Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Anna Lašáková

Prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD. pôsobí ako profesorka na Katedre manažmentu, Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Jej odborná orientácia má široký diapazón – v rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej práce sa venuje podnikateľskej etike, etike v personálnom manažmente, vedeniu ľudí, organizačnému správaniu a interkultúrnemu manažmentu. V rámci Erasmus mobility vyučovala na viacerých zahraničných univerzitách. Získala ocenenie za pedagogickú prácu podľa hodnotenia študentov v UniValue ako aj ocenenie rektora UK v Bratislave za výborné pedagogické výsledky. Je autorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií a publikuje v popredných vedeckých časopisoch (napr. Journal of Business Ethics, Ekonomický časopis, International Journal of Educational Development, Business Ethics, the Environment, and Responsibility, Journal of East European Management Studies, European Journal of International Management). Má bohaté výskumnícke skúsenosti, napr. bola členkou medzinárodného riešiteľského konzorcia GAIHE Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision (LLP, European Commission), GLOBE Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, projektu VEGA Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí a APVV projektu Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou projektu VEGA 1/0419/22 Vedenie ľudí, dôvera a kultúra v slovenskom pracovnom prostredí – Projekt GLOBE 2020 Slovensko a participuje aj na výskumnom projekte VEGA 1/0441/21 Analýza pracovných očakávaní generácie Z a predpokladov jej budúceho uplatnenia na trhu práce. Zároveň koordinuje Etickú poradňu pre študentov FMUK a pracuje v Centre pre podnikateľskú etiku.

Presadzuje názor, že jednou z najväčších výziev pre súčasný manažment je prekonať v teórii i praxi zažité inštrumentálne (a výlučne na ekonomickej racionalite založené) chápanie manažmentu a práce manažéra – lídra. Je dôležité zamýšľať sa nad tým, ktoré formy a metódy vedenia kultivujú a rozvíjajú ľudský potenciál v podniku, a ktoré ho, naopak, deformujú a decimujú.


Konzultačné hodiny nájdete tu.

Publikačnú činnosť nájdete tu.

Kontakt:
č. dv.: 14 (prístavba)
tel.: +421 2 90 21 2055
e-mail: anna.lasakovafm.uniba.sk