Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Osoby zodpovedné za kvalitu študijného programu:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Zástupca fakulty:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Zástupcovia zamestnávateľov:
Dušan Duffek, MSc.
Mgr. Katarína Gavalcová

Zástupcovia študentov:
Jakub Jelenčík
Bc. Diana Suchánková

Zasadania rady študijného programu

19. 05. 2022 - Zasadnutie Rady študijného programu podnikanie
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predstavenie členov rady študijného programu.
4. Voľba predsedu a podpredsedu rady študijného programu.
5. Prerokovanie podkladov k poskytovaným študijným programom.
6. Informácia o stave personálneho zabezpečenia študijného programu.
7. Prerokovanie zabezpečenia kvality študijného programu podnikanie vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
8. Návrh plánu zasadnutí rady študijného programu.
9. Záver.