Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Odborné a administratívne pracoviská

Študijné oddelenie pre denné a externé bakalárske a magisterské štúdium

Aktuálne kontakty na pracovníkov

všeobecný e-mail na Študijné oddelenie
sofm.uniba.sk

Pracovníci oddelenia:
Mgr. Eleonóra Fecišková
tel.: +421 2 90 21 2127
miestnosť 324
e-mail: eleonora.feciskovafm.uniba.sk

Mgr. Andrea Daňová
tel.: +421 2 90 21 2126
miestnosť 324
e-mail: andrea.danovafm.uniba.sk

Ing. Jaroslava Dzugasová
tel.: +421 2 90 21 2122
miestnosť 303
e-mail: jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk

Mgr. Jerguš Čáran
tel.: +421 2 90 21 2123
miestnosť 302
e-mail: jergus.caranfm.uniba.sk

Úradné hodiny
Pondelok: od 13:00 do 16:00
Utorok, Streda, Štvrtok od 9:00 do 12:00

Sociálny referát
Mgr. Alexandra Rusínová
tel.: +421 2 90 21 2125 - momentálne iba mailom
miestnosť č.  302
e-mail: alexandra.rusinovafm.uniba.sk
Úradné hodiny
Utorok: 9:00 – 12:00

Lokálny administrátor pre AIS2
Martin Jamroškovič
tel.: +421 2 90 21 2124 - momentálne iba mailom
miestnosť 302
e-mail: martin.jamroskovicfm.uniba.sk
Štvrtok: 9:00 – 12:00,  13:00 – 15:00

Oddelenie externého štúdia

Vedúca oddelenia externého štúdia
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková PhD.
tel.: +421 2 9021 2063
e-mail: gabriela.bartakovafm.uniba.sk

Mgr. Yveta Kollárová
tel.: +421 2 9021 2071
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: +421 2 9021 2070
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia

Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 9021 2111
e-mail: anna.pilkovafm.uniba.sk

Odborná referentka
Mgr. Andrea Studeničová
andrea.studenicovafm.uniba.sk
miestnosť: 428, 4. posch. 
tel.: +421 2 9021 2058, +421 2 9021 2008 - počas konzultačných hodín

Konzultačné hodiny pre doktorandov počas semestra
Pondelok  14:00 – 17:00
Utorok     12:30 – 15:00
Piatok      10:30 – 12:00

Prípadne mailom na: andrea.studenicovafm.uniba.sk

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Fakultný koordinátor ERASMUS+
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Oddelenie ERASMUS+
Erasmus+ štúdium
(vysielanie a prijímanie študentov)
Erasmus+ pobyty pre zamestnancov
Mgr. Erika Černeková
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2026

Erasmus+ stáže
Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2027

Iné formy mobilít
Mgr. Nora Hlivárová
e-mail: nora.hlivarovafm.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia pre zahraničných študentov
PhDr. Viera Bennárová
e-mail: viera.bennarovafm.uniba.sk

Centrum informačných technológií

Vlastné stránky Centra

Vedúca poverená vedením
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pracovníci:
Ing. Pavol Gono – technický správca IIKS
Ing. Martin Kolpák
Mgr. Martin Krajčík

Projektová kancelária

Kontakt

Mgr. Nora Hlivárová
miestnosť č. 420
tel.: +421 2 9021 2102
nora.hlivarovafm.uniba.sk

 

 

V súvislosti s podávaním projektov sa riaďte podľa:

Vnútorný predpis č. 3/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave predkladanie návrhov projektov vedy a výskumu
Príloha č. 1
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z prostriedkov Európskej únie a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií)
Príloha č. 2
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z grantových systémov MŠVVaŠ SR – napríklad VEGA, KEGA a grantových schém spravovaných APVV, resp. financovanie z akýchkoľvek iných ďalších externých zdrojov)<output>

Vnútorný predpis č. 3/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave predkladanie návrhov projektov vedy a výskumu

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2015
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z prostriedkov Európskej únie a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií)

Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2015
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z grantových systémov MŠVVaŠ SR – napríklad VEGA, KEGA a grantových schém spravovaných APVV, resp. financovanie z akýchkoľvek iných ďalších externých zdrojov)

</output>

 

Činnosti Projektovej kancelárie sú vymedzené v Organizačnom poriadku FM UK

Projektová kancelária zabezpečuje najmä:

