostredníctvom mobilít na zahraničných vysokých školách. Mobility sú realizované v rámci širokého spektra dostupných grantových schém (Erasmus+, SAIA a ďalšie).

Budovanie študijného programu vychádza a je postavené na niekoľkých fundamentoch, ktorými sú vývoj externého prostredia, globálne prostredie, v ktorom je podnikanie hybnou silou, dlhoročné skúsenosti a  dlhodobý výskum Katedry stratégie a podnikania FM UK v oblasti podnikania a stratégie:

  • FM UK je od roku 2011 národným koordinátorom projektu Globálny manažment podnikania (združuje 70 krajín sveta a ide o najväčšiu svetovú štúdiu o podnikaní). Výsledky výskumu sú súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia, ktorá je súčasťou Správy Ministerstva hospodárstva o podnikateľskom prostredí (predkladaná každoročne na diskusiu vo Vláde SR).
  • FM UK je od roku 2017 národným koordinátorom projektu Global University Student’s Spirit Survey (obdoba vyššie uvedeného projektu, avšak so zameraním na študentov). Práve z výsledkov tohto projektu vyplýva, že študenti sú skôr skeptickí, pokiaľ ide o podporu a inšpiratívnosť klímy na akademickej pôde z oblasti podnikania.
  • Univerzitné projekty Enlight, Enlight Rise, HEInnovate, súčasťou ktorých je podnikanie v rôznych smeroch implementácie a budovanie konceptu tzv. podnikateľskej univerzity. Európska komisia desať rokov zdôrazňuje nevyhnutnosť aplikovať tento koncept, zapojením do týchto projektových schém sa tento koncept bude rozvíjať a internacionalizovať.
  • Tri projekty APVV („Cross-Generational Entrepreneurship in Slovakia in the Era of Digitalization: A Pragmatic Approach“; „Transformation of the Paradigm of Organizational Management in the Context of the Industry 4.0“; „Development of Inclusive Entrepreneurship of Selected Disadvantaged Groups in Slovakia: A Pragmatic Approach“).
  • Tri projekty Erasmus+, v rámci ktorých je KSP FM UK medzinárodným koordinátorom („Entrepreneurial Capacity-Building for Sport; Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience in Europe; „Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience“) – spoločným menovateľom týchto projektov je, že sú zamerané na rozvoj podnikateľských kompetencií študentov a ďalších skupín (napr. podnikateľov).
  • Od roku 2013 KSP FM UK aktívne spolupracuje s OECD, v rámci vypracúvania reportov.
  • Vzdelávacie činnosti zabezpečuje KSP FM UK dlhé roky v spolupráci s praxou (O100 Campus, inkubátory, coworkingy, Slovak Business Agency a ďalšie), z ich strany bola vznesená požiadavka o samostatný študijný program.

Bakalársky stupeň štúdia

Študijný program poskytuje na bakalárskom stupni štúdia široké spektrum predmetov zameraných na ekonomické myslenie, kreativitu, podporu podnikavosti a podnikateľských zručností študentov, pre budúcich podnikateľov aj zamestnancov. Pokrývame tiež témy digitalizacie podnikania, od digitálnych aspektov moderného marketingu, po dátovú analytiku. Vedomosti a zručnosti podnikania a podnikavosti podporujú kľúčové kompetentnosti pre trh práce 21. storočia.  

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia


Študenti na bakalárskom stupni štúdia získavajú vedomosti a zručnosti umožňujúce porozumieť ekonomickému systému a úlohe podnikania v ňom, jeho poznanie vychádza z hlavných teórií, koncepcií a myšlienkových prúdov vedeckého poznania. Získavajú poznatky z oblasti podnikania, riadenia ľudských zdrojov, marketingu, informačných systémov, štatistiky, finančného manažmentu a interpersonálnych zručností. Nadobúdajú široké znalosti teórií, konceptov a metód z oblasti podnikania a manažmentu, pričom na predmetoch diskutujú aj možnosti, podmienky a obmedzenia v podnikateľskej praxi.
Absolvent bakalárskeho štúdia dokáže s využitím odborných poznatkov riešiť problémy v oblasti podnikania a manažmentu podnikateľských aktivít, predovšetkým vyhľadať, zatriediť a interpretovať informácie relevantné pre riešenie vymedzeného problému a použiť niektoré základné výskumné postupy z oblasti podnikania, ekonómie a manažmentu v rozsahu potrebnom pre riešenie problémov z oblasti podnikania a manažmentu podnikateľských aktivít.
Absolvent disponuje podnikateľskými kompetenciami na pokročilej úrovni, plne v súlade s Európskym referenčným rámcom EntreComp. Je pripravený aplikovať tieto kompetencie v kontexte založenia a vedenia vlastnej podnikateľskej aktivity, a súčasne je pripravený preniesť ich do iných situácií a prostredí v budúcom kariérnom smerovaní, v súlade s aktuálnymi trendmi uplatňovanie podnikavosti a podnikateľských kompetencií v širokej škále spoločensko-ekonomických súvislostí. Je schopný predovšetkým identifikovať, resp. vytvárať príležitosti, konať proaktívne a iniciatívne na ich základe a pretvárať ich na reálne aktivity, za ktorých realizáciu dokážu prevziať zodpovednosť. Taktiež, na základe vnímaných príležitostí dokáže formulovať vízie, prezentovať ich a získať podporu svojim podnikateľským nápadom. Je schopný riešiť problémy od vzniku podnikateľskej idei, po realizáciou formou podnikateľského subjektu a diskutovať ich v kontexte záberu získaných poznatkov, zručností a schopností. Ovláda aktuálne metódy a techniky definovania, plánovania a vedenia podnikateľských aktivít a dokáže ich aplikovať v praxi. Rozumie svojim schopnostiam a zručnostiam, ako aj svojej motivácii v podnikaní, a dokáže zmobilizovať potrebné zdroje, ako aj ďalšie osoby. Disponuje najnovšími poznatkami charakterizujúcimi podnikateľské prostredie a je vybavený spôsobilosťou získavať a využívať nové informácie v neustále meniacich sa podmienkach. Dokáže pôsobiť v podmienkach neistoty a nejednoznačnosti a vie pracovať s podnikateľským rizikom. K podnikaniu pristupuje eticky a udržateľne. Je vybavený mäkkými zručnosťami potrebnými na rozbiehanie a vedenie podnikateľských aktivít, ako aj predajnými zručnosťami.

