Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Odborné a administratívne pracoviská

Študijné oddelenie pre denné a externé bakalárske a magisterské štúdium

Aktuálne kontakty na pracovníkov

všeobecný e-mail na Študijné oddelenie
sofm.uniba.sk

Úradné hodiny
Pondelok: od 13:00 do 15:00
Utorok, Streda, Štvrtok od 9:00 do 12:00

Prodekanka pre štúdium
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
e-mail: silvia.trelovafm.uniba.sk

Poverená vedením REFERÁTU bakalárskeho štúdia
Mgr. Eleonóra Fecišková
tel.: +421 2 90 21 2127
miestnosť 324
e-mail: eleonora.feciskovafm.uniba.sk

Poverená vedením REFERÁTU magisterského štúdia
Mgr. Andrea Daňová
tel.: +421 2 90 21 2126
miestnosť 324
e-mail: andrea.danovafm.uniba.sk

Pracovníci odelenia
Daniela Slaná
tel.: +421 2 90 21 2023
miestnosť 302
e-mail: daniela.slanafm.uniba.sk

Mgr. Peter Šúrek
tel.: +421 2 90 21 2091
miestnosť 302
e-mail: peter.surekfm.uniba.sk

Sociálny referát
Mgr. Alexandra Rusínová
tel.: +421 2 90 21 2125 - momentálne iba mailom
miestnosť č.  302
e-mail: alexandra.rusinovafm.uniba.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 9:00 - 10:30

Lokálny administrátor pre AIS2
Martin Jamroškovič
tel.: +421 2 90 21 2124 - momentálne iba mailom
miestnosť 302
e-mail: martin.jamroskovicfm.uniba.sk
Štvrtok: 9:00 – 12:00,  13:00 – 15:00

Oddelenie externého štúdia

Vedúca oddelenia externého štúdia
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková PhD.
tel.: +421 2 9021 2063
e-mail: gabriela.bartakovafm.uniba.sk

Mgr. Yveta Kollárová
tel.: +421 2 9021 2071
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: +421 2 9021 2070
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia

Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
e-mail: marian.holienkafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2107

Informácie o doktorandskom štúdiu

Odborná referentka
Viera Šeligová
e-mail: viera.seligovafm.uniba.sk
tel.: 02/90 21 2008, 90 21 2074

Odborná referentka pre zahraničných študentov
Ing. Jaroslava Dzugasová, CSc.
e-mail: jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2122

 

<output>02/90 21 2008</output>

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Fakultný koordinátor ERASMUS+
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Oddelenie ERASMUS+
Erasmus+ štúdium
(vysielanie a prijímanie študentov)
Erasmus+ pobyty pre zamestnancov
Mgr. Erika Černeková
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2026

Erasmus+ stáže
Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2027

Iné formy mobilít
Mgr. Nora Hlivárová
e-mail: nora.hlivarovafm.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia pre zahraničných študentov

Ing. Jaroslava Dzugasová, CSc.
e-mail: jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2122

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
e-mail: ludmila.mitkovafm.uniba.sk

More Information about PhD study


Referentka pre štúdium v anglickom jazyku
Bakalársky a magisterský študijný program
Mgr. Lucia Kočišová
Tel.: +421 2 9021 2067
e-mail: lucia.kocisovafm.uniba.sk

Viac informácií o štúdiu v anglickom jazyku

Centrum informačných technológií

Vlastné stránky Centra

Vedúca poverená vedením
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pracovníci:
Ing. Pavol Gono – technický správca IIKS
Ing. Martin Kolpák
Mgr. Martin Krajčík

Projektová kancelária

Kontakt

Mgr. Nora Hlivárová
miestnosť č. 428
tel.: +421 2 9021 2102
nora.hlivarovafm.uniba.sk

V súvislosti s podávaním projektov sa riaďte podľa:

Vnútorný predpis č. 3/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave predkladanie návrhov projektov vedy a výskumu
Príloha č. 1
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z prostriedkov Európskej únie a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií)
Príloha č. 2
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z grantových systémov MŠVVaŠ SR – napríklad VEGA, KEGA a grantových schém spravovaných APVV, resp. financovanie z akýchkoľvek iných ďalších externých zdrojov)

Vnútorný predpis č. 3/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave predkladanie návrhov projektov vedy a výskumu

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2015
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z prostriedkov Európskej únie a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií)

Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2015
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z grantových systémov MŠVVaŠ SR – napríklad VEGA, KEGA a grantových schém spravovaných APVV, resp. financovanie z akýchkoľvek iných ďalších externých zdrojov)

</output>

 

