Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Osoby zodpovedné za kvalitu študijného programu:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Zástupca fakulty:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Zástupcovia zamestnávateľov:
Dušan Duffek, MSc.
Mgr. Katarína Gavalcová

Zástupcovia študentov:
Jakub Jelenčík
Bc. Diana Suchánková

Zasadania rady študijného programu

19. 05. 2022 - Zasadnutie Rady študijného programu podnikanie
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predstavenie členov rady študijného programu.
4. Voľba predsedu a podpredsedu rady študijného programu.
5. Prerokovanie podkladov k poskytovaným študijným programom.
6. Informácia o stave personálneho zabezpečenia študijného programu.
7. Prerokovanie zabezpečenia kvality študijného programu podnikanie vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
8. Návrh plánu zasadnutí rady študijného programu.
9. Záver.


25. 09. 2023 – Zasadnutie Rady študijného programu podnikanie
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Prerokovanie udržateľnosti študijného programu.
4. Informácia o stave personálneho zabezpečenia študijného programu.
5. Informácia o počte uchádzačov, o počte prijatých uchádzačov, o počte študentov, absolventov, o úspešnosti štúdia a počte učiteľov podľa kategórií.
6. Vyhodnocovanie študentskej ankety a iných informácií od študentov, absolventov alebo učiteľov študijného programu.
7. Informácia a prerokovanie zabezpečenia kvality študijného programu podnikanie, stratégia a podnikanie vo väzbe na hodnotenie kvality výstupov publikačnej činnosti.
8. Návrh plánu zasadnutí rady študijného programu.
9. Záver.