Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Odborné a administratívne pracoviská

Študijné oddelenie pre denné a externé bakalárske a magisterské štúdium

Úradné hodiny na Študijnom oddelení počas letných prázdnin
od 2 7. 2018 do 31. 8. 2019:

Pondelok od 13:00 do 15:00
Streda od 9:00 do 12:00

Mimo úradných hodín, len po dohode so svojou študijnou referentkou.

Vedúca oddelenia:
Ing. Iveta Drahošová
1. a 2. stupňa  štúdia - denné a externé štúdium
Rigorózne konanie, miestnosť 304
tel.: +421 2 501 17 465
e-mail: iveta.drahosovafm.uniba.sk

Pracovníci oddelenia:
Mgr. Eleonóra Fecišková
tel.: +421 2 501 17 489
miestnosť 324
e-mail: eleonora.feciskovafm.uniba.sk

Mgr. Andrea Daňová
tel.: +421 2 501 17 489
miestnosť 324
e-mail: andrea.danovafm.uniba.sk

Ing. Jaroslava Dzugasová
tel.: +421 2 501 17 467
miestnosť 303
e-mail: jaroslava.dzugasovafm.uniba.sk

Mgr. Jerguš Čáran
tel.: +421 2 501 17 464
miestnosť 302
e-mail: jergus.caranfm.uniba.sk

Lokálny administrátor pre AIS2
Martin Jamroškovič
tel.: +421 2 501 17 466
miestnosť 302
e-mail: martin.jamroskovicfm.uniba.sk
Streda: 9:00 – 12:00,  13:00 – 15:00

Úradné hodiny počas semestra
Pondelok od 13:00 do 16:00
Utorok, Streda, Štvrtok od 9:00 do 12:00

Oddelenie externého štúdia

Vedúca oddelenia externého štúdia
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková PhD.
tel.: 02/ 50 117 434
e-mail: gabriela.bartakovafm.uniba.sk

Mgr. Yveta Kollárová
tel.: 02/ 50 117 433
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: 02/ 50 117 432
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk

Referát doktorandského štúdia

Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 50 117 628
e-mail: anna.pilkovafm.uniba.sk

Odborná referentka
Mgr. Andrea Studeničová
andrea.studenicovafm.uniba.sk
miestnosť: 428, 4. posch. 
tel.: +421 2 50 117 480 - počas konzultačných hodín 

Konzultačné hodiny pre doktorandov počas semestra
Pondelok  14:00 – 17:00
Utorok     12:30 – 15:00
Piatok      10:30 – 12:00

Prípadne po dohode mailom na: andrea.studenicovafm.uniba.sk

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Fakultný koordinátor ERASMUS+
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Oddelenie medzinárodných vzťahov
PhDr. Viera Bennárová
e-mail: viera.bennarovafm.uniba.sk

Oddelenie ERASMUS+
Mgr. Erika Černeková
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 50 117 438

Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 50 117 493

Centrum informačných technológií

Vlastné stránky Centra

Vedúca poverená vedením
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pracovníci:
Ing. Pavol Gono – technický správca IIKS
Ing. Martin Kolpák
Mgr. Martin Krajčík

Referát vedy a výskumu

Kontakt pre spoluprácu

Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
tel.: +421 2 50 117 628
e-mail: anna.pilkovafm.uniba.sk

Pracovníci oddelenia:
PhDr. Marian Holienka, PhD.
tel.: +421 2 50 117 627
marian.holienkafm.uniba.sk

Mgr. Nora Hlivárová
tel.: + 421 2 50 117 478/620
nora.hlivarovafm.uniba.sk

Referát kvalifikačného rastu a rozvoja

Pracovníci oddelenia:
Mgr. Lucia Kočišová
e-mail: lucia.kocisovafm.uniba.sk
miestnosť č.: 223
tel.: + 421 2 50 117 402

Centrum edukačného manažmentu (CEM)

Bližšie informácie
Vlastné stránky CEM

Adresa:
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Vedenie CEM:
PhDr. Peter Obdržálek, PhD.
e-mail: peter.obdrzalekfm.uniba.sk
tel.:  +421 905 643 786

Ďalšie kontaktné osoby CEM:

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
e-mail: katarina.gubiniovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 50 117 401

Mgr. Monika Dolníková Erhardtová
e-mail: monika.erhardtovafm.uniba.sk
tel.: +421 905 662 549

PhDr. Marian Holienka, PhD.
e-mail: marian.holienkafm.uniba.sk
tel.: +421 2 50 117 627

Vedecko-výskumné a vývojové cenrum pre e-Europe

Vlastné stránky ERDC

e-Europe Research & Development Centre
P.O. Box 95
Odbojárov 10
82005 Bratislava 25

Riaditeľ
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
dusan.soltesfm.uniba
tel.: +421 2 50117 483

Vedecko-výskumný pracovník
Mgr. Martina Drahošová, PhD.
martina.drahosovafm.uniba.sk

Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe (ďalej centrum) Fakulty managementu Univerzity Komenského je špecializovaným odborným vedecko-výskumným, rozvojovým a výchovným pracoviskom FM UK.

