Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Anna Pilková

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Prof. Ing. Anna Pilková, PhD, MBA po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1978 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave tam ďalej pôsobila pedagogicky, ukončila externú ašpirantúru a v roku 1990 bola menovaná za docentku.V  rokoch 1991 – 1992 študovala MBA na U.S. Business School in Prague, (Rochester Institute of Technology, USA). V roku 1992 absolvovala ročný výskumný a lektorský pobyt v USA. Od roku 1994 pôsobila 15 rokov vo vrcholových manažérskych pozíciách v banke so zahraničnou majetkovou účasťou na Slovensku. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte managementu UK Bratislava, kde je od roku 2013 vedúcou Katedry stratégie a podnikania. V roku 2016 bola menovaná prezidentom SR za profesorku v odbore manažment. Výskumne sa venuje  inkluzivite podnikania, medzigeneračnému podnikaniu, intrapreneurship-u,  start-upom, akademickým inkubátorom, ako aj  vybraným problémom regulácie v bankovníctve. Vedie národné výskumné projekty a koordinuje  viaceré zahraničné a domáce projekty a takisto aj výskumne sa v nich angažuje, Výsledky výskumnej činnosti jej tímov, sú publikované vo viac ako 140 publikáciách, na ktorých je viac ako 250 prevažne zahraničných citácií. Takisto tieto výsledky využívajú viaceré národné, ako aj medzinárodné inštitúcie (OECD, SBA, MH SR... ). Pôsobí vo vedeckých radách univerzít, ako aj sa angažuje v ďalších inštitúciách.

 

Odkazy na profily:

https://www.linkedin.com/in/anna-pilkova-37570b32/

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Pilkova

https://scholar.google.com/citations?user=jy9ZimgAAAAJ&hl=sk;

https://publons.com/researcher/3208265/anna-pilkova/

https://orcid.org/0000-0002-4296-4823

 

Oblasti výskumu:

 • Podnikanie: podnikateľská aktivita na Slovensku;  podnikanie seniorov a mladých, medzigeneračné podnikanie, inkluzívne podnikanie, intrapreneurship, coworkingy, digitálne podnikanie
 • Manažment rizík v bankovníctve: Pilier 3
 • Intelektuálny kapitál: intelektuálny kapitál v hodnotovom manažmente, intelektuálny kapitál v malých a stredných podnikoch
 • Emočná inteligencia v podnikaní


Participácia na projektoch (aktuálne aj v minulosti):

 • Globálny monitor podnikania – vedúca národného tímu za Slovensko
 • APVV-19-0581 Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup – zodpovedná riešiteľka,
 • APVV-14-0647 Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup, zodpovedná riešiteľka
 • Enlight a Enlight Rise, ko-líder pre prac. skupinu výskumu zameraného na budovanie inovačných distriktov
 • Erasmus+ 2021-1-S101-KA220-HED-000029948  Projekt JUST – zodpovedná riešiteľka
 • Erasmus+ 2019-1-HR01-KA203-060992 Projekt IDEA – zodpovedná riešiteľka
 • ERASMUS+ 2015-SK-01-KA203-008915 SUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience . zodpovedný riešiteľ a medzinárodný koordinátor
 • ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA202-015614 OER-CRAFT – Open Educational Resources for Arts and Crafts. Zodpovedný riešiteľ


Pedagogická činnosť:  

 • Stratégie a financovanie new ventures, (SJ,AJ);
 • Hodnotový manažment a podnikateľské riziká (SJ,AJ),
 • Risk Management (AJ);
 • Intrapreneurship (SJ);

 

Vybrané publikácie:

Pilková, A.Mikuš, J., Rehák, J. Pšenák, P. (2022). Differences and Similarities Between Key Drivers of Youth and Senior Starting Entrepreneurs in Central and Eastern European Countries. Post-Communist Economies. DOI: 10.1080/14631377.2022.2079058

Pilková, A., Holienka, M., Mikuš, J. (2022). Drivers of SME digital transformation in the context of intergenerational cooperation in Slovakia. Handbook of research on smart management for digital transformation. 1. Ed. ISBN 9781799890102

Munk, M., Pilková, A., Benko, Ľ., Blažeková, P.. Švec, P.:  Web Usage Analysis of Pillar 3 Disclosed Information by Deposit Customers in Turbulent Times, Expert Systems with Applications (textový dokument (print)) (elektronický dokument), Elsevier, Volume 185, 15 December 2021, 115503
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417421009131?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417421009131?via%3Dihub

Pilková, A. et al. (2021). Podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie optikou generácií. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 1. Ed

Orel, M. Mayerhoffer, M., Fratričová, J. Pilková, A. Starnawska, M. , Horvath, D. (2021) Coworking spaces as talent hubs: The emparative for community building in the changing context of new work. Review of Managerial Science https://doi.org/10.1007/s11846-021-00487-4.

Pilková, A. Holienka, M.,Kovačičová, Z., Rehák, J., Mikuš, J. Podnikanie na Slovensku: aktivita, prostredie a vybrané druhy podnikania :.- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 127 s., ISBN 978-80-223-4746-4.

Pilková, A., Holienka, M., Rehák, J. (2014) Senior entrepreneurship in the perspective of European entrepreneurial environment, Procedia Economics and Finance 12, 523-532

Okruh tém pre záverečné práce:

 • Podnikateľská aktivita na Slovensku
 • Medzigeneračné podnikanie
 • Inkluzívne podnikanie
 • Zelené podnikanie
 • Podnikanie seniorov
 • Digitalizácia a podnikanie
 • Coworkingy
 • Hodnotový manažment v malých a stredných podnikoch (MSP)
 • Manažment rizík v MSP
 • Manažment rizík v bankovníctve
 • Tradičné a alternatívne zdroje financovania MSP


Dodatočné informácie:

Členka Vedeckej rady

 

Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta podnikovo-hospodárska

2013 – dodnes

 

Členka Vedeckej rady

 

Fakulta managementu UK v Bratislave

2000 - dodnes

Ćlenka Odborovej komisie pre doktorandské štúdium

Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta podnikovo- hospodárska

2015 - dodnes

Členka

Academy ov Management (USA)

2013 - dodnes

Predseda výboru pre riziká

Centrálny depozitár cenných papierov

2017 . dodnes