Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU

Vedúca katedry:
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
miestnosť č. 224
tel.: +421 2 9021 2063
e-mail: Katarina.Gubiniova@fm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
miestnosť č. 217
tel.: +421 2 9021 2128
e-mail: lucia.vilcekova@fm.uniba.sk

Vedecký tajomník katedry:
Mgr. František Olšavský, PhD.
miestnosť č. 220
tel.: +421 2 9021 2129
e-mail: frantisek.olsavsky@fm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Bc. Mária Hajdíková
miestnosť č. 218
tel.: +421 2 9021 2135
e-mail: maria.hajdikovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Ing. Natália Horňáková, PhD.
Mgr. Nataliia Parkhomenko, Ph.D.

 
Interní doktorandi:
PhDr. Ján Ganobčík
Mgr. Juraj Kamenský
Mgr. Lujza Laudárová
lic. oec. publ. Zuzana Mikulášová, MBA

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
doc. Ing. Mária Dzurová, PhD.
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
doc. Ing. Lenka Ližbetinová, PhD.
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
doc. PhDr. Eva Smolková,PhD.
doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D.
doc. Ing. Mária Dzurová, PhD.
Mgr. Vladimir Hrček, PhD.
Mgr. Jozef Metke, PhD.
Ing. Martin Mravec, PhD.
Mgr. Samuel Smolka, PhD.
Mgr. Martin Šeliga, PhD.
Ing. Ľubomír Šidelský, PhD.
Mgr. Igor Tóth, PhD.
Ing. Branislav Vančo, PhD.
Mgr. Juraj Buchta
Mgr. Andrej Dziak
Ing. Ján Faltys
PhDr. Jozef Heriban
Mgr. Lucia Kočišová
Mgr. Juraj Miškov
Mgr. Alexander Móži
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. et Mgr. et Mgr. Miroslav Reiter, DiS., MBA, MPA, MSC, DBA, Ing. Paed. IGIP

Zahraniční učitelia katedry:
Prof. Alessio Lokar, University of Udine
Patricia Rees, MBA, Manchester Metropolitan University
Prof. AE dr. Hab. Jan Wiktor, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Brigitte Monsou Tantawy, PhD., Leeds University (UK), HEC Paris

Katedra marketingu zabezpečuje na prvom stupni štúdia výučbu povinného predmetu Marketing a výberových predmetov Sociológia; Rétorika; Marketing v rodinnom, malom a strednom podniku; Základy marketingu; Úvod do vnútrofiremnej komunikácie; Základy marketingového manažmentu; Ochrana spotrebiteľa; Procesy globalizácie svetovej ekonomiky; Španielsky jazyk; Obchodná španielčina.
Na druhom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v predmetoch Marketing manažment; Marketingový výskum; Marketingové aplikácie; Medzinárodný marketing, Komunikácia v manažmente a vo výberových predmetoch Marketing vzťahov so zákazníkmi; Komunikačné techniky v marketingu; Spoločenský marketing; Strategický marketing; Marketing v živnostenskom podnikaní; Marketing vo sfére politiky; Marketingová analytika; Nové technológie a komunikačné médiá v marketingu; Marketing regiónov; Marketing služieb; Reklama; Priamy marketing; Marketing v obchode; Marketingový audit; Non-profit marketing; Správanie zákazníkov; Cenové stratégie; Bankový marketing; Marketing v odevnom priemysle; Marketing v športe; Kreativita v marketingu; Mediálne plánovanie; Spoločensky zodpovedné podnikanie a manažment; Nové trendy v marketingu; Cestovný ruch; Stratégia neziskových organizácií; Budovanie a riadenie značky; Strategické partnerstvá; Komunikácia s verejnosťou – PR a Event marketing.
V rámci zabezpečovania výučby v anglickom jazyku katedra ponúka niekoľko predmetov v anglickom jazyku: Marketing; Marketing Management; Marketing Analytics; Marketing Applications; Marketing Research and International Marketing.
Pre študentov, ale i záujemcov o marketing, reklamu a médiá je k dispozícii aj fanpage predmetu Mediálne plánovanie na http://facebook.com/MediaMarketingInspirations. Katedra marketingu taktiež vydáva medzinárodný vedecký časopis Marketing Science and Inspirations dostupný aj elektronicky na webovom sídle časopisu: http://www.mins.sk.
Novinky a rôzne zaujímavosti z oblasti marketingu katedra prezentuje aj na sociálnej sieti LinkedIn, kde na stránke časopisu zverejňuje aktuálne informácie: https://www.linkedin.com/company/18012483/.