Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ján Papula

prof. Ing. Ján Papula, PhD.

Prof. Ing. Ján Papula, PhD. je členom Katedry stratégie a podnikanie, kde pôsobí v pedagogickej aj vedecko-výskumnej oblasti. Vysokoškolské vzdelanie nadobudol v roku 2002 na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2006 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2012 aj habilitoval na docenta. V marci roku 2024 bol prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou menovaný za profesora. Je prodekanom pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou, členom Vedeckej rady FM UK a predsedom Rady pre kvalitu FM UK.

V praktickej oblasti pôsobil na viacerých projektoch mapovania, analýzy a optimalizácie procesov, a projektov oceňovania pohľadávok. Spolupracoval s viacerými poradenskými spoločnosťami.

Je držiteľ certifikátov:

 • Interný audítor pre Business Continuity Management podľa ISO 22301:2012,
 • Interný audítor pre IT Service Management podľa ISO 20000-1:2018  
 • Lean Management

Zaujíma sa o využívanie informačných technológií vo vyučovacom procese, ako vo výskume, tak aj v komerčnej sfére. Má odborné znalosti v oblasti vývoja a implementácie e-learningových systémov (LMS), digitalizácie a tvorby elektronických vzdelávacích objektov a špecifík dištančného vzdelávania. Zaoberá sa tiež implementáciou prvkov gamifikácie do výučbového procesu.

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zaoberá aktuálnymi témami rozvoja strategického manažmentu výkonnosti, najmä vo vzťahu k zdrojovo orientovaným prístupom k stratégiám a budovaniu trvalo-udržateľnej konkurencieschopnosti, napr. využitím konceptu manažmentu intelektuálneho kapitálu podniku.
Na Katedre stratégie a podnikania vybudoval a vedie Research Lab on Industry 4.0 and Management Transformation, v rámci ktorého zastrešuje výskumné projekty a inšpiruje doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov katedry. Do projektov a spoluprác získava odborníkov z praxe, ako aj vedeckých pracovníkov z iných vysokých škôl zo Slovenska a Česka.

Na publikačnú činnosť má evidovaných vyše 650 ohlasov, z ktorých vyše 250 je evidovaných v databázach WoS/SCOPUS. Až štyri najviac citované publikácie patria podľa databázy SCOPUS do 90-teho percentilu najcitovanejších publikácií sveta v oblastiach svojho zamerania. 

Publikačná činnosť: Odkaz na evidenciu publikačnej činnosti 

Linky na profily a sociálne siete:

LinkedIn: www.linkedin.com/in/jpapula

Publons (Web of Science): https://publons.com/researcher/1632224/jan-papula/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=EOugjQgAAAAJ&hl=sk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jan-Papula

 

Pedagogické pôsobenie na predmetoch:

Manažérska ekonomika

1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

Controlling

3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia

Manažment projektov

2. ročník magisterského stupňa štúdia

(blok Strategický manažment)

Strategické analýzy a strategický controlling

2. ročník magisterského stupňa štúdia

(blok Strategický manažment)

 

Aktuálna výskumná a projektová činnosť:

§  VEGA 1/0792/20, 2020 - 2023, Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na Priemysel 4.0 - zodpovedný riešiteľ

§  2020-1-PL01-KA226-HE-096034 - ACCEPT THE CHALLENGE! - Gamification IN on-line higher EDucaton

 

Vybrané ukončené projekty:

 • APVV-17-0656, 2018 - 2021, Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte Priemyslu 4.0 - zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0920/11, 2011 - 2013, Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku - zástupca zodpovedného riešiteľa
 • LLP č. 13310 0402, 2013 - 2015, Leverage knowledge for sustainable innovation and growth" - riešiteľ (konzorcium Centire, s.r.o. Kosice IT Valley, Wissenskapital ZFI/ECI GmbH, FH JOANNEUM Gasellschaft mbH)

 

Témy vypisovaných záverečných prác

Bakalárske témy:

 • Agilné prístupy v projektovom manažmente
 • Softvérová podpora projektového manažmentu
 • Manažment vývojových projektov
 • Digitálna transformácia podnikov


Magisterské témy:

 • Strategický význam Priemyslu 4.0
 • Vizualizácia dát v kontexte kognitívnych skreslení
 • Meranie výkonnosti nevýrobných procesov
 • Výzvy pre digitálnu transformáciu firiem
 • Agilný manažment a jeho aplikácia v podnikovom prostredí


Doktorandské témy (PhD):

 • Aplikované behaviorálne analýzy
 • Systémová dynamika a manažment výkonnosti
 • Metódy a nástroje manažmentu výkonnosti