Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Témy dizertačných prác

Pre akademický rok 2023/2024 boli na Katedre manažmentu vypísané nasledujúce témy dizertačných prác. Všeobecné informácie o prijímacom konaní na doktorandské (PhD.) štúdium nájdete tu, vypísané témy dizertačných prác ostatných katedier FMUK nájdete tu.

Prvky manažmentu etiky v organizáciách 

Školiteľka: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Forma štúdia: externá

Anotácia: Dizertačná práca reaguje na rastúci dopyt organizačnej praxe po účinných nástrojoch formovania a rozvoja etického a minimalizácie a prevencie neetického správania manažérov ako aj ostatných zamestnancov. V tomto kontexte, podstatný je tzv. manažment etiky v podniku, ktorý možno definovať ako komplexný, systematický, kolektívny a nikdy sa nekončiaci proces zahŕňajúci vzájomne prepojené elementy a postupy za účelom rozvoja etického vnútropodnikového prostredia. Na základe prepojenia poznatkov z predchádzajúcej literatúry a výsledkov rozsiahleho kvalitatívneho výskumu na báze polo-štruktúrovaných rozhovorov a fókusových skupín, primárnym cieľom dizertačnej práce je identifikovať a detailne opísať jednotlivé komponenty manažmentu etiky v rámci deviatich podprocesov: Nastavenie etického tónu zhora a etické vedenie ľudí; Vyjasnenie etických noriem a ich významu na pracovisku; Etické vzdelávanie zamestnancov; Monitorovanie a kontrola etického správania; Hodnotenie etického správania; Vyvodzovanie dôsledkov; Podpora interakcií medzi nadriadenými a podriadenými na pracovisku; Posilnenie postavenia a „hlasu“ zamestnancov; a Budovanie dôveryhodných vzťahov s externými stakeholdermi organizácie. Okrem rozvoja teórie, dizertačná práca prispeje aj k rozvoju aplikačnej praxe prostredníctvom detailne rozpracovaného návodu implementácie prvkov manažmentu etiky pre potreby malých a veľkých organizácií.  

 

Slovenská implicitná teória vedenia ľudí

Školiteľka: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Dizertačná práca sa odvíja od myšlienky, že vnímanie a akceptácia konkrétnej osoby ako lídra závisí od toho, či jej správanie korešponduje s predstavou potenciálneho nasledovníka o tom, kto je to „líder“. Každý človek má v mysli akýsi prototyp nasledovaniahodného lídra. t. j. predobraz obsahujúci určité hierarchicky usporiadané znaky, ktoré vyčleňujú lídrov od „ne“-lídrov a určujú, kto bude vnímaný ako (ne)efektívny líder. Prototypy, resp. kognitívne schémy v myslení ľudí sa v literatúre označujú ako implicitné teórie vedenia ľudí (angl. Implicit leadership theories, ILTs). Doterajšie výsledky naznačujú, že obraz nasledovaniahodného lídra je kultúrne podmienený a variuje od kultúry ku kultúre. Keďže na Slovensku výskum o ILT absentuje, dizertačná práca má ambíciu vyplniť danú medzeru v poznaní. Širším zámerom je zodpovedať otázku, na základe čoho slovenskí podriadení vnímajú a prijmú niekoho ako lídra. Na základe série na seba nadväzujúcich výskumných štúdií, dizertačná práca predostrie dotazníkový nástroj pre skúmanie miery efektívneho vedenia ľudí použiteľný špecificky v slovenských podmienkach. 

 

Digitálna transformácia a jej vplyv na MĽZ 

Školiteľka: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Digitálna transformácia prináša nové požiadavky na flexibilitu ľudských zdrojov z pohľadu ich uplatnenia a využívania v organizáciách. Kladú sa nové požiadavky na samotný proces vzdelávania a rozvoja pracovníkov, najmä na ich vedomosti, schopnosti a zručnosti. Investovanie do zručností a kvalifikácií môže zmeniť digitalizáciu na čistého tvorcu pracovných miest, môže podporovať inovácie, investície, produktivitu, rast a zamestnanosť. Je potrebné vzdelávať pracovníkov aj  v oblastiach emocionálnej inteligencie, kreatívneho myslenia a spolupráce. Práve tieto tri oblasti budú najdôležitejšie v procese digitálnej transformácie. Dizertačná práca bude vychádzať z analýzy využívaných technológií  a z prístupu jednotlivých organizácii k digitálnej transformácii vo vybraných funkciách / činnostiach personálneho manažmentu. Cieľom práce je skúmanie vplyvu digitálnej transformácie  na  budúce procesy MĽZ na Slovensku, ďalej identifikácia požiadaviek na tvorbu nových vzdelávacích programov,  analýza  nových postupov náboru  a výberu z hľadiska požiadaviek na nové zručnosti a vedomosti ako aj analýza nových foriem organizácie práce a riadenia ľudí v organizáciách blízkej budúcnosti.

