Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Odborné a administratívne pracoviská

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

všeobecný e-mail na Študijné oddelenie
sofm.uniba.sk

Úradné hodiny na študijnom oddelení:
Pondelok: 13:00 - 15:00 hod.
Štvrtok:   9:00 - 12:00 hod.

Študijné referentky podľa ročníkov v AR 2023/24
Denné štúdium
1. Bc. denní (Sm, Im, Po) Daniela Slaná
2. Bc. denní (Sm, Im, Po) Miriam Prvá
3. Bc. denní (Sm, Im, Po) Mgr. Eleonóra Fecišková
1. Mgr. denní (MN, IMA, SPO) Mgr. Andrea Daňová
2. Mgr. denní (MN, IMA, SPO) Daniela Slaná
Externé štúdium
1. Bc. externí (Mbx) Mgr. Andrea Daňová
2. Bc. externí (Mbx) Mgr. Andrea Daňová
3. Bc. externí (Mbx) Miriam Prvá
4. Bc. externí (Mbx) Miriam Prvá
1. Mgr. externí (MX23) Daniela Slaná
2. Mgr. externí (MX21) Mgr. Eleonóra Fecišková
3. Mgr. externí (MX21) Mgr. Eleonóra Fecišková

Pracovníci odelenia
Mgr. Eleonóra Fecišková
Fakultná správkyňa hesiel
tel.: +421 2 90 21 2127
miestnosť 303
e-mail: eleonora.feciskovafm.uniba.sk

Mgr. Andrea Daňová
tel.: +421 2 90 21 2126
miestnosť 304
e-mail: andrea.danovafm.uniba.sk 

Daniela Slaná
tel.: +421 2 90 21 2023
miestnosť 302
e-mail: daniela.slanafm.uniba.sk

Miriam Prvá
tel.: +421 2 90 21 2022
miestnosť 302
e-mail: miriam.prvafm.uniba.sk


Referent pre štúdium v anglickom jazyku
Bakalársky a magisterský študijný program
Martin Jamroškovič
e-mail: martin.jamroskovicfm.uniba.sk
miestnosť: 302
Štvrtok: 9:00 – 12:00,  13:00 – 15:00

Koordinátorka pre štúdium v anglickom jazyku
Bakalársky a magisterský študijný program
Mgr. Lucia Kočišová
miestnosť 408
Tel.: +421 2 9021 2067
e-mail: lucia.kocisovafm.uniba.sk

Viac informácií o štúdiu v anglickom jazyku


Sociálny referát
Mgr. Alexandra Rusínová
e-mail: alexandra.rusinovafm.uniba.sk

ODDELENIE EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Vedúca oddelenia externého štúdia
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková PhD.
tel.: +421 2 9021 2063
e-mail: gabriela.bartakovafm.uniba.sk

Pracovníci odelenia
Mgr. Yveta Kollárová
tel.: +421 2 9021 2071
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: +421 2 9021 2070
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk

ODDELENIE MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV A CUDZOJAZYČNÉHO ŠTÚDIA

Fakultná koordinátorka ERASMUS+
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Oddelenie ERASMUS+
Erasmus+ štúdium
(vysielanie a prijímanie študentov)
Mgr. Erika Černeková
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2026

Erasmus+ BIP, STT, STA mobility
Iné formy mobilít
Mgr. Romana Farská
e-mail: farska8uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2098


Referent pre štúdium v anglickom jazyku
Bakalársky a magisterský študijný program
Martin Jamroškovič
e-mail: martin.jamroskovicfm.uniba.sk
miestnosť: 302
Štvrtok: 9:00 – 12:00,  13:00 – 15:00

Koordinátorka pre štúdium v anglickom jazyku
Bakalársky a magisterský študijný program
Mgr. Lucia Kočišová
miestnosť 408
tel.: +421 2 9021 2067
e-mail: lucia.kocisovafm.uniba.sk

Viac informácií o štúdiu v anglickom jazyku

ODDELENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Informácie o doktorandskom štúdiu

Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
tel: +4212 9021 2085
e-mail: jana.kajanovafm.uniba.sk 

Odborná referentka
Viera Šeligová
e-mail: viera.seligovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2074

Odborný referent pre vedu a výskum
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
e-mail: juraj.mikusfm.uniba.sk
tel.: + 421 2 9021 2108

Odborná referentka pre zamestnancov v oblasti: Kvalifikačný rast
Mgr. Alexandra Rusínová
e-mail: alexandra.rusinovafm.uniba.sk
tel.: +421 2 9021 2125

CENTRUM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A ONLINE VZDELÁVANIA

Vlastné stránky Centra

Vedúca poverená vedením
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pracovníci:
Ing. Pavol Gono – technický správca IIKS
Ing. Martin Kolpák
Mgr. Martin Krajčík, PhD.

