Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Odborné a administratívne pracoviská

Študijné oddelenie pre denné a externé bakalárske a magisterské štúdium

Aktuálne kontakty na pracovníkov

všeobecný e-mail na Študijné oddelenie
sofm.uniba.sk

Úradné hodiny
Pondelok: od 13:00 do 15:00
Utorok, Streda, Štvrtok od 9:00 do 12:00

Prodekanka pre štúdium
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
e-mail: silvia.trelovafm.uniba.sk

Poverená vedením bakalárskeho štúdia
Mgr. Eleonóra Fecišková
tel.: +421 2 90 21 2127
miestnosť 303
e-mail: eleonora.feciskovafm.uniba.sk

Poverená vedením magisterského štúdia
Mgr. Andrea Daňová
tel.: +421 2 90 21 2126
miestnosť 304
e-mail: andrea.danovafm.uniba.sk 

Pracovníci odelenia
Daniela Slaná
tel.: +421 2 90 21 2023
miestnosť 302
e-mail: daniela.slanafm.uniba.sk

Mgr. Peter Šúrek
tel.: +421 2 90 21 2091
miestnosť 302
e-mail: peter.surekfm.uniba.sk

Brigita Kmeťková
tel.: +421 2 90 21 2040
miestnosť 302
e-mail: brigita.kmetkovafm.uniba.sk

Referentka pre štúdium v anglickom jazyku
Bakalársky a magisterský študijný program
Mgr. Lucia Kočišová
Tel.: +421 2 9021 2067
e-mail: lucia.kocisovafm.uniba.sk

Viac informácií o štúdiu v anglickom jazyku

Vedúca oddelenia externého štúdia
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková PhD.
tel.: +421 2 9021 2063
e-mail: gabriela.bartakovafm.uniba.sk

Pracovníci odelenia
Mgr. Yveta Kollárová
tel.: +421 2 9021 2071
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: +421 2 9021 2070
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk


Sociálny referát
Mgr. Alexandra Rusínová
tel.: +421 2 90 21 2125 - momentálne iba mailom
miestnosť č.  302
e-mail: alexandra.rusinovafm.uniba.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 9:00 - 10:30

Lokálny administrátor pre AIS2
Martin Jamroškovič
tel.: +421 2 90 21 2124 - momentálne iba mailom
miestnosť 302
e-mail: martin.jamroskovicfm.uniba.sk
Štvrtok: 9:00 – 12:00,  13:00 – 15:00

Referát doktorandského štúdia

Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
e-mail: marian.holienkafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2107

Informácie o doktorandskom štúdiu

Odborná referentka
Viera Šeligová
e-mail: viera.seligovafm.uniba.sk
tel.: 02/90 21 2008, 90 21 2074

Odborná referentka pre zahraničných študentov
Ing. Jaroslava Dzugasová, CSc.
e-mail: jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2122

 

<output>02/90 21 2008</output>

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Fakultný koordinátor ERASMUS+
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Oddelenie ERASMUS+
Erasmus+ štúdium
(vysielanie a prijímanie študentov)
Erasmus+ pobyty pre zamestnancov
Mgr. Erika Černeková
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2026

Erasmus+ stáže
Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2027

Iné formy mobilít
Mgr. Nora Hlivárová
e-mail: nora.hlivarovafm.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia pre zahraničných študentov

Ing. Jaroslava Dzugasová, CSc.
e-mail: jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2122

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
e-mail: ludmila.mitkovafm.uniba.sk

More Information about PhD study


Referentka pre štúdium v anglickom jazyku
Bakalársky a magisterský študijný program
Mgr. Lucia Kočišová
Tel.: +421 2 9021 2067
e-mail: lucia.kocisovafm.uniba.sk

Viac informácií o štúdiu v anglickom jazyku

Centrum informačných technológií

Vlastné stránky Centra

Vedúca poverená vedením
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pracovníci:
Ing. Pavol Gono – technický správca IIKS
Ing. Martin Kolpák
Mgr. Martin Krajčík