 

Udržateľná pracovná motivácia v kontexte digitálnej transformácie – zvyšovanie produktivity, spokojnosť s prácou a zamestnanecký well-being

Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Zvyšovanie produktivity, spokojnosť s prácou a zamestnanecký well-being môžu na prvý pohľad vyzerať ako protichodné termíny. Mnoho minulých a súčasných štúdií sa venuje spôsobom, ako byť úspešný vo všetkých troch oblastiach súčasne. Pod vplyvom zmien, ktoré so sebou prináša digitálna transformácia, rastie aj potreba hlbšieho preskúmania týchto fenoménov a ich vzájomných vzťahov. Všetky tri atribúty – produktivita, spokojnosť a well-being – sú úzko previazané s pracovnou motiváciou. Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať a kvantifikovať príklady dobrej motivačnej praxe v slovenských podnikoch v súvislosti s prechodom k digitálnej spoločnosti. Predpokladá sa, že na pokrytie výskumného problému bude využitý prístup case-studies, ktorý bude neskôr validovaný cez analýzu výsledkov celonárodného prieskumu. Prínosom dizertačnej práce bude systematizácia a identifikácia aspektov udržateľnosti pracovnej motivácie a za praktický prínos možno považovať súbor dobrej praxe využiteľný v personálnych procesoch.

 

Rola mäkkých zručností zamestnancov pri udržiavaní a zlepšovaní systémov riadenia kvality

Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Kompetentnosť ľudských zdrojov je pri udržiavaní a zlepšovaní akýchkoľvek systémov riadenia kľúčová. Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať výhody, motivácie a kritické faktory pre úspešné zavádzanie systémov riadenia kvality ako napr. ISO 9001, FDA, Lean Six Sigma, a pod. Súčasné trendy v oblasti tzv. Quality 4.0 naznačujú rastúcu rolu mäkkých zručností zamestnancov. Predbežné výskumy naznačujú, že rola mäkkých zručností – ako napr. integrita, komunikácia, zdvorilosť, zodpovednosť, sociálne zručnosti, pozitívne postoje, profesionalita, flexibilita, tímová práca alebo pracovná etika – je pri budovaní, udržiavaní a zlepšovaní systémov riadenia kvality kľúčová. S ohľadom na faktory digitálnej transformácie (Industry 4.0, Smart Cities, Industrial Internet, Society 5.0, Big data), ktoré ovplyvňujú smerovanie spoločnosti, je výskum kompetentností ľudských zdrojov mimoriadne aktuálny. Empirický výskum bude založený na celonárodnom prieskume a spracovaní výsledkov s využitím štatistických procedúr. Predpokladanými prínosmi dizertačnej práce je systematizácia a empirické rozšírenie poznatkov o úlohe mäkkých zručností pri systémoch riadenia kvality a tiež praktické informácie pre hladšie zavádzanie manažérskych systémov v organizáciách. 

 

Explorácia personálnych faktorov úspešnosti digitálnej transformácie s využitím LPA (Latent Profile Analysis)

Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Komplexnosť a dynamika spoločenských a ekonomických systémov spôsobená digitálnou transformáciou zvyšuje zraniteľnosť podnikov. Viaceré súčasné štúdie sa venujú výskumu s cieľom minimalizovať toto negatívum a pomôcť podnikom na ich ceste k vyššej flexibilite a odolnosti. Nedávne rušivé udalosti ako napríklad Covid-19, klimatické zmeny, globálna a finančná kríza pomohli urýchliť procesy digitálnej transformácie. Podľa posledných štúdií až 70% všetkých projektov digitálnej transformácie zlyhá v dôsledku nesplnenia kritických faktorov úspešnosti. Doposiaľ bolo vymedzených len niekoľko všeobecnejších faktorov úspešnosti ako napr. integračná stratégia, podpora vrcholového manažmentu, talentovaní zamestnanci, agilné riadenie, efektívne monitorovanie a integrovaná digitálna platforma. Každý z týchto faktorov si s ohľadom na spoločenské trendy vyžaduje systematické hĺbkové preskúmanie a formalizáciu. Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať personálne aspekty vplývajúce na úspešnosť projektov digitálnej transformácie. V rámci preskúmania personálnych aspektov sa predpokladá identifikácia a vysvetlenie latentných faktorov jednotlivcov, ktoré pozitívne vplývajú na úspešnosť digitálnej transformácie v podnikoch, pričom základom pre takýto výskum bude kvantitatívna štatistická analýza prostredníctvom LPA.

