Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Marian Holienka

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Marian Holienka pôsobí ako docent na KSP FM UK a jeho hlavným zameraním je podnikanie a malé a stredné podniky. Je členom projektového tímu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) na Slovensku, národným koordinátorom projektu GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) na Slovensku, koordinátorom medzinárodného projektu Erasmus+ KA2 ENDURANCE a riešiteľom viacerých výskumných projektov v oblasti podnikania, vrátane projektov APVV. Je autorom a spoluautorom desiatok vedeckých publikácií zameraných na problematiku podnikania z viacerých perspektív. Vyučuje viacero predmetov zameraných na podnikania a rozvoj podnikateľských zručností, a pôsobí tiež ako lektor pre začínajúcich podnikateľov a záujemcov o podnikanie. Absolvoval výskumné a výučbové stáže v Rakúsku, Portugalsku a Chorvátsku, ako aj niekoľko zahraničných tréningových programov. Je absolventom prestížneho programu IVLP (International Visitor Leadership Program) so zameraním na podnikanie a inovácie.

Odkazy na profily na LinkendIn, Research Gate, Google Scholar, ResearcherID (Publons) a ORCiD:
https://www.linkedin.com/in/marian-holienka/
https://www.researchgate.net/profile/Marian-Holienka
https://publons.com/researcher/2343159/marian-holienka/
https://orcid.org/0000-0002-8975-6116

Oblasti výskumu:
Podnikanie – podnikateľská aktivita a jej faktory, medzigeneračné podnikanie
Podnikateľské prostredie
Podnikateľské vzdelávanie
Podnikanie študentov

Participácia na projektoch (aktuálne aj v minulosti):

 • Medzinárodný výskumný projekt Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (člen národného GEM tímu, december 2010 - súčasnosť)
 • Výskumný projekt DIGICROSSGEN – Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup (APVV-19-0581) (člen riešiteľského kolektívu, júl 2020 – jún 2024)
 • Výskumný projekt INKLUPOD - Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup (APVV-14-0647) (člen riešiteľského kolektívu, júl 2015 – jún 2019)
 • Medzinárodný výskumný projekt GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) (zodpovedný riešiteľ - vedúci národného tímu od začiatku projektu na Slovensku, apríl 2016 - súčasnosť)
 • Medzinárodný projekt ERASMUS+ ENDURANCE (2020-1-SK01-KA202-078223) (koordinátor projektu, november 2020 - súčasnosť)
 • Medzinárodný projekt ERASMUS+ TESEUS (2018-1-RO01-KA202-049281) (zodpovedný riešiteľ na strane partnera projektu, november 2018 - október 2020)
 • Medzinárodný projekt ERASMUS+ SUPER (2015-1-SK01-KA203-008915) (člen výskumného tímu, september 2015 - august 2018)
 • Medzinárodný projekt ERASMUS+ MYDI (2017-1-DE02-KA202-004144) (člen výskumného tímu, september 2017 – august 2019)
 • Medzinárodný projekt ERASMUS+ OER-CRAFT (2015-1-ES01-KA202-015614) (člen výskumného tímu, september 2015 - august 2017)
 • Výskumný projekt „Rozvoj podnikateľských charakteristík študentov v rôznych odboroch“ (UK/495/2015) (vlastný výskumný projekt podporený Grantom mladých UK)
 • Výskumný projekt „Neúspech v podnikaní“ (UK/66/2014) (vlastný výskumný projekt podporený Grantom mladých UK)
 • Výskumný projekt „Determinanty strategickej výkonnosti MSP z oblasti stratégie“ (UK/375/2012) (vlastný výskumný projekt v rámci dizertačnej práce podporený Grantom mladých UK)
 • Výskumný projekt „Model integrovaného prístupu k hodnoteniu strategickej výkonnosti malých a stredných podnikov“ (UK/278/2011) (vlastný výskumný projekt v rámci dizertačnej práce podporený Grantom mladých UK)


Pedagogická činnosť (vyučované predmety):

 • Rozvoj podnikateľského myslenia
 • Podpora rozvoja podnikania
 • Úvod do podnikania (SJ, AJ)
 • Manažment startupov a malých firiem (SJ, AJ)
 • Rozvoj podnikateľských zručností 1 (SJ, AJ)
 • Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch
 • Social entrepreneurship (AJ)
 • Entrepreneurship (AJ)
 • Stratégie a financovanie new ventures (SJ, AJ)

Vybrané publikácie:

 • Holienka, M., Suchánková, D., Pšenák, P. Who Feels No Fear? Exploring the Drivers of Entrepreneurial Fear of Failure among Non-Entrepreneurs in Slovakia. Central European Business Review 2022, 11(2):41-60. https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2022/02/03.pdf
 • Rippa, P., Ferruzzi, G., Holienka, M., Capaldo, G., Coduras, A. What drives university engineering students to become entrepreneurs? Finding different recipes using a configuration approach. Journal of Small Business Management, (2022), v tlači. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472778.2020.1790291
 • Mühlböck, M., Warmuth, J.-R., Holienka, M., Kittel, B. Desperate entrepreneurs: no opportunities, no skills. In International Entrepreneurship and Management Journal, vol. 14 4, s. 975–997. https://link.springer.com/article/10.1007/s11365-017-0472-5
 • Holienka, M., Holienková, J., Holienka, M.: Sports as a stepping-stone for entrepreneurship : examining sports university students. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 66 (6, 2018), s. 1485-1496. https://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201806-0011_sports-as-a-stepping-stone-for-entrepreneurship-examining-sports-university-students.php
 • Holienka, M., Gál, P., Kovačičová, Z. Drivers of student entrepreneurship in Visegrad four countries: GUESSS evidence. In Central European Business Review. Roč. 6, č. 2 (2017), s. 54-63. https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2017/02/06.pdf
 • Holienka, M., Gál, P., Kovačičová, Z.: Understanding student entrepreneurs: Doers, procrastinators, dreamers, and abstainers. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65 (6, 2017) , pp. 1935-1944. https://acta.mendelu.cz/pdfs/acu/2017/06/13.pdf
 • Holienka, M. - Holienková, J., Gál, P.: Entrepreneurial characteristics of students in different fields of study: a view from entrepreneurship education perspective. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 63, No. 6 (2015), s. 1879-1889. ISSN 1211-8516. https://acta.mendelu.cz/pdfs/acu/2015/06/07.pdf
 • Pilková, A., Holienka, M., Rehák, J.: Senior entrepreneurship in the perspective of European entrepreneurial environment. In: 17th International Conference Enterprise and Competitive Environment. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 524-532 [online]. ISSN 2212-5671. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711400375X

Okruh tém pre záverečné práce:

 • Faktory vplývajúce na podnikanie (rôzne aspekty podnikania, úroveň jednotlivcov aj ekonomík)
 • Podnikateľské prostredie a podnikateľské ekosystémy
 • Podnikanie študentov
 • Podnikateľské vzdelávanie