Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Silvester Krčméry

Mgr. Silvester Krčméry, PhD.

Mgr. Silvester Krčméry, PhD. je Koordinátor Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R) a člen Katedry stratégie a podnikania, kde pôsobí v pedagogickej aj vedecko-výskumnej oblasti. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 2018 so zameraním na finančný manažment. Doktorandské štúdium ukončil na Fakulte managementu v roku 2021, s dizertačnou prácou zameranou na analýzy v inovatívnom a dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí, predovšetkým v sektore zdravotníctva.
V rámci štúdia absolvoval študijné pobyty na Université Claude Bernard Lyon 1, Universitat de València a Universidad de Málaga, kde sa venoval výskumu makroekonómie, teórie rozhodovania a behaviorálnej ekonómie. Naďalej sa aktívne zúčastňuje prezentovania vedeckých a projektových výstupov na konferenciách, vedie webináre, workshopy a panelové diskusie, v posledných rokoch napríklad v Portugalsku, Holandsku, Grécku, Belgicku či Švédsku.
Profesionálnu kariéru začal v asset manažmente pri investičnej rekonciliácii vo Swiss Re. V konzultačnej firme CIVITTA bol členom seniorného tímu, kde pôsobil ako projektový manažér pre stratégie, inovácie a financovanie. Je expertom Hopera - Európskeho digitálneho centra inovácií. Ako coach v Challenger akcelerátore je dedikovaný podpore startupov. Manažoval slovenský EIT Health Hub a neskôr aj slovenský EIT Urban Mobility RIS Hub. Bol organizátorom EIT Morning Health Talks – prvého podujatia svojho druhu na Slovensku, kde sa mohli stretnúť odborníci na tému zdravotníctva a jedným z facilitátorov Hack Healthcare, prvého veľkého hackathonu na Slovensku zameraného na urýchlenie zmien v zdravotníctve.
Pôsobil na viacerých národných a medzinárodných výskumných, kapacitných a osvetových projektoch pre rôzne cieľové skupiny. Viedol viaceré projekty v spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom. Aktívne participuje na viacerých domácich a zahraničných vedeckých projektoch. Je súčasťou medzinárodného tímu v rámci projektu Horizon2020 ENLIGHT RISE, kde vedie pracovnú skupinu pre rozvoj výskumníkov a výskumníčok v ranných štádiách kariéry a hodnotenie výskumu.
V rámci vedecko-výskumnej oblasti sa zaoberá priemyslom 4.0, priemyslom 5.0, aktuálnymi témami rozvoja strategického manažmentu, procesného manažmentu, inovačných ekosystémov a ich uplatňovaniu v manažérskej praxi. V rámci pedagogických činností sa venuje rozvíjaniu predmetov Manažérska ekonomika, Controlling a Projektový manažment, ako aj ich výučbe v slovenskom i anglickom jazyku. Pravidelne sa účastní vzdelávacích a rozvojových aktivít v oblasti svojho výskumu a je držiteľom certifikátov ako Improving Your Business Through a Culture of Health od Harvard University.

Publikačná činnosť:

Odkaz na evidenciu publikačnej činnosti: http://alis.uniba.sk:9909/search/query?match_1=PHRASE&field_1=authid&term_1=1194300&locale=sk

Vybrané publikácie:
Krčméry, S.: The importance of subjective assessment of environmental factors in the creation of strategic analysis. In: INTED2021 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: S. 10094-10099. ISBN 978-84-09-27666-0
Papulová, Z., Krčméry, S.: Innovations in healthcare sector connected to industry 4.0. In: Management trends in the context of industry 4.0. Gent: European Alliance for Innovation, 2021. S. 1-15. ISBN 978-1-63190-332-8
Krčméry, S., Papulová, Z.: New trends in the provision of digital healthcare related to the 4th industrial revolution. In: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. S. 477-488. ISBN 978-80-561-0888-8
Krčméry, S., Papulová, Z.: Výzvy v zdravotníctve súvisiace s nástupom 4. priemyselnej revolúcie. In: Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. S. 50-60. ISBN 978-80-223-4993-2
Papulová, Z., Gažová, A., Krčméry, S.: Preparedness for Industry 4.0: Challenges and Opportunities. In: The Journal of Culture. - Roč. 8, č. 2, 2019, S. 18-25. ISSN 2336-7849
Šlenker, M., Papulová, Z., Krčméry, S.: Performance measurement systems: approaches and problems of SMES. In: Innovation management, entrepreneurship and sustainability 2019, Vysoká škola ekonomická v Praze, S. 922-933. ISBN 978-80-245-2316-3