Magisterský stupeň štúdia

Nadväzujúce magisterské štúdium prepája témy podnikateľského myslenia, vyhľadávania a oceňovania podnikateľských príležitostkí s komplexnejším strategickým rámcom. Takto nastavené štúdium podporuje uplatniteľnosť absolventov v rôznych inovačne a rozvojovo orientovaných povolaniach v domácich a zahraničných firmách a inštitúciách. Naším zámerom je tiež podporovať generačné nástupníctvo v podnikateľsky založených rodinách absolventmi, ktorí budú pripravení manažovať rodinné firmy v tomto dynamickom a medzinárodne otvorenom prostredí.


Profil absolventa magisterského stupňa štúdia

Na magisterskom štúdiu nadobudnú študenti komplexné znalosti o strategickom manažmente organizácie, podnikaní a ďalších oblastiach manažmentu, budú schopní orientovať sa v medzinárodnom prostredí.

Absolvent rozumie teóriám, konceptom a metódam zodpovedajúcim súčasnému stavu poznania, ako aj možnostiam, podmienkam a obmedzeniam ich využitia v oblasti stratégie, podnikania a manažmentu. Má komplexné znalosti o strategickom manažmente organizácie, podnikaní a ďalších oblastiach manažmentu, vie sa orientovať v medzinárodnom prostredí.

Na základe nadobudnutých vedomostí a praktických skúseností je absolvent schopný analyzovať externé a interné prostredie a trendy v rámci nich, v súlade s tým identifikovať podnikateľské príležitosti a navrhovať stratégie ich rozvoja v rámci nových, ako aj existujúcich biznisov, ich implementáciu, ako aj meranie ich dopadov na firmu a jej okolie, a to z hľadiska ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti, ako aj etickej zodpovednosti. Tieto schopnosti nevyhnutné pre výkon vyšších manažérskych, podnikateľských a odborných funkcií v organizáciách rôznej veľkosti získava vďaka praktickému uplatňovaniu nadobudnutých teoretických vedomostí, rozvíjaniu komunikačných a analytických zručností, ako v procese prepojenia teoretickej a metodickej výučby s praktickým riešením zadaní z konkrétnych začínajúcich, ako aj etablovaných národných i medzinárodných firiem. V týchto procesoch nadobúda schopnosť formulovať, prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborníkmi z praxe (aj v anglickom jazyku). Je schopný použiť niektoré z pokročilých výskumných postupov v oblasti stratégie, podnikania a manažmentu spôsobom umožňujúcim získavať nové informácie.

Absolvent disponuje podnikateľskými kompetenciami na expertnej úrovni, v súlade s Európskym referenčným rámcom EntreComp. Podnikanie ako kľúčovú kompetenciu je pripravený aplikovať v kontexte vlastných podnikateľských aktivít (v širokej škále existujúcich typov podnikania), a je tiež pripravený preberať vedúcu úlohu vo formovaní podnikateľskej orientácie organizácií. Je schopný identifikovať, resp. vytvárať príležitosti, konať na ich základe a pretvárať ich na reálne aktivity, za realizáciu ktorých dokáže prevziať zodpovednosť.

Absolvent je schopný podnikateľsky a inovatívne samostatne riešiť konkrétne zadania, ale prioritne je schopný pracovať ako člen alebo vedúci projektového alebo riadiaceho tímu. Dokáže aplikovať metódy podnikateľského myslenia, ako aj agilného vedenia ľudí v procese strategického rozvoja a manažovania nových biznisov, a to na úrovni začínajúcich, malých a stredných firiem, ako a veľkých firiem, nadnárodných, vládnych alebo akademických inštitúcií a niesť zodpovednosť za prijaté rozhodnutia