Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Lucia Kohnová

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Mgr. Lucia Kohnová, PhD. je členkou Katedry stratégie a podnikania, kde pôsobí v pedagogickej aj vedecko-výskumnej oblasti. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2013 so zameraním na strategický manažment. Doktorandské štúdium ukončila na Fakulte managementu v roku 2016, s dizertačnou prácou zameranou na otvorené inovácie na Slovensku. Je členkou Akademického senátu FM UK a členkou Rady pre kvalitu FM UK.

V rámci štúdia absolvovala študijný pobyt v Bruseli, Belgicko a naďalej sa aktívne zúčastňuje prezentovania vedeckých a projektových výstupov na konferenciách, v posledných rokoch napríklad v Taliansku, Portugalsku, Írsku, či Austrálii.

V praktickej oblasti pôsobila na projektoch mapovania, analýzy a optimalizácie procesov. Pravidelne sa účastní vzdelávacích a rozvojových aktivít v oblasti jej výskumu a je držiteľkou certifikátov ako akreditovaný lektor a „Future of Work“ (MITx). Inovatívne metódy a techniky pre vzdelávanie a rozvoj uplatňuje aj do výučbového procesu formou implementácie prvkov gamifikácie.

V rámci vedecko-výskumnej oblasti je aktívnou členkou Research Lab on Industry 4.0 and Management Transformation a zaoberá sa aktuálnymi témami rozvoja strategického manažmentu, inovačného manažmentu a inovačných ekosystémov, ako aj agilnému manažmentu, inovačným partnerstvám a využívaniu potenciálu intelektuálneho kapitálu organizácií. Aktívne participuje a je zástupkyňou hlavného riešiteľa na viacerých domácich a zahraničných vedeckých projektoch, a je súčasťou medzinárodného tímu v rámci projektu Horizon2020 ENLIGHT RISE.

Na publikačnú činnosť má evidovaných vyše 250 ohlasov, z ktorých vyše 130 je evidovaných v databázach WoS/SCOPUS. Väčšina ohlasov na publikačnú činnosť je od zahraničných autorov. Je autorkou vedeckej monografie „Dynamické prostredie a inovačný manažment“ a vysokoškolskej  učebnice Projektový manažment.

Publikačná činnosť:

Odkaz na evidenciu publikačnej činnosti: https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=PHRASE&field_1=authid&term_1=847960&theme=EPC

Kontakt a linky na profily a sociálne siete:
č. dv.: 11a (prístavba)
e-mail: lucia.kohnovafm.uniba.sk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucia-kohnov%C3%A1-016243137/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ECqOlmcAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Lucia-Kohnova

Pedagogické pôsobenie na predmetoch:

Manažérska ekonomika

1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

Projektový manažment

2. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

Manažment projektov

2. ročník magisterského stupňa štúdia

(blok Strategický manažment)

Vízie a tvorivosť v manažmente

1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

 

Výskumná a projektová činnosť

Vedecko-výskumné projekty:

▪ Horizon2020 ENLIGHT RISE - Výskumný a inovačný program v spolupráci so spoločnosťou a pre spoločnosť: Využívanie digitálnych inovácií pre zelenšiu a zdravšiu Európu. Horizon2020-SwafS

▪ VEGA 1/0792/20 2020 - 2023 Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0 - Zástupca vedúceho projektu

▪ VEGA 1/0773/20 2020 - 2023 Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku – Zástupca vedúceho projektu

▪ APVV-17-0656 2018 - 2021 Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0 - spoluriešiteľ

Projekty Erasmus+:

▪ 2020-1-PL01-KA226-HE-096034 - ACCEPT THE CHALLENGE! - Gamification IN on-line higher EDucaton

Komerčné poradenské projekty:

▪ 2019 – Mapovanie a analýza procesov na Ministerstve spravodlivosti SR v rámci projektu: Procesnoorganizačný audit MS SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit súdnej moci

Ďalšie projekty:

▪ Grant Univerzity Komenského UK/267/2017, projekt: Úroveň pripravenosti slovenských podnikov na výzvy prichádzajúce so štvrtou priemyselnou revolúciou v porovnaní s rakúskymi, nemeckými a švajčiarskymi podnikmi

▪ Grant Univerzity Komenského UK/294/2016, projekt: Úroveň zložiek inovačného ekosystému na Slovensku v porovnaní s Rakúskom a Českou Republikou.

▪ Grant Univerzity Komenského UK/504/2015, projekt: Podpora inovatívnosti malých a stredných podnikov na Slovensku prostredníctvom otvorených a spoločenských inovácií.

▪ Grant Univerzity Komenského UK/468/2014, projekt: Vplyv znalostných sietí na konkurencieschopnosť podnikov na Slovensku

Témy vypisovaných záverečných prác:

Bakalárske témy:

  • Inovačný manažment v organizáciách
  • Budovanie inovačnej kultúry
  • Transformácia podnikov vplyvom štvrtej priemyselnej revolúcie
  • Nové trendy v projektovom manažmente
  • Softvérová podpora projektového manažmentu

Magisterské témy:

  • Priemysel 4.0 v kontexte organizačných zmien
  • Meranie inovačnej výkonnosti podnikov
  • Rozvoj inovačných partnerstiev v kontexte budovania konkurencieschopnosti
  • Budovanie inovačných ekosystémov
  • Agilný manažment a jeho aplikácia v podnikovom prostredí