Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU

Vedúca katedry:
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
miestnosť č. 224
tel.: +421 2 9021 2063
e-mail: Katarina.Gubiniova@fm.uniba.sk

Tajomníčka katedry:
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
miestnosť č. 217
tel.: +421 2 9021 2128
e-mail: lucia.vilcekova@fm.uniba.sk

Vedecký tajomník katedry:
Mgr. František Olšavský, PhD.
miestnosť č. 220
tel.: +421 2 9021 2129
e-mail: frantisek.olsavsky@fm.uniba.sk

Sekretariát katedry:
Bc. Mária Hajdíková
miestnosť č. 218
tel.: +421 2 9021 2135
e-mail: maria.hajdikovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Nataliia Parkhomenko, Ph.D.

Interní doktorandi:
PhDr. Ján Ganobčík
Mgr. Juraj Kamenský
Mgr. Lujza Laudárová
lic. oec. publ. Zuzana Mikulášová, MBA

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
doc. Ing. Mária Dzurová, PhD.
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
doc. Ing. Lenka Ližbetinová, PhD.
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
doc. PhDr. Eva Smolková,PhD.
doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D.
doc. Ing. Mária Dzurová, PhD.
Mgr. Vladimir Hrček, PhD.
Mgr. Jozef Metke, PhD.
Ing. Martin Mravec, PhD.
Mgr. Samuel Smolka, PhD.
Mgr. Martin Šeliga, PhD.
Ing. Ľubomír Šidelský, PhD.
Mgr. Igor Tóth, PhD.
Ing. Branislav Vančo, PhD.
Mgr. Juraj Buchta
Mgr. Andrej Dziak
Ing. Ján Faltys
PhDr. Jozef Heriban
Mgr. Lucia Kočišová
Mgr. Juraj Miškov
Mgr. Alexander Móži
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. et Mgr. et Mgr. Miroslav Reiter, DiS., MBA, MPA, MSC, DBA, Ing. Paed. IGIP

Zahraniční učitelia katedry:
Prof. Alessio Lokar, University of Udine
Patricia Rees, MBA, Manchester Metropolitan University
Prof. AE dr. Hab. Jan Wiktor, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Brigitte Monsou Tantawy, PhD., Leeds University (UK), HEC Paris

Katedra marketingu a obchodu zabezpečuje na prvom stupni štúdia výučbu povinného predmetu Marketing a výučbu povinne voliteľných predmetov trajektórie štúdia marketing (Praktikum marketingového výskumu; Marketing v malých a stredných podnikoch; Moderný marketing – nové trendy; Etické a legislatívne aspekty marketingu) a trajektórie štúdia manažment značky (Proces budovania a riadenia značky; Vizuálne prvky značky a dizajn; Budovanie portfólia značiek v prostredