Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanát a útvary dekanátu

Dekanát

Sekretariát dekana
Ing. Ondrej Vozár
tel.: +421 2 9021 2042
ondrej.vozarfm.uniba.sk

Referát ľudských zdrojov
Mgr. Andrea Pawerová
tel.: +421 2 9021 2059
andrea.pawerovafm.uniba.sk

Ekonomické a prevádzkové útvary dekanátu

Tajomníčka fakulty
Mgr. Soňa Šúreková
tel.: +421 2 9021 2060
sona.surekovafm.uniba.sk

Referát plánu a rozpočtu
Mgr. Soňa Šúreková
tel.: +421 2 9021 2060

Referát mzdovej učtárne a ekonomiky práce
Stanislava Mitková
tel.: +421 2 9021 2054
stanislava.mitkovafm.uniba.sk

Referát všeobecnej učtárne
PhDr. Danka Ďuračková
tel.: +421 2 9021 2053
dana.durackovafm.uniba.sk

Referát fakturácie a evidencie majetku
Mgr. Lucia Kolpáková
tel.: +421 2 9021 2045
lucia.kolpakovafm.uniba.sk

Mgr. Martina Gonová
tel.: +421 2 9021 2046
martina.gonovafm.uniba.sk

Podateľňa
Ľudmila Pacalová
tel.: +421 2 9021 2064
ludmila.pacalovafm.uniba.sk

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
10:00 -12:00 a 13:30 - 15:00

Referát prevádzky a obslužných činností
Ing. Miroslav Čirka
tel.: +421 2 9021 2065
miroslav.cirkafm.uniba.sk

Andrej Daňo
tel.: +421 2 9021 2066
andrej.danofm.uniba.sk