Kontakt a linky na profily a sociálne siete:
Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave: 358
e-mail: silvester.krcmeryuniba.sk
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/silvesterkrcmery/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Silvester-Krcmery

Pedagogické pôsobenie na predmetoch:

 

Manažérska ekonomika

1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

Projektový manažment

2. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

Controlling

3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

 

Výskumná a projektová činnosť

Vedecko-výskumné projekty:
▪ Horizon2020 ENLIGHT RISE – Výskumný a inovačný program v spolupráci so spoločnosťou a pre spoločnosť: Využívanie digitálnych inovácií pre zelenšiu a zdravšiu Európu. Horizon2020-SwafS – Work Package Lead
▪ VEGA 1/0614/23 (2023 - 2025) Pripravenosť podnikov na výzvy spojené s priemyslom 4.0 z pohľadu podnikových procesov a procesného manažmentu – Spoluriešiteľ
▪ VEGA 1/0773/20 2020 - 2023 Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku – Spoluriešiteľ
▪ APVV-17-0656 2018 - 2021 Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0 – Spoluriešiteľ

Rozvojové projekty:
▪ 008UK-2-1/2021 Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK) – Člen Riadiaceho výboru, Pracovnej skupiny a Projektového tímu
▪ 001UK-2-1/2023 HRS4RUK v praxi: Doktorandská škola UK (HDUK) – Člen Akčnej skupiny a Projektový manažér projektu

Komerčné projekty:
▪ European Digital Innovation Hub – EDIH Hopero je slovenské Európske centrum digitálnych inovácií, ktoré pomáha malým a stredným firmám alebo inštitúciám posunúť digitalizáciu na vyššiu úroveň, využívaním umelej inteligencie – Investment Readiness Expert
▪ Challenger Green&Digital 2022 – Challenger je neakciový startup akcelerátor so sídlom v Bratislave – Startup Coach
▪ Hack Healthcare Slovakia 2022 – Prvý veľký hackathon na Slovensku zameraný na urýchlenie zmien v zdravotníctve – Facilitátor
Ďalšie projekty:
▪ EIT Health i-Days 2023 – Podujatie určené na podporu inovácií v zdravotníctve, do ktorého sa zapájajú študenti alebo ľudia z praxe z rôznych miest v Európe – Projektový manažér
▪ EIT Health Hub Slovakia – Poskytuje programy vzdelávania, financovania, mentoringu a networkingu kľúčovým aktérom v zdravotníctve. Regional Innovation Hub Manager
▪ EIT Urban Mobility RIS Hub Slovakia – V rámci programu EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS), ktorý uľahčuje inovácie v európskych regiónoch – Regional Innovation Hub Manager
▪ EIT Raw Materials – Inkubátor na Slovensku, ktorý poskytuje podporu inováciám v oblasti nerastných surovín - od prieskumu, cez ťažbu a spracovanie, až po recykláciu – Incubator manager
▪ CARLiS (Careers in Life Sciences) – projekt v rámci programu Interreg V-A Slovensko - Rakúsko – Work Package Career strategies

Témy vypisovaných záverečných prác:

Bakalárske témy:
•    Posilňovanie inovácií prostredníctvom efektívneho riadenia podnikových procesov
•    Komplexná analýza interného a externého podnikateľského prostredia pre strategický rozvoj
•    Tvorba stratégie neziskových organizácií
•    Úloha intelektuálneho kapitálu pri podpore inovácií

Magisterské témy:
•    Využitie pokročilých metód a techník analýzy pri tvorbe stratégie na príklade zvoleného podniku
•    Integrácia Priemyslu 4.0 a procesného manažmentu vo vybranom odvetví
•    Strategické analýzy v odvetví zdravotníctva