Činnosti Projektovej kancelárie sú vymedzené v Organizačnom poriadku FM UK

Projektová kancelária zabezpečuje najmä:

a.   administratívne zabezpečenie koordinácie projektov a grantov na fakulte,
b.   vyhľadávanie  a  sprostredkovanie  informácií  o  jednotlivých  domácich  a zahraničných grantových projektoch členom akademickej obce, ktorí by sa do nich mohli zapojiť,
c.   poskytovanie metodických usmernení žiadateľom o grantové projekty a riešiteľom grantových projektov,
d.   poskytovanie administratívnej podpory výskumným a iným projektom a grantom riešených a spoluriešených zamestnancami fakulty,
e.   koordináciu  tvorby  riešiteľských  kolektívov  grantových  projektov  s medziodborovým charakterom,
f.   podporu   rozvoja  aktivít  zamestnancov  fakulty  pri  vyhľadávaní  grantových projektov a pri zapájaní sa do riešenia grantových projektov, najmä organizovaním a  vykonávaním  informačných  a  metodických  seminárov  zameraných  na vzdelávanie a rozvoj kompetencií zamestnancov fakulty v oblasti grantov,
g.   sledovanie  účasti  v  grantových  projektoch  vysokoškolských  učiteľov  fakulty, vedeckých  pracovníkov  fakulty  a  interných  doktorandov  fakulty,  jej  štatistické spracovanie, vyhodnocovanie, a informovanie dekana a príslušného prodekana  o zistených skutočnostiach,
h.   vedie  evidenciu  všetkých  projektov  a  grantov  riešených  a spoluriešených zamestnancami fakulty
i.   organizačne  a materiálne  zabezpečuje  propagáciu  fakulty  na  základných a stredných školách, na verejnosti a v médiách podľa pokynov dekana a prodekana zodpovedného za oblasť PR.

Referát vedy a výskumu

Kontakt pre spoluprácu

Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
tel.: +421 2 9021 2107
marian.holienkafm.uniba.sk

Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
juraj.mikusfm.uniba.sk

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja

Prodekanka pre projekty a rozvoj
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
tel.: +421 2 9021 2085
e-mail: jana.kajanovafm.uniba.sk

Pracovníci oddelenia:
Mgr. Alexandra Rusínová
e-mail: alexandra.rusinovafm.uniba.sk 
miestnosť č.: 408
tel.:  +421 2 9021 2125

 

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

Poverená vedením:
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: +421 2 9021 2043
rozalia.sulikovafm.uniba.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva (ďalej len „CPPP“) bolo zriadené v roku 2008 na základe dopytu zo strany študentov a pracovníkov FM UK.
Centrum podlieha prodekanovi pre štúdium.

Charakteristika služieb poskytovaných CPPP:
• psychologické poradenstvo pre študentov,
• poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím,
• poradenstvo a workshopy pre mladých pedagogických pracovníkov v oblasti rozvoja osobnosti a zefektívnenia pedagogického procesu,
• organizovanie a vedenie workshopov,
• organizovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov firiem,
• riešenia pedagogickej problematiky.
Záujemcovia o poskytované služby sa môžu vo vyhradených hodinách obrátiť priamo na CPPP.

Etická poradňa pre študentov

 
Etická poradňa pre študentov poskytuje odborné poradenstvo v otázkach týkajúcich sa dodržiavania Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „etický kódex“ v príslušnom gramatickom tvare) pre študentskú časť akademickej obce na fakulte.
 
Etická poradňa pre študentov najmä:
a. poskytuje konzultácie, ak si študent nie je istý, či jeho reálne alebo zamýšľané konanie je v súlade s etickým kódexom,
b. poskytuje výklad tých častí etického kódexu, pri ktorých si študent nie je istý, či im správne porozumel,
c. poskytuje konzultácie pri riešení konfliktov súvisiacich s dodržiavaním etického kódexu,
d. prijíma podnety na ďalší etický rozvoj študentov na fakulte,
e. prijíma podania o činnostiach, ktorými došlo k porušeniu etického kódexu na fakulte.

Emailová adresa Etickej poradne pre študentov je: etickaporadnafm.uniba.sk

Prezentácia o etickej poradni pre študentov

Hlavný koordinátor:
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
anna.remisovafm.uniba.sk
+421 2 90 21 2101
Miestnosť č.: 403            
 
Ďalšie kontaktné osoby:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
anna.lasakovafm.uniba.sk
+421 2 90 21 2055
Miestnosť č.: 431

Športový klub FAMA

Na fakulte pôsobí športový klub pod názvom Športový klub Fakulty managementu, ŠK FAMA, ktorý bol zaregistrovaný pod týmto názvom na Ministerstve vnútra SR dňa 19. 9. 2002.
Klub organizuje množstvo akcií v rámci fakulty, zapája študentov do medzifakultných športových súťaží a vysokoškolskej ligy. Je financovaný z rozpočtu Slovenskej asociácie univerzitného športu, ako aj z vlastných zdrojov získaných sponzorskými príspevkami. 

Predsedníčka ŠK FAMA
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
eleonora.benovafm.uniba.sk