 

Digitálna transformácia a flexibilnosť ekonomických a sociálnych systémov

Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Využívanie digitálnych technológii pod vplyvom pandémie výrazným spôsobom narástlo. Ekonomické a sociálne systémy postupne prechádzajú digitálnou transformáciou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje charakter týchto systémov. Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať a popísať faktory vplývajúce na flexibilitu takýchto systémov s ohľadom na dopady digitálnej transformácie. Flexibilita sociálnych a ekonomických systémov je podľa analýzy Boston Consulting Group relatívne nízka, keďže viac ako 70% digitalizačných projektov zlyhá (nedosiahne očakávaný efekt). Potenciálne oblasti skúmania predstavujú napríklad: využívanie big data, digitálna a informačná gramotnosť, digitálna pripravenosť, Industry 5.0, kultúra rozhodovania na základe dát a pod. Riešenie bude založené na systematizácii faktorov digitálnej transformácie a vytvorení koncepčného modelu. Model bude slúžiť ako základ pre operacionalizáciu výskumu na premenné, ktoré budú tvoriť základ pre modelovanie pomocou štrukturálnych rovníc.

 

Využitie textminingových postupov pri analýze požiadaviek zákazníkov

Školiteľ: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Podľa aktuálnych vedeckých prameňov je viac ako 70% všetkých dát neštruktúrovaných. Spravidla ide o kvalitatívne dáta, pričom najširšiu kategóriu tvoria textové dáta. Využitie verejne dostupných informácií o produktoch a službách – napr. užívateľské recenzie, rozličné hodnotenia  a pod. – predstavuje aktuálny potenciál pre dlhodobé zlepšovanie produktov. V súčasnej dobe predstavujú takéto informácie relevantný zdroj využiteľný pri dizajne alebo redizajne produktov alebo služieb. Viaceré súčasné štúdie poukazujú na doposiaľ málo využitý potenciál práce so spätnou väzbou od zákazníka, ktorá má textovú podobu. Algoritmy strojového učenia sú už v súčasnosti dostatočne vyspelé, aby umožnili textové dáta tohto typu nielen spracovať, ale aj systematicky analyzovať pre ďalšie využitie. Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať faktory pre úspešné využitie textminingu pri analýze požiadaviek zákazníkov a na praktickej ukážke poukázať na potenciál spracovania neštruktúrovaných big data. Predpokladá sa, že v rámci témy bude využitá LDA procedúra (Latent Dirichlet Allocation) ako doposiaľ najrobustnejší textminingový nástroj.

 

Organizačná kultúra ako nástroj motivácie zamestnancov

Školiteľ: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Výsledky starších aj súčasných výskumov uvádzajú, že na motiváciu zamestnancov prispievať k dosahovaniu cieľov organizácie vplýva viacero faktorov, pričom jedným z nich je aj kultúra danej organizácie. Problém nastáva vtedy, ak členovia organizácie nie sú dostatočne motivovaní z dôvodu nízkeho motivačného potenciálu kultúry organizácie. Ide o situáciu, keď hodnoty vyznávané jednotlivcom nie sú v súlade s hodnotami, ktoré vyznáva organizácia. To, čo jednotlivca motivuje, to je pre neho hodnotou. A práve kultúra je zdrojom hodnôt každej organizácie. Dizertačná práca sa zameriava na analýzu motivačných faktorov organizačnej kultúry prostredníctvom jej hodnôt a na identifikáciu aktivít vplývajúcich na zvyšovanie motivačného potenciálu kultúry v organizáciách rozdielneho zamerania. Očakávané výsledky môžu byť využité v manažérskej praxi v organizáciách, v ktorých je potrebné zvyšovať motivačný potenciál ich kultúry. Empirický výskum bude založený na Cartwrightovej metodike deviatich faktorov.

 

