Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Lukáš Copuš

Doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. pôsobí ako docent a vedúci Katedry manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej aj študoval. Doplňujúce pedagogické štúdium absolvoval na Žilinskej univerzite v Žiline. Na zahraničných univerzitách a vzdelávacích inštitúciách absolvoval viacero pobytov zameraných na rozvoj pedagogických, výskumných a manažérskych zručností, konkrétne v Holandsku, Fínsku, Belgicku, Slovinsku, Írsku, Taliansku, Španielsku, Chorvátsku, Česku, Gruzínsku a Rusku. Vyučoval na univerzitách v Taliansku (Rím), v Litve (Kaunas), na Cypre (Nikózia) a v Poľsku (Varšava, Krakov). Je členom Vedeckej rady FMUK a členom Akademického senátu FMUK

Vo svojich výskumných a pedagogických aktivitách sa zameriava na oblasť organizačného správania a manažmentu ľudských zdrojov, konkrétne na otázky kultúry (organizačnej/národnej) a motivácie, na problematiku vzorov správania budúcich zamestnancov a taktiež na témy spojené s Industry 4.0 a Industry 5.0. Bol členom riešiteľských kolektívov dvoch výskumných projektov (1xAPVV a 1xVEGA). V súčasnosti participuje na riešení projektu VEGA 1/0614/23 Pripravenosť podnikov na výzvy spojené s priemyslom 4.0 z pohľadu podnikových procesov a procesného manažmentu.

Pôsobí v študijných programoch Manažment, Medzinárodný manažment, Podnikanie, Manažérska matematika, Športový manažment a Manažment a právo, pričom posledných dvoch menovaných je spolugarantom. Vyučuje predmety Manažment I, Manažment IIOrganizačné kultúry a Organizačné kultúry – európske špecifiká v slovenskom aj v anglickom jazyku. V minulosti vyučoval aj predmety Personálny manažment a Odlišnosti organizačných systémov v praxi

Zo svojich skúseností z praxe sa na univerzite snaží vo väčšej miere implementovať prozákaznícky prístup k študentom, čo považuje aj za jednu z viacerých výziev, s ktorou sa vysoké školy musia vysporiadať.

Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:
tel.: +421 2 9021 2057
č. dv.: 16 (prístavba)
e-mail: lukas.copusfm.uniba.sk 

Externé linky:
LinkedIn
Google Scholar
ResearchGate