Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Jozef Papula

Prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Prof. Ing. Jozef Papula, PhD. sa venuje rozvíjaniu teórie strategického manažmentu už od roku 1990, kedy pôsobil ako vedúci Katedry manažmentu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (súčasná Ekonomická univerzita). Od roku 1998 pôsobí na Fakulte managementu UK, kde inicioval vznik, Katedry stratégie a podnikania, ktorú vybudoval a viedol do toku 2013.

Aktuálne pedagogicky pôsobí v predmetoch Strategický manažment a  Strategické myslenie a stratégia. V tejto oblasti sa venuje aj vedeniu študentov a doktorandom v rámci ich záverečných prác.

Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná na najmä oblasť stratégie a strategického manažmentu firiem, ale venuje sa i podnikaniu a podnikateľskému mysleniu. Je vnímaný ako popredná osobnosť teórie strategického manažmentu na Slovensku. Jeho texty patria medzi odporúčané zdroje na mnohých fakultách ekonomického a manažérskeho zamerania.

Je autorom viac ako 150 publikácií a na jeho práce je zaregistrovaných viac ako 400 citačných ohlasov. V rámci svojej vedeckej aktivity bol vedúcim riešiteľských tímov viacerých projektov VEGA, KEGA a projektov pre manažérsku prax.

V rámci magisterského študijného programu podnietil vznik bloku povinne voliteľných predmetov strategického manažmentu, v rámci ktorého v priebehu uplynulých 15 rokov učil a ovplyvnil viac ako 1000 študentov vedomosťami z oblasti strategického manažmentu, ktorí našli svoje uplatnenie v manažérskej praxi. Študenti v rámci bloku štúdia spracovali množstvo diplomových prác, ktoré spravidla nadväzovali na vedecko-výskumnú činnosť katedry v oblasti strategického manažmentu.

Najvýznamnejšie knižné publikácie

Téma strategický manažment:

 • Strategický manažment Aktuálny koncept pre rýchlo sa približujúcu budúcnosť (Praha: Wolters Kluwer ČR , 2019)
 • Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom (Bratislava: Wolters Kluwer, 2015)
 • Konkurenčné stratégie tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky (Bratislava: Wolters Kluwer , 2014)
 • Strategické myslenie manažérov: Za tajomstvami strategického myslenia (Bratislava: Kartprint 2010)
 • Vývoj teórie strategického manažmentu pod vplyvom meniaceho sa prostredia (Bratislava: Kartprint 2004)

Téma podnikanie:

 • Ako začať a úspešne podnikať Podnikateľské príbehy, vízie, stratégie a modely (Praha: Wolters Kluwer ČR , 2018)
 • Podnikanie a manažment korene, podstata, súvislosti a trendy (Praha: Wolters Kluwer, 2017)
 • Podnikanie a podnikateľské myslenie 2. Ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu (Praha: Wolters Kluwer, 2016)
 • Podnikanie a podnikateľské myslenie 1. kto a prečo podniká (Praha: Wolters Kluwer, 2015)
 • Podnikanie a podnikateľské myslenie (Praha: Wolters Kluwer, 2015)

 

Publikačná činnosť: Odkaz na evidenciu publikačnej činnosti

 

Pedagogické pôsobenie na predmetoch:

Strategický manažment

2. ročník magisterského stupňa štúdia

Strategické myslenie a stratégia

1. ročník magisterského stupňa štúdia

(blok Strategický manažment)

 

Témy záverečných prác:

 • Aktuálne prístupy uplatňované pri skúmaní prostredia v rámci strategického manažmentu
 • Implementácia stratégie ako priestor pre uplatňovanie taktiky v strategickom manažmente
 • Strategické analýzy a ich aplikovanie na rýchlo rastúcej spoločnosti v dynamickom prostredí
 • Hodnotová orientácia, poslanie a vízia ako východiskové predpoklady úspešnosti stratégie a strategického manažmentu podniku
 • Strategický manažment v malých a stredných podnikoch
 • Konkurenčné stratégie v turbulentne sa meniacom prostredí
 • Nové trendy pri tvorbe konkurenčných stratégií