Projektová kancelária

Kontakt

Mgr. Nora Hlivárová
miestnosť č. 428
tel.: +421 2 9021 2102
nora.hlivarovafm.uniba.sk

V súvislosti s podávaním projektov sa riaďte podľa:

Vnútorný predpis č. 3/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave predkladanie návrhov projektov vedy a výskumu
Príloha č. 1
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z prostriedkov Európskej únie a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií)
Príloha č. 2
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z grantových systémov MŠVVaŠ SR – napríklad VEGA, KEGA a grantových schém spravovaných APVV, resp. financovanie z akýchkoľvek iných ďalších externých zdrojov)

Referát vedy a výskumu

Kontakt pre spoluprácu

Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
tel.: +421 2 9021 2107
marian.holienkafm.uniba.sk

Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
juraj.mikusfm.uniba.sk

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja

Pracovníci oddelenia:
Mgr. Alexandra Rusínová
e-mail: alexandra.rusinovafm.uniba.sk 
miestnosť č.: 408
tel.:  +421 2 9021 2125

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Poverená vedením:
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: +421 2 9021 2043
rozalia.sulikovafm.uniba.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva (ďalej len „CPPP“) bolo zriadené v roku 2008 na základe dopytu zo strany študentov a pracovníkov FM UK.
Centrum podlieha prodekanovi pre štúdium.

Charakteristika služieb poskytovaných CPPP:
• psychologické poradenstvo pre študentov,
• poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím,
• poradenstvo a workshopy pre mladých pedagogických pracovníkov v oblasti rozvoja osobnosti a zefektívnenia pedagogického procesu,
• organizovanie a vedenie workshopov,
• organizovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov firiem,
• riešenia pedagogickej problematiky.
Záujemcovia o poskytované služby sa môžu vo vyhradených hodinách obrátiť priamo na CPPP.

Centrum pre podnikateľskú etiku (CEPE)

Vlastné stránky Centra CEPE

Dňa 7. júna 2021 rozhodnutím AS FM UK vzniklo na FM UK v Bratislave Centrum pre podnikateľskú etiku.  Zakladateľkou a prvou riaditeľkou centra bola prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.

Ide o prvé vzdelávaco-poradenské centrum v oblasti podnikateľskej etiky na Slovensku. Centrum bude realizovať primárne tieto aktivity: 

  1. poskytovať poradenstvo pre študentov v oblasti dodržiavania Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave, 
  2. organizovať workshopy pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov týkajúce sa podnikateľskej etiky a etiky vo výskumnej a publikačnej činnosti, 
  3. spolupracovať s vedecko-pedagogickými pracoviskami fakulty a poskytovať im konzultácie v oblasti publikačných výstupov týkajúcich sa etiky, 
  4. zabezpečovať spoluprácu s partnerskými organizáciami v oblasti výučby podnikateľskej etiky, 
  5. poskytovať vzdelávanie v oblasti podnikateľskej a manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty a verejnosť, 
  6. poskytovať poradenstvo v oblasti podnikateľskej a manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty.

Personálne obsadenie Centra a kontakt

Zakladateľka a čestná členka Centra:
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.

Riaditeľka Centra:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD., email: anna.lasakovafm.uniba.sk

Výkonný manažér Centra:
Ing. Ivan Skaloš, email: skalos5uniba.sk

Spolupracovníci Centra:
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD.
Mgr. Alexandra Skalská, PhD.
Mgr. Monika Vojteková
Bc. Christopher Danis

Športový klub FAMA

Na fakulte pôsobí športový klub pod názvom Športový klub Fakulty managementu, ŠK FAMA, ktorý bol zaregistrovaný pod týmto názvom na Ministerstve vnútra SR dňa 19. 9. 2002.
Klub organizuje množstvo akcií v rámci fakulty, zapája študentov do medzifakultných športových súťaží a vysokoškolskej ligy. Je financovaný z rozpočtu Slovenskej asociácie univerzitného športu, ako aj z vlastných zdrojov získaných sponzorskými príspevkami. 

Predsedníčka ŠK FAMA
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
eleonora.benovafm.uniba.sk