Úsek online vzdelávania
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.

 

 

ODDELENIE PRE STRATEGICKÝ ROZVOJ, PROJEKTY A INOVÁCIE

Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
maria.bednarikovafm.uniba.sk

Mgr. Natália Gahérová
tel.: +421 2 9021 2027
natalia.gaherovafm.uniba.sk

Mgr. Nora Hlivárová
miestnosť č. 428
tel.: +421 2 9021 2102
nora.hlivarovafm.uniba.sk

Mgr. Martina Michalíková
martina.michalikovafm.uniba.sk

Mário Turner
mario.turnerfm.uniba.sk

Mgr. Ľubica Znamenáková, PhD.
lubica.znamenakovafm.uniba.sk 

V súvislosti s podávaním projektov sa riaďte podľa aktuálne platnej smernice:

Vnútorný predpis č. 13/2023
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Pravidlá prípravy, predkladania, schvaľovania, realizácie a administrácie projektov na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
Príloha 1a - pre projekty z EU
Príloha 1b - pre domáce projekty (VEGA, KEGA, APVV) + Erasmus+
Príloha 2 - vyhlásenie priameho nadriadeného
Príloha 3 - informácia o aktualizácií projektu - po schválení projektu

ODDELENIE VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU

Mgr. Nora Hlivárová
tel.: +421 2 9021 2102
nora.hlivarovafm.uniba.sk

Mgr. Vincent Karovič, PhD.
tel.: +421 2 9021 2044
vincent.karovic6fm.uniba.sk

REFERÁT PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: +421 2 9021 2043
rozalia.sulikovafm.uniba.sk

Referát pedagogicko-psychologického poradenstva bolo zriadené v roku 2008 na základe dopytu zo strany študentov a pracovníkov FM UK.
Referát podlieha prodekanovi pre štúdium.

Charakteristika poskytovaných služieb:
• psychologické poradenstvo pre študentov,
• poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím,
• poradenstvo a workshopy pre mladých pedagogických pracovníkov v oblasti rozvoja osobnosti a zefektívnenia pedagogického procesu,
• organizovanie a vedenie workshopov,
• organizovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov firiem,
• riešenia pedagogickej problematiky.
Záujemcovia o poskytované služby sa môžu vo vyhradených hodinách obrátiť priamo na referát

CENTRUM PRE PODNIKATEĽSKÚ ETIKU (CEPE)

Vlastné stránky Centra CEPE

Dňa 7. júna 2021 rozhodnutím AS FM UK vzniklo na FM UK v Bratislave Centrum pre podnikateľskú etiku.  Zakladateľkou a prvou riaditeľkou centra bola prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.

Ide o prvé vzdelávaco-poradenské centrum v oblasti podnikateľskej etiky na Slovensku. Centrum bude realizovať primárne tieto aktivity: 

  1. poskytovať poradenstvo pre študentov v oblasti dodržiavania Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave, 
  2. organizovať workshopy pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov týkajúce sa podnikateľskej etiky a etiky vo výskumnej a publikačnej činnosti, 
  3. spolupracovať s vedecko-pedagogickými pracoviskami fakulty a poskytovať im konzultácie v oblasti publikačných výstupov týkajúcich sa etiky, 
  4. zabezpečovať spoluprácu s partnerskými organizáciami v oblasti výučby podnikateľskej etiky, 
  5. poskytovať vzdelávanie v oblasti podnikateľskej a manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty a verejnosť, 
  6. poskytovať poradenstvo v oblasti podnikateľskej a manažérskej etiky pre podnikateľské subjekty.

Personálne obsadenie Centra a kontakt

Zakladateľka a čestná členka Centra:
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.

Riaditeľka Centra:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD., email: anna.lasakovafm.uniba.sk

Výkonný manažér Centra:
Ing. Ivan Skaloš, email: skalos5uniba.sk

Spolupracovníci Centra:
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD.
Mgr. Alexandra Skalská, PhD.
Mgr. Monika Vojteková
Bc. Christopher Danis

ŠPORTOVÝ KLUB FAKULTY MANAGEMENTU, ŠK FAMA

Na fakulte pôsobí športový klub pod názvom Športový klub Fakulty managementu, ŠK FAMA, ktorý bol zaregistrovaný pod týmto názvom na Ministerstve vnútra SR dňa 19. 9. 2002.
Klub organizuje množstvo akcií v rámci fakulty, zapája študentov do medzifakultných športových súťaží a vysokoškolskej ligy. Je financovaný z rozpočtu Slovenskej asociácie univerzitného športu, ako aj z vlastných zdrojov získaných sponzorskými príspevkami. 

Predsedníčka ŠK FAMA
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
eleonora.benovafm.uniba.sk