Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác

Pre akademický rok 2024/2025 boli na Katedre manažmentu vypísané nasledujúce témy dizertačných prác. Všeobecné informácie o prijímacom konaní na doktorandské (PhD.) štúdium nájdete tu, vypísané témy dizertačných prác ostatných katedier FMUK nájdete tu.

Kompetentnosti manažéra pre etiku

Školiteľka: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Hoci sa téma kompetentností manažéra pre etiku v podniku objavuje vo vedeckej literatúre čoraz častejšie (napr. Dai a Wu, 2017; Krambia-Kapardis, M., 2019), existujúcim súborom kompetentností chýba komplexnosť. Zámerom dizertačnej práce je vyplniť medzeru v poznaní a identifikovať kompetentnosti potrebné pre profesionálny výkon na pozícii manažéra/ky pre etiku (angl. ethics officer/manager, ethics&compliance officer/manager), V nadväznosti na výsledky výskumu je ďalším cieľom vytvoriť návrh kompetenčného modelu, ktorý by bol použiteľný v praxi, napr. pri výbere vhodného/ej kandidáta/tky na danú pozíciu. Najmä vo veľkých podnikoch v západnej Európe a USA má daná pozícia (príp. celé oddelenie pre etiku) vybudovanú už celkom solídnu tradíciu. Vzhľadom na aktuálny vývoj (napr. v rámci ESG) predpokladáme, že aj na Slovensku bude význam tejto pozície, resp. role v blízkej budúcnosti narastať. Osoby pracujúce na danej pozícii musia čeliť mnohým význam – psychologickým, kultúrnym, technickým či legislatívnym. Ich práca je charakteristická vysokou mierou rolového konfliktu, nejasnosti a komplexnosti (Adobor, 2006). Dizertačná práca má ambíciu odhaliť a detailne opísať kompetentnosti, ktoré by mali byť súčasťou osobnostnej výbavy manažérov/ok pre etiku, aby boli schopní/é svoju extrémne náročnú prácu profesionálne zvládnuť. Zároveň, keďže inštitucionálne prostredie formuje a do istej miery aj limituje prácu manažérov pre etiku a nároky s tým spojené, predpokladáme, že predmetná dizertačné práca prinesie nové poznanie aj v oblasti podnikateľskej etiky na Slovensku.  

 

Prvky manažmentu etiky v organizáciách

Školiteľka: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Forma štúdia: externá

Anotácia: Dizertačná práca reaguje na rastúci dopyt organizačnej praxe po účinných nástrojoch formovania a rozvoja etického a minimalizácie a prevencie neetického správania manažérov ako aj ostatných zamestnancov v organizáciách. V tomto kontexte, podstatný je tzv. manažment etiky v podniku, ktorý možno definovať ako komplexný, systematický, kolektívny a nikdy sa nekončiaci proces zahŕňajúci vzájomne prepojené elementy a postupy za účelom rozvoja etického vnútropodnikového prostredia. Na základe prepojenia poznatkov z predchádzajúcej literatúry a výsledkov rozsiahleho kvalitatívneho výskumu na báze polo-štruktúrovaných rozhovorov a fókusových skupín, primárnym cieľom dizertačnej práce je identifikovať a detailne opísať jednotlivé komponenty manažmentu etiky v rámci deviatich podprocesov: Nastavenie etického tónu zhora a etické vedenie ľudí; Vyjasnenie etických noriem a ich významu na pracovisku; Etické vzdelávanie zamestnancov; Monitorovanie a kontrola etického správania; Hodnotenie etického správania; Vyvodzovanie dôsledkov; Podpora interakcií medzi nadriadenými a podriadenými na pracovisku; Posilnenie postavenia a „hlasu“ zamestnancov; a Budovanie dôveryhodných vzťahov s externými stakeholdermi organizácie. Okrem rozvoja teórie, dizertačná práca prispeje aj k rozvoju aplikačnej praxe prostredníctvom detailne rozpracovaného návodu implementácie prvkov manažmentu etiky pre potreby malých a veľkých organizácií.  

 

Využitie textminingových postupov pri analýze požiadaviek zákazníkov

Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Podľa aktuálnych vedeckých prameňov je viac ako 70% všetkých dát neštruktúrovaných. Spravidla ide o kvalitatívne dáta, pričom najširšiu kategóriu tvoria textové dáta. Využitie verejne dostupných informácií o produktoch a službách – napr. užívateľské recenzie, rozličné hodnotenia  a pod. – predstavuje aktuálny potenciál pre dlhodobé zlepšovanie produktov. V súčasnej dobe predstavujú takéto informácie relevantný zdroj využiteľný pri dizajne alebo redizajne produktov alebo služieb. Viaceré súčasné štúdie poukazujú na doposiaľ málo využitý potenciál práce so spätnou väzbou od zákazníka, ktorá má textovú podobu. Algoritmy strojového učenia sú už v súčasnosti dostatočne vyspelé, aby umožnili textové dáta tohto typu nielen spracovať, ale aj systematicky analyzovať pre ďalšie využitie. Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať faktory pre úspešné využitie textminingu pri analýze požiadaviek zákazníkov a na praktickej ukážke poukázať na potenciál spracovania neštruktúrovaných big data. Predpokladá sa, že v rámci témy bude využitá LDA procedúra (Latent Dirichlet Allocation) ako doposiaľ najrobustnejší textminingový nástroj.