Vybrané problémy manažmentu rodinných podnikov v Slovenskej republike

Školiteľka: doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: Rodinné podniky sa od ostatných podnikov odlišujú v tom, že ich hlavnou zložkou manažmentu je samotná rodina a vzájomné vzťahy medzi členmi rodiny. Pre osoby podieľajúce sa na rodinnom podnikaní je typické prelínanie sa pracovného a osobného života. To v praxi znamená, že členovia rodiny riešia manažérske problémy aj v domácom prostredí pričom platí, že a ak sa niečo negatívne stane v rodine, odrazí sa to aj na rodinnom podniku. Aj z tohto dôvodu musíme klásť dôraz na správne rozloženie jednotlivých činností manažmentu. Cieľom dizertačnej práce je identifikovať a kvantifikovať významné determinanty manažmentu v segmente rodinných podnikov v podmienkach Slovenskej republiky ako aj v kontexte aktuálneho vývoja ekonomiky. Vzhľadom k tomu že súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky je aj legislatívne vymedzenie rodinného podnikania pôjde o multidisciplinárne skúmanie témy. Následne budú formulované závery a odporúčania pre vylepšenie manažérskych činností v rodinných podnikoch v Slovenskej republike. K definovanému cieľu práce plánujeme realizovať empirický výskum na vzorke minimálne 300 majiteľov rodinných podnikov v Slovenskej republike  a v Českej republike. To nám umožní identifikovať kľúčové problémy manažmentu rodinných podnikov v medzinárodnom kontexte. Spracovaním získaných primárnych dát prostredníctvom regresnej a korelačnej analýzy, Chi kvadrátu a komparácie jednotlivých vybraných premenných a analýzy ich vzájomnej prepojenosti, následne vyslovíme návrhy. Výsledky sa overujú prostredníctvom vedeckej normality a to prostredníctvom Shapiro-Wilkovovým testom.

 

Nové výzvy pre riadiacich pracovníkov: Vývoj manažérskych kompetencií v dobe digitalizácie a automatizácie

Školiteľ: doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: V súčasnej dobe, kedy sa digitalizácia a automatizácia postupne stávajú súčasťou hospodárskej praxe, riadiaci pracovníci musia rozvíjať nové manažérske kompetencie, aby sa úspešne vysporiadali s novými výzvami. Táto téma je dôležitá  prioritne z dôvodu ,že digitalizácia a automatizácia prinášajú zmenu spôsobu, akým organizácie fungujú a manažment teda musí prispôsobiť svoj prístup k novým trendom. Cieľom tejto práce je skúmať, aké nové manažérske kompetencie sú potrebné pre riadiacich pracovníkov v dobe digitalizácie a automatizácie a ako sa tieto kompetencie líšia od tradičných manažérskych zručností. V rámci práce budú analyzované existujúce teoretické zdroje a výskumné štúdie, ktoré sa zameriavajú na tému digitálnej transformácie a nových manažérskych kompetencií. Výskumné metódy zahŕňajú kvalitatívne aj kvantitatívne prieskumy a analýzu dát z dotazníkových štúdií, rozhovorov a pozorovaní. Výskum bude zameraný na rôzne odvetvia priemyslu a organizácie, aby sa získali relevantné výsledky pre riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach. Výsledky tejto práce by mohli byť užitočné pre riadiacich pracovníkov, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti a prispôsobiť sa novým trendom v oblasti digitalizácie a automatizácie. Práca by tiež mohla poskytnúť prínos pre odborníkov v oblasti výskumu a vzdelávania v manažmente a digitálnych technológiách.

 

Zvyšovanie angažovanosti generácie Z v pracovnom prostredí s vysokými nárokmi na výkon

Školiteľka: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

Forma štúdia: denná/externá

Anotácia: V súčasnej dobe, kedy sa digitalizácia a automatizácia postupne stávajú súčasťou hospodárskej praxe, riadiaci pracovníci musia rozvíjať nové manažérske kompetencie, aby sa úspešne vysporiadali s novými výzvami. Táto téma je dôležitá  prioritne z dôvodu ,že digitalizácia a automatizácia prinášajú zmenu spôsobu, akým organizácie fungujú a manažment teda musí prispôsobiť svoj prístup k novým trendom. Cieľom tejto práce je skúmať, aké nové manažérske kompetencie sú potrebné pre riadiacich pracovníkov v dobe digitalizácie a automatizácie a ako sa tieto kompetencie líšia od tradičných manažérskych zručností. V rámci práce budú analyzované existujúce teoretické zdroje a výskumné štúdie, ktoré sa zameriavajú na tému digitálnej transformácie a nových manažérskych kompetencií. Výskumné metódy zahŕňajú kvalitatívne aj kvantitatívne prieskumy a analýzu dát z dotazníkových štúdií, rozhovorov a pozorovaní. Výskum bude zameraný na rôzne odvetvia priemyslu a organizácie, aby sa získali relevantné výsledky pre riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach. Výsledky tejto práce by mohli byť užitočné pre riadiacich pracovníkov, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti a prispôsobiť sa novým trendom v oblasti digitalizácie a automatizácie. Práca by tiež mohla poskytnúť prínos pre odborníkov v oblasti výskumu a vzdelávania v manažmente a digitálnych technológiách.

 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na doktorandské (PhD.) štúdium nájdete tu, vypísané témy dizertačných prác ostatných katedier FMUK nájdete tu.