a.   administratívne zabezpečenie koordinácie projektov a grantov na fakulte,
b.   vyhľadávanie  a  sprostredkovanie  informácií  o  jednotlivých  domácich  a zahraničných grantových projektoch členom akademickej obce, ktorí by sa do nich mohli zapojiť,
c.   poskytovanie metodických usmernení žiadateľom o grantové projekty a riešiteľom grantových projektov,
d.   poskytovanie administratívnej podpory výskumným a iným projektom a grantom riešených a spoluriešených zamestnancami fakulty,
e.   koordináciu  tvorby  riešiteľských  kolektívov  grantových  projektov  s medziodborovým charakterom,
f.   podporu   rozvoja  aktivít  zamestnancov  fakulty  pri  vyhľadávaní  grantových projektov a pri zapájaní sa do riešenia grantových projektov, najmä organizovaním a  vykonávaním  informačných  a  metodických  seminárov  zameraných  na vzdelávanie a rozvoj kompetencií zamestnancov fakulty v oblasti grantov,
g.   sledovanie  účasti  v  grantových  projektoch  vysokoškolských  učiteľov  fakulty, vedeckých  pracovníkov  fakulty  a  interných  doktorandov  fakulty,  jej  štatistické spracovanie, vyhodnocovanie, a informovanie dekana a príslušného prodekana  o zistených skutočnostiach,
h.   vedie  evidenciu  všetkých  projektov  a  grantov  riešených  a spoluriešených zamestnancami fakultyi.   organizačne  a materiálne  zabezpečuje  propagáciu  fakulty  na  základných a stredných školách, na verejnosti a v médiách podľa pokynov dekana a prodekana zodpovedného za oblasť PR.

Referát vedy a výskumu

Kontakt pre spoluprácu

Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 9021 2111
e-mail: anna.pilkovafm.uniba.sk

Pracovníci oddelenia:
PhDr. Marian Holienka, PhD.
tel.: +421 2 9021 2107
marian.holienkafm.uniba.sk

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja

Pracovníci oddelenia:
Mgr. Alexandra Rusínová
e-mail: alexandra.rusinovafm.uniba.sk
miestnosť č.: 408
tel.:  +421 2 921 2125

Centrum edukačného manažmentu (CEM)

Bližšie informácie
Vlastné stránky CEM

Adresa:
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Vedenie CEM:
PhDr. Peter Obdržálek, PhD.
e-mail: peter.obdrzalekfm.uniba.sk
tel.:  +421 905 643 786

Ďalšie kontaktné osoby CEM:

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
e-mail: katarina.gubiniovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2120

Mgr. Monika Dolníková Erhardtová
e-mail: monika.erhardtovafm.uniba.sk
tel.: +421 905 662 549

PhDr. Marian Holienka, PhD.
e-mail: marian.holienkafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2107

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Poverená vedením:
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: +421 2 9021 2043
rozalia.sulikovafm.uniba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
tel.: +421 2 9021 2068
magdalena.samuhelovafm.uniba.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva (ďalej len „CPPP“) bolo zriadené v roku 2008 na základe dopytu zo strany študentov a pracovníkov FM UK.
Centrum podlieha prodekanovi pre štúdium.

Charakteristika služieb poskytovaných CPPP:
• psychologické poradenstvo pre študentov,
• poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím,
• poradenstvo a workshopy pre mladých pedagogických pracovníkov v oblasti rozvoja osobnosti a zefektívnenia pedagogického procesu,
• organizovanie a vedenie workshopov,
• organizovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov firiem,
• riešenia pedagogickej problematiky.
Záujemcovia o poskytované služby sa môžu vo vyhradených hodinách obrátiť priamo na CPPP.

Etická poradňa pre študentov

 
Etická poradňa pre študentov poskytuje odborné poradenstvo v otázkach týkajúcich sa dodržiavania Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „etický kódex“ v príslušnom gramatickom tvare) pre študentskú časť akademickej obce na fakulte.
 
Etická poradňa pre študentov najmä:
a. poskytuje konzultácie, ak si študent nie je istý, či jeho reálne alebo zamýšľané konanie je v súlade s etickým kódexom,
b. poskytuje výklad tých častí etického kódexu, pri ktorých si študent nie je istý, či im správne porozumel,
c. poskytuje konzultácie pri riešení konfliktov súvisiacich s dodržiavaním etického kódexu,
d. prijíma podnety na ďalší etický rozvoj študentov na fakulte,
e. prijíma podania o činnostiach, ktorými došlo k porušeniu etického kódexu na fakulte.

Emailová adresa Etickej poradne pre študentov je: etickaporadnafm.uniba.sk

Prezentácia o etickej poradni pre študentov

Hlavný koordinátor:
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
anna.remisovafm.uniba.sk
+421 2 90 21 2101
Miestnosť č.: 403            
 
Ďalšie kontaktné osoby:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
anna.lasakovafm.uniba.sk
+421 2 90 21 2055
Miestnosť č.: 431

Športový klub FAMA

Na fakulte pôsobí športový klub pod názvom Športový klub Fakulty managementu, ŠK FAMA, ktorý bol zaregistrovaný pod týmto názvom na Ministerstve vnútra SR dňa 19. 9. 2002.
Klub organizuje množstvo akcií v rámci fakulty, zapája študentov do medzifakultných športových súťaží a vysokoškolskej ligy. Je financovaný z rozpočtu Slovenskej asociácie univerzitného športu, ako aj z vlastných zdrojov získaných sponzorskými príspevkami. 

Predsedníčka ŠK FAMA
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
eleonora.benovafm.uniba.sk