Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zuzana Papulová

Doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

Doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. je úspešnou absolventkou bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvovala v odbore manažment, následne pokračovala na magisterskom stupni, v špecializácii strategický manažment a na doktorandskom štúdiu v odbore podnikový manažment. Ako prvá z absolventiek/absolventov Fakulty managementu získala vedecko-pedagogickú hodnosť docent. Absolvovala viaceré študijné pobyty v zahraničí, napríklad  na IESE Business School v Barcelone, University of Cambridge, University Lion a University of Groningen. Ako hosťujúci pedagóg na univerzite Lille Catholic University vyučovala predmety Strategic Management a Strategic Partnership. V súčasnosti je členkou Katedry stratégie a podnikania, kde pôsobí ako v pedagogickej, tak aj vo vedecko-výskumnej oblasti.

V rámci pedagogických činností sa venuje rozvíjaniu predmetov Strategický manažment, Strategické analýzy, Strategické myslenie a stratégia a Procesný manažment, ako aj ich výučbe v slovenskom i anglickom jazyku. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zaoberá aktuálnymi otázkami rozvoja teórie strategického manažmentu a jej uplatňovaniu v manažérskej praxi. Výsledky týchto výskumov vyúsťujú do mnohých odborných článkov a príspevkov, ktoré sú pravidelne prezentované na domácich ako aj zahraničných vedeckých konferenciách. Doc. Papulová patrí k najviac citovaným autorom fakulty a pravidelne zaznamenáva aj pozitívne ohlasy zo zahraničia, o čom svedčí napríklad ocenenie „Best Paper Award” za vystúpenie na medzinárodnej konferencii na Brunel University v Londýne.

V oblasti výskumu problematiky procesného manažmentu nadviazala na poznatky nadobudnuté počas praxe v spoločnosti IDS Scheer, na pozícii procesného špecialistu v spoločnosti Slovak Telekom, ako aj v rámci spolupráce s rôznymi poradenskými spoločnosťami. Pracovala vo viacerých expertných tímoch a projektoch zameraných na mapovanie, analýzy a optimalizácie procesov. Je držiteľkou certifikátov:

  • Modelovanie podnikových procesov (Business process modelling) pomocou BPMN 2.0 (GOPAS)
  • Interný audítor pre IT Service Management podľa ISO 20000-1:2018 (BSI - The British Standards Institution)
  • International Faculty Development Program (IESE Business School)
  • New Century research (American School of Paris)
  • Kreativní řešení problémů (ICG Capability).

Bola členkou Vedeckej rady FM UK. Je členkou Odborovej komisie doktorandského štúdia na FM UK  a členkou tímu Research Lab on Industry 4.0 and Management Transformation na Katedre stratégie a podnikania. Je autorkou viac ako 90 publikácií a na jej práce je zaregistrovaných viac ako 500 citačných ohlasov, z ktorých je vyše 160 evidovaných v databázach WoS/SCOPUS.

 

Publikačná činnosť:

https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Papulov%C3%A1,+Zuzana+1981-+UKOMAKSP++&theme=EPC

 

Aktuálna výskumná a projektová činnosť:

VEGA  1/0773/20  (2020-2022) Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku - zodpovedný riešiteľ

VEGA 1/0792/20 (2020 – 2022) Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0 - riešiteľ

 

Vybrané ukončené projekty:

APVV-17-0656, 2018 - 2021, Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte Priemyslu 4.0 – riešiteľ

VEGA 1/0920/11, 2011 - 2013     Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku – riešiteľ

ITMS kód 26140230009, 2006 – 2008, Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health)  na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku – riešiteľ

VEGA 1/3788/06 2006 – 2008 Aktivizácia stratégie a strategického manažmentu v prospech zvyšovania výkonnosti podnikov v SR – riešiteľ

ITMS kód 13120120156 2006 – 2008 Pilotný projekt budovania e-learningu na Fakulte managementu - asistent projektového manažéra

 

 

Témy vypisovaných záverečných prác:
Bakalárske témy:
1.    Podpora a rozvoj kreativity a inovácii
2.    Tvorba a analýza podnikateľského modelu
3.    Zmena podnikateľských modelov v súvislosti s Priemyslom 4.0
4.    Analýza externého a interného prostredia organizácie
5.    Hodnotenie a vývoj inovácií vo vybranom odvetví

Diplomové témy:
1.    Analýza a optimalizácia podnikových procesov
2.    Nové trendy v procesnom manažmente
3.    Manažment výkonnosti podnikov a voľba kľúčových ukazovateľov výkonnosti
4.    Nové trendy pri tvorbe a implementácii stratégie
5.    Manažment intelektuálneho kapitálu a jeho vplyv na inovačnú schopnosť podniku

Dizertačné témy
1.    Manažment intelektuálneho kapitálu v kontexte 4. priemyselnej revolúcie
2.    Nové trendy pri tvorbe konkurenčných stratégií pod vplyvom Priemyslu 4.0
3.    Tvorba stratégie podnikov pod vplyvom Priemyslu 4.0 a ich implementácia

Kontakt:
tel.: +421 2 9021 2110
č. dv.: 7 (prístavba)
e-mail: zuzana.papulovafm.uniba.sk