Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výskumná činnosť

Ťažisko výskumnej činnosti katedry sa orientuje na manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov, v ktorých členovia katedry vedú aj záverečné práce. Oblasť vedeckého skúmania na katedre je zameraná najmä na využitie ľudských zdrojov ako hlavného neinvestičného faktora pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenskej republiky. Cieľmi výskumov sú komparatívne analýzy fungovania personálneho manažmentu s hospodársky vyspelými štátmi a tvorby návrhov systémových predpokladov pre racionálne riadenie a využívanie ľudských zdrojov v slovenských organizáciách. 

Hlavnými oblasťami výskumu Katedry manažmentu sú:

 • vplyv personálneho manažmentu a jeho jednotlivých funkcií na efektívnosť organizácií,
 • zvyšovanie manažérskych zručností v organizáciách na Slovensku,
 • rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v aspekte organizačných kultúr,
 • etika v podnikaní,
 • organizačné správanie,
 • manažment konfliktov,
 • rozvoj zamestnancov na pracovisku,
 • vedomostný manažment v kontexte vedomostnej spoločnosti,
 • budovanie flexibilných organizácií,
 • manažment malých a stredných podnikov,
 • manažment kvality,
 • udržateľné riadenie,
 • sociálne partnerstvo,
 • a podobne.

Katedra manažmentu v súčasnosti participuje na viacerých výskumných projektoch:

 • Projekt VEGA 1/0419/22: Vedenie ľudí, dôvera a kultúra v slovenskom pracovnom prostredí – Projekt GLOBE 2020 Slovensko
 • Projekt VEGA 1/0441/21: Analýza pracovných očakávaní generácie Z a predpokladov jej budúceho uplatnenia na trhu práce   
 • Projekt VEGA 1/0504/21: Zamestnateľnosť absolventov ako predpoklad udržateľného rozvoja univerzít
 • Projekt VEGA 1/0161/21: Závislosť typu podnikovej kultúry od priemyselných odvetví slovenských podnikov a vybraných socio-demografických faktorov

Katedra manažmentu vydáva aj medzinárodný vedecký časopis Journal of Human Resource Management (www.jhrm.eu). V rámci katedry pôsobí aj Centrum pre podnikateľskú etiku, ktoré napríklad poskytuje poradenstvo pre študentov Univerzity Komenského, ale aj vzdelávanie v oblasti manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty a verejnosť.