Centrum sa zameriava predovšetkým na získavanie a riešenie výskumných a vývojových projektov EU z oblasti IST - Information Society Technologies v rámci príslušného rozvojového programu (terajšieho 6FP resp. v budúcnosti 7FP) o e-Europe Európskej únie a jej Lisabonskej stratégie o informatizácii spoločnosti s cieľovým rokom 2010. Centrum svojou výskumnou a vývojovou činnosťou prispieva aj k vytváraniu podmienok pre následne využívanie výsledkov príslušných medzinárodných projektov EU v podmienkach SR. Okrem projektov EU sa centrum podľa možnosti zapája aj do iných podobných medzinárodných projektov a programov vrátane projektov OSN, atď.

Centrum zabezpečuje prenášanie najnovších vedecko-výskumných poznatkov z riešených medzinárodných projektov do učebného procesu na FM UK resp. celej UK v Bratislave osobitne v oblastiach patriacich do e-Europe a informatizácie spoločnosti.

Vo svojej výchovnej činnosti sa centrum hlavne zameriava na študentov doktorandského štúdia zameraných na problematiku ICT, IST, e-Europe a pod., ktorých podľa ich špecializácie a zamerania dizertačných prác zapája priamo do riešenia príslušných projektov EU. Podobné úlohy plní aj voči študentom magisterského štúdia a to aj zahraničných študentov v rámci programu ERASMUS, atď.. Podľa potreby jednotlivých projektov, centrum využíva aj interných resp. externých domácich a zahraničných spolupracovníkov, odborníkov, expertov a to rôznymi formami externej spolupráce.

Centrum aktívne spolupracuje s obdobnými partnerskými a riešiteľskými pracoviskami v rámci medzinárodnej výskumnej a riešiteľskej komunity osobitne z členských krajín EU, zapája sa do vytváraných medzinárodných riešiteľských konzorcií, „Networks of Excellence“, medzinárodných výskumných a vývojových projektov, programov, združení, atď. V tomto smere sa centrum už aktívne podieľalo na úspešnom riešení aj vyriešení viacerých projektov EU. Centrum aktívne spolupracuje so štátnymi a verejnými orgánmi, s finančnými a hospodárskymi organizáciami v SR a v zahraničí osobitne v krajinách EÚ. Okrem toho centrum je aktívne zapojené aj do regionálnej a cezhraničnej spolupráce osobitne v rámci projektu CENTROPE - krajín V4 a Rakúska podporovaného tak isto zo zdrojov EU resp. aj do iných podobných medzinárodných projektov a iniciatív.

Po odbornej stránke zabezpečuje centrum vzťahy s príslušnými koordinačnými pracoviskami EU, osobitne s Európskou komisiou v Bruseli rovnako ako so svojimi partnermi v rámci jednotlivých medzinárodných projektov.

Centrum pre rozvoj manažmentu

Vlastné stránky Centra

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
lubica.bajzikovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 50 117 507 

prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
jan.rudyfm.uniba.sk
tel.: +421 2 50 117 521

Centrum bolo založené v roku 1995 v rámci projektu CEHREI podporované nadáciou Mellon Foundation v spolupráci s Cornell University v USA. Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum sa podieľa na riešení mnohých  výskumných úloh napríklad VEGA, TEMPUS, PECO, PHARE a pod . Jednou z ďalších aktivít centra je každoročné organizovanie Prípravného kurzu na prijímacie pohovory na Fakultu managementu, ktorý prebieha v čase od marca do apríla. Výsledkom aktivít centra je aj zavedenie nového voliteľného predmetu do študijného programu fakulty pod názvom Súčasné trendy v praxi manažmentu, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a.s. a je určený pre študentov 4. a 5. ročníka. Ďalej v spolupráci s Poštovou bankou, a.s. sa pripravuje vybavenie relax študijnej zóny pre študentov v priestoroch knižnice a jej atraktívne vybavenie ako priestor pre štúdium a budúce diskusne fóra so zaujímavými hosťami z oblasti bankovníctva. Centrum ďalej pripravuje prednášky absolventov nášho MBA programu a iných odborníkov z praxe pre denných študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktoré budú aktuálne zaradene do výučby.

Centrum poradensko-psychologického poradenstva

Poverená vedením:
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: +421 2 50 117 481
rozalia.sulikovafm.uniba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
tel.: +421 2 50 117 430
magdalena.samuhelovafm.uniba.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva (ďalej len „CPPP“) bolo zriadené v roku 2008 na základe dopytu zo strany študentov a pracovníkov FM UK.
Centrum priamo podlieha dekanovi.

Charakteristika služieb poskytovaných CPPP:
• psychologické poradenstvo pre študentov,
• poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím,
• poradenstvo a workshopy pre mladých pedagogických pracovníkov v oblasti rozvoja osobnosti a zefektívnenia pedagogického procesu,
• organizovanie a vedenie workshopov,
• organizovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov firiem,
• riešenia pedagogickej problematiky.
Záujemcovia o poskytované služby sa môžu vo vyhradených hodinách obrátiť priamo na CPPP.

Športový klub FAMA

Na fakulte pôsobí športový klub pod názvom Športový klub Fakulty managementu, ŠK FAMA, ktorý bol zaregistrovaný pod týmto názvom na Ministerstve vnútra SR dňa 19. 9. 2002.
Klub organizuje množstvo akcií v rámci fakulty, zapája študentov do medzifakultných športových súťaží a vysokoškolskej ligy. Je financovaný z rozpočtu Slovenskej asociácie univerzitného športu, ako aj z vlastných zdrojov získaných sponzorskými príspevkami. 

Predsedníčka ŠK FAMA
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
eleonora.benovafm.uniba.sk