Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum pre podnikateľskú etiku (CEPE)

Dňa 7. júna 2021 rozhodnutím AS FM UK vzniklo na FM UK v Bratislave Centrum pre podnikateľskú etiku. Zakladateľkou a prvou riaditeľkou centra bola prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.

Ide o prvé vzdelávaco-poradenské centrum v oblasti podnikateľskej etiky na Slovensku. Centrum bude realizovať primárne tieto aktivity: 

  1. poskytovať poradenstvo pre študentov v oblasti dodržiavania Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave, 
  2. organizovať workshopy pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov týkajúce sa podnikateľskej etiky a etiky vo výskumnej a publikačnej činnosti, 
  3. spolupracovať s vedecko-pedagogickými pracoviskami fakulty a poskytovať im konzultácie v oblasti publikačných výstupov týkajúcich sa etiky, 
  4. zabezpečovať spoluprácu s partnerskými organizáciami v oblasti výučby podnikateľskej etiky, 
  5. poskytovať vzdelávanie v oblasti podnikateľskej a manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty a verejnosť, 
  6. poskytovať poradenstvo v oblasti podnikateľskej a manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty.

Príprava Centra

Centrum pre podnikateľskú etiku (CEPE) je jedným z aplikačných výstupov projektu APVV-16-0091 (https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-spolupraca/narodne-projekty/apvv-16-0091/). Založeniu Centra predchádzala detailná analýza fungovania podobných centier pôsobiacich v iných krajinách (výsledky dostupné na: http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2021/fss0121_101.pdf). Pozostávala zo štruktúrovanej analýzy informácií dostupných na webových stránkach centier pre podnikateľskú etiku a realizácie polo-štruktúrovaných rozhovorov s čelnými predstaviteľmi vybraných centier. Spolu sme analyzovali činnosť 52 centier, pričom 23 analyzovaných centier pôsobí v Severnej Amerike, konkrétne 18 v USA a 5 v Kanade a 29 centier v Európe, z nich sa 11 centier nachádza v krajinách bývalého socialistického bloku. V rámci rozhovor sme získali informácie Competence Center for Corporate Governance and Business Ethics vo Viedni, European Institute for Business Ethics v Breukelen, Holandsko, Politeia Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica v Miláne a Institute of Business Ethics v Londýne. Získané dáta boli analyzované, porovnávané, syntetizované a interpretované s cieľom vytvoriť koncepciu centra pre podnikateľskú etiku, ktoré bude vhodné pre slovenské prostredie.  

Pri založení Centra sme vychádzali z názoru, že podnikateľská etika je nástrojom na etickú reguláciu organizácií. Na to, aby sa v krajine rozvíjala systematicky, je z nášho pohľadu potrebné splniť dve podmienky: podnikateľská etika musí byť povinnou súčasťou profesijnej prípravy budúcich manažérov organizácií a ekonómov, a v krajine musí pôsobiť aspoň jedno centrum podnikateľskej etiky, ktoré pomáha podnikateľom a manažérom s aplikáciou podnikateľskej etiky v praxi. Prechod na trhové hospodárstvo nebol v našej krajine sprevádzaný nekompromisným postojom štátnych inštitúcií voči porušovaniu etického a zákonného správania zo strany organizácií. V posledných rokoch sa síce prijali zákony, ktoré podporujú pro-etické podnikateľské prostredie (napr. tzv. zákon o whistleblowingu, zákon o verejnom obstarávaní, tzv. protischránkový zákon, zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb), dosiaľ ale na makroúrovni chýba systémová podpora, či program na rozvoj podnikateľskej etiky v praxi. Zároveň, na Slovensku dosiaľ neexistovalo centrum pre podnikateľskú etiku, ktoré by bolo nápomocné pri systematickom rozvoji podnikateľskej etiky v organizáciách. 

Naša analýza ukázala, že Centrum by malo byť vytvorené pri univerzite, nakoľko takto vznikla prevažná väčšina skúmaných centier. Konkrétne, naše Centrum vzniká na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Táto fakulta už poskytuje vzdelávanie v oblasti podnikateľskej etiky. Centrum bude pokračovať v zabezpečovaní etického vzdelávania na fakulte. Pod Centrum prejdú aj kompetencie spojené s Etickou poradňou pre študentov na FM UK v Bratislave, ktorú koordinuje prof. Anna Lašáková. Takisto na fakulte prebehlo viacero výskumných projektov týkajúcich sa podnikateľskej etiky, vrátane APVV-16-0091 výskumu, ktorý bol u nás najväčší svojho druhu. Na fakulte pôsobila do r. 2021 aj uznávaná slovenská odborníčka na problematiku, prof. Anna Remišová, ktorá má bohaté skúsenosti s poradenskou činnosťou pre podnikovú prax a bude zastrešovať fungovanie Centra. Pod hlavičku Centra bude spadať aj ďalšia výskumná a publikačná činnosť. I keď sa niektoré centrá zaoberajú len vzdelávaním, výskumom a publikovaním jeho výsledkov, analýza nám potvrdila, že programová náplň Centra v krajine bývalého socialistického bloku, ktorou je aj Slovensko, by mala byť doplnená o poradenstvo podnikateľskému prostrediu, aby tak centrum dokázalo prenášať výsledky výskumu do praxe. Centrum bude podporovať zavádzanie nástrojov riadenia podnikovej etiky do praxe. Hlavnou činnosťou centra v našich podmienkach bude poradenstvo podnikom pôsobiacim na Slovensku. 

Etická poradňa pre študentov

 
Etická poradňa pre študentov poskytuje odborné poradenstvo v otázkach týkajúcich sa dodržiavania Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „etický kódex“ v príslušnom gramatickom tvare) pre študentskú časť akademickej obce na fakulte.
 
Etická poradňa pre študentov najmä:
a. poskytuje konzultácie, ak si študent nie je istý, či jeho reálne alebo zamýšľané konanie je v súlade s etickým kódexom,
b. poskytuje výklad tých častí etického kódexu, pri ktorých si študent nie je istý, či im správne porozumel,
c. poskytuje konzultácie pri riešení konfliktov súvisiacich s dodržiavaním etického kódexu,
d. prijíma podnety na ďalší etický rozvoj študentov na fakulte,
e. prijíma podania o činnostiach, ktorými došlo k porušeniu etického kódexu na fakulte.

Emailová adresa Etickej poradne pre študentov je: etickaporadnafm.uniba.sk

Prezentácia o etickej poradni pre študentov

Koordinátor:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
anna.lasakovafm.uniba.sk
Miestnosť č. 14 (prístavba)

Spolupracovník:
Ing. Ivan Skaloš
skalos5uniba.sk
Miestnosť č. 23 (prístavba)

Personálne obsadenie Centra a kontakt

Zakladateľka a čestná členka Centra: prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.

Riaditeľka Centra:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD., email: anna.lasakovafm.uniba.sk

Výkonný manažér Centra:
Ing. Ivan Skaloš, email: skalos5uniba.sk

Spolupracovníci Centra:
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD.
Mgr. Alexandra Skalská, PhD.
Mgr. Monika Vojteková
Bc. Christopher Danis