Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Peter Madzík

Doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. pôsobí v súčasnosti ako výskumný pracovník na Katedre manažmentu FMUK. Vysokoškolské vzdelanie v odbore manažment získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku (Mgr.) a Žilinskej univerzite v Žiline (PhD.), kde bol aj v roku 2019 habilitovaný za docenta. Viac ako rok pracoval ako výskumný pracovník na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Liberci

V minulosti zabezpečoval výučbu predmetov Organizačné správanie, Manažment kvality, Projektový manažment a Strategický manažment.  

Vo svojej práci sa venuje výskumným témam zameraným na manažérstvo kvality, riadenie dodávateľských reťazcov, digitalizáciu a využitie algoritmov strojového učenia na spracovanie neštruktúrovaných dát. Je autorom a spoluautorom viac ako 80-tich výskumných prác, z ktorých 20 bolo publikovaných v impaktovaných časopisoch. Na jeho publikácie je aktuálne evidovaných viac ako 700 ohlasov. Na výskume aktívne spolupracuje s renomovanými odborníkmi z USA, Portugalska, Írska, Číny, Talianska, Jordánska, Maroka, Španielska, Indie, Poľska a Českej republiky.   

Zapojil sa do riešenia deviatich projektov z grantových schém štrukturálnych fondov, VEGA (1x ako zodpovedný riešiteľ), APVV, a Erasmus+. Taktiež viedol viac ako 20 projektov zameraných na zlepšovanie a vzdelávanie zamestnancov pre hospodársku prax. Je certifikovaným projektovým manažérom podľa Lean Six Sigma (Black Belt) a je držiteľom viac ako dvadsiatich osvedčení a certifikátov v oblasti štatistiky, kvality a informačných technológií. Za jeho prácu mu bolo udelených viacero domácich a medzinárodných ocenení - nalepšia dizertačná práca (ÚNMS, 2014), najlepšia vedecká práca (ÚNMS, 2016) top manažér kvality (ÚNMS, 2022), Emerald literaty award (2022). Od roku 2022 je členom Technickej komisie 22 Kvalita pri ÚNMS, ktorá sa zaoberá normalizáciou v oblasti manažérstva kvality, rizika a integrovaných manažérskych systémov. 

Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.


Kontakt:
č. dv.: 15 (prístavba)
tel.: +421 2 9021 2036
e-mail: peter.madzikfm.uniba.sk


Externé linky:
Google Scholar
Researchgate 
Scopus
Web of Science