 

Rola organizačnej kultúry pri budovaní organizácií založených na princípoch Industry 5.0

Školiteľ: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Digitalizácia, ako jedna z fáz digitálnej transformácie, sa stala ústredným faktorom úspešností organizácií. Koncept Industry 4.0 sa venuje využívaniu digitálnych technológií v existujúcich procesoch organizácií. Rušivé udalosti však poukázali na slabé aspekty tohto konceptu, a to najmä na prílišnú a špecifickú orientáciu na spoluprácu ľudí a technológií (technology-driven orientáciu). Na tieto potenciálne problémy reagovala už v roku 2017 Európska komisia a otvorila diskusiu o posune paradigmy na novú úroveň nazvanú Industry 5.0 (value-driven orientácia). Tento koncept však neneguje princípy Industry 4.0, iba prináša nový pohľad a upriamuje pozornosť na ďalšie aspekty. Ide o aspekty humanocentrizmu, odolnosti a udržateľnosti. Viacerí autori považujú Industry 5.0 za súčasť Industry 4.0 a je podľa nich vhodné o nich uvažovať vo vzájomných súvislostiach. Ich prepojenie tak prináša množstvo výskumných otázok a otvára priestor na vedecké bádanie, a to z rôznych hľadísk. Akékoľvek zmeny v tejto oblasti a posun organizácií k value-driven orientácii a princípom Industry 5.0 je však možný iba vtedy, ak je podporovaný organizačnou kultúrou. Tú autori považujú za dôležitý nástroj, ale aj možnú brzdu organizačných zmien. Dizertačná práca sa zameriava na preskúmanie aspektov riadenia organizačnej kultúry vo vzťahu k budovaniu organizácií aplikujúcich princípy Industry 5.0 v digitálnej ére.

 

Kompetenčný model zamestnancov ako nástroj digitálnej transformácie

Školiteľka: doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.

Forma štúdia: externá

Anotácia: Digitálna transformácia je spojená so zmenou procesov v manažmente podnikov implementáciou digitálnych nástrojov a technológií, na čo musia podniky reagovať zabezpečením kvalifikovaných zamestnancov. Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť kompetenčný model zamestnancov zameraný na prenositeľné kompetencie, s akcentom na digitálne zručnosti pre potreby digitálnej transformácie, vrátane návrhu metód vzdelávania a rozvoja týchto kompetencií. Jej riešenie bude vychádzať z existujúcich kompetenčných modelov a preskúmania budúcich nárokov na zamestnancov vo vybraných odvetviach použitím kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych metód. Výsledkom dizertačnej práce bude kompetenčný model prenositeľných kompetencií s dôrazom na digitálne zručnosti, kognitívne zručnosti, kreativitu a agilitu zamestnancov a praktické odporúčania na ich rozvoj. 

 

Implementácia diverzity manažmentu v kontexte multikultúrneho prostredia organizácií

Školiteľka: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

Forma štúdia: externá

Anotácia: Implementácia diverzity manažmentu predstavuje strategický prístup, ktorý posilňuje pracovné prostredie v kontexte zložitého multikulturného prostredia. Zavádza sa prostredníctvom systémov a politík, ktoré zohľadňujú rôznorodosť v pracovnej sile, čím sa podporuje inkluzivita a zlepšuje celková efektívnosť organizačnej štruktúry. Diverzity manažment funguje ako nástroj pre riadenie komplexných interakcií v multikultúrnom prostredí s cieľom vytvoriť synergický a plodný pracovný kontext. Prostredníctvom adaptívnych politík, rozsiahlych tréningov a systematického hodnotenia sa zvyšuje kultúrne povedomie a buduje sa prostredie, kde sa jednotlivci cítia rešpektovaní a plne zapojení. Cieľom dizertačnej práce je vypracovať navrhnutie modelu implementácie opatrení, ktorý umožní medzinárodným spoločnostiam dosiahnuť efektívne pracovné prostredie v kontexte zložitej kultúrnej rozmanitosti. Tento nástroj by mal byť navrhnutý s cieľom maximalizovať výhody, ktoré kultúrna diverzita prináša. Rámcovo možno túto tému zamerať na identifikáciu nástrojov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť implementácie diverzity manažmentu a ich vplyv na spokojnosť zamestnancov, pracovné prostredie, vzťahy zamestnancov s kolegami a manažérmi. Ďalej by sa mohlo skúmať, ako tieto faktory ovplyvňujú výkonnosť a produktivitu, a navrhnúť opatrenia na zlepšenie angažovanosti zamestnancov. Výskum tejto témy by mal zohľadňovať špecifiká organizácií s multikultúrnim pracovným prostredím a zistiť, ako je možné požiadavky predstaviteľov rôznych kultúr prepojiť s ich preferenciami a potrebami. Prínosom dizertačnej práce by mohlo byť napríklad zavedenie nových technológií a pracovných postupov, návrhy inovácií náborových procesov, komunikačných metód pri riadení či návrhy nových rozvojových programov.

 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na doktorandské (PhD.) štúdium nájdete tu, vypísané témy dizertačných prác ostatných katedier FMUK nájdete tu.