Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Andrea Gažová

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Mgr. Andrea Gažová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre stratégie a podnikania po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v roku 2013. V odbornej oblasti sa zaoberá problematikou zavádzania procesného manažmentu v slovenských podnikoch, digitalizácii a automatizácii procesov. Bola riešiteľkou úspešných projektov zameraných na meranie výkonnosti procesov a samotného zavádzania procesov do praxe. V praktickej oblasti sa venovala dva roky lektorskej činnosti pre poradenskú spoločnosť v rámci procesného manažmentu, nástrojov a softvérovej podpory zameranej na cestovný ruch. Ako expert participovala na projektoch pri nastavovaní a modelovaní procesov do rôznych typov sfér slovenského podnikateľského prostredia. Nemalou mierou sa zaujíma aj o oblasť strategického manažmentu a jeho aplikácii v praxi slovenských podnikov, kde sa po pedagogickej stránke spolupodieľa na vytváraní prípadových štúdií.

V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Strategický manažment, Procesný manažment v slovenskom jazyku a Controlling v anglickom jazyku. Témy záverečených prác sú orientované na stratégiu a jej uplatňovanie v slovenských podnikoch, aplikáciu procesného manažmentu v podnikoch, oblasti intelektuálneho kapitálu a zavádzaniu prvkov priemyslu 4.0 do praxe výrobných podnikov.

Je členkou Research Lab on Industry 4.0 and Management Transformation zameranej na prepojenie vzdelávacích činností a prebiehajúcich výskumov s praxou. V roku 2020 absolvovala certifikované školenie v oblasti vzdelávania dospelých. V súčasnosti je aktívne zapojená ako riešiteľka do výskumných projektov VEGA 1/0792/20 (2020 – 2022) Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0 a VEGA  1/0773/20  (2020-2022) Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku.

Publikačná činnosť:

https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=andrea+ga%C5%BEov%C3%A1+1986+UKOAM&theme=EPC

Vybrané publikácie:

Papulová Zuzana - Papula Ján – Gažová Andrea: Procesný manažment: Analýzy, modelovanie, implementácia. - 1. vyd. – Praha : Wolters Kluwer, 2022.  – 188 s., ISBN 978-80-7676-425-5
https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/procesny-manazment.p5477.html

Papulová, Zuzana - Papula, Ján - Oborilová, Andrea: Procesný manažment : ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2014. - 223 s., ISBN 978-80-89553-23-5

Papulová, Zuzana - Gažová, Andrea  - Šlenker, Maroš  - Papula, Ján: Performance measurement system: implementation process in SMEs. In: Sustainability. Roč. 13, č. 9 (2021), s. 1-19, art. no. 4794. https://doi.org/10.3390/su13094794

Gažová, Andrea - Papulová, Zuzana – Smolka, Dávid: Effect of business process management on level of automation and technologies connected to industry 4.0 . 3rd international conference on industry 4.0 and smart manufacturing : 1. vyd. [Amsterdam] : Elsevier, 2022. - S. 1498-1507. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092200360X

Papulová, Zuzana - Gažová, Andrea - Šufliarský, Ľubomír: Implementation of automation technologies of industry 4.0 in automotive manufacturing companies. 3rd international conference on industry 4.0 and smart manufacturing : 1. vyd. [Amsterdam] : Elsevier, 2022. - S. 1488-1497.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922003593

 

Aktuálna výskumná a projektová činnosť:

VEGA 1/0792/20 (2020 – 2022) Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0 - riešiteľ

VEGA  1/0773/20  (2020-2022) Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku - riešiteľ

 

Vybrané ukončené projekty:

APVV-17-0656 (2018 – 2021) Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0 - riešiteľ

ITMS kód 26110230110 (2013 – 2015) Tvorba a inovácia nelekárskych študijných programov v kontexte prepojenia teórie a praxe - riešiteľ

VEGA 1/0920/11 (2011 – 2013) Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku - riešiteľ

ITMS kód 26120130015 (2011 – 2013) Rozvoj ďalšieho vzdelávania a odborných vedomostí a zručností v službách cestovného ruchu vzhľadom na inovačné procesy - Expert na projekte

Poradenská činnosť (2019 – 2020), nastavenie procesov na Ministerstve spravodlivosti SR v rámci projektu: Procesno-organizačný audit MS SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci - Expert na projekte

 

Témy vypisovaných záverečných prác:

Bakalárske témy:
1.    Tvorba vízie a poslania v inovatívnych podnikoch
2.    Význam stratégie v neziskových organizáciách
3.    Kontrola ako funkcia v manažmente 
4.    Rozvoj intelektuálneho kapitálu z pohľadu vplyvu na inovácie v podniku
5.    Podpora inovatívnosti a manažment intelektuálneho kapitálu

Diplomové témy:
1.    Procesný manažment a jeho aplikácia vo vybranom podniku   
2.    Automatizácia a robotizácia v priemysle
3.    Analýza a hodnotenie vplyvu intelektuálneho kapitálu na inovácie a inovačnú aktivitu v slovenských podnikoch
4.    Očakávania, prístupy a vybrané aspekty prípravy podnikov vplyvom Priemyslu 4.0
5.    Zmeny vízií a stratégií v organizáciách v súvislosti s priemyslom 4.0

 

Kontakt

tel.: +421 2 9021 2138
č. dv.: 11 A (prístavba)
e-mail: andrea.gazovafm.uniba.sk