Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výskumná činnosť

Ťažisko výskumnej činnosti katedry sa orientuje na manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov, pričom v týchto témach členovia katedry vedú aj záverečné práce. Oblasť vedeckého skúmania na katedre je zameraná najmä na využitie ľudských zdrojov ako hlavného neinvestičného faktora pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenskej republiky. Cieľmi výskumov sú okrem iného komparatívne analýzy fungovania personálneho manažmentu s hospodársky vyspelými štátmi a tvorby návrhov systémových predpokladov pre racionálne riadenie a využívanie ľudských zdrojov v slovenských organizáciách. 

Oblasti výskumu

Hlavnými oblasťami výskumu Katedry manažmentu sú:

 • vplyv personálneho manažmentu a jeho jednotlivých funkcií (napr. nábor, výber, vzdelávanie, rozvoj, kariéra, hodnotenie výkonov, odmeňovanie zamestnancov,...) na efektívnosť organizácií,
 • zvyšovanie manažérskych zručností a kompetentností v organizáciách na Slovensku,
 • flexibilné formy organizácie práce,
 • vedomostný manažment v kontexte vedomostnej spoločnosti,
 • organizačné správanie,
 • etika v podnikaní,
 • manažment konfliktov,
 • organizačná kultúra,
 • vedenie ľudí,
 • manažment malých, stredných a rodinných podnikov,
 • manažment kvality,
 • udržateľné riadenie,
 • sociálne partnerstvo,
 • a ďalšie.

Výskumné projekty

Katedra manažmentu v súčasnosti participuje na viacerých výskumných projektoch:

 • Projekt VEGA 1/0113/24: Novovznikajúce digitálne technológie a ich vplyv na elimináciu zraniteľnosti dodávateľských reťazcov – Budovanie štíhlych, agilných, odolných a udržateľných dodávateľských reťazcov v dobe nepredvídateľných rušivých udalostí
 • Projekt VEGA 1/0614/23: Pripravenosť podnikov na výzvy spojené s priemyslom 4.0 z pohľadu podnikových procesov a procesného manažmentu
 • Projekt KEGA 074UK-4/2023: Prierezová implementácia témy udržateľnosti v rámci manažérskeho vzdelávania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave
 • Projekt VEGA 1/0419/22: Vedenie ľudí, dôvera a kultúra v slovenskom pracovnom prostredí – Projekt GLOBE 2020 Slovensko

Ďalšie výskumné aktivity

Katedra manažmentu vydáva medzinárodný vedecký časopis Journal of Human Resource Management (www.jhrm.eu). V rámci katedry pôsobí aj Centrum pre podnikateľskú etiku, ktoré v úzkej nadväznosti na výskumnú činnosť napríklad poskytuje poradenstvo pre študentov Univerzity Komenského, ale aj vzdelávanie v oblasti manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty a verejnosť.

Dizertačné práce

Viac informácií o vypísaných témach dizertačných prác na AR 2023/2024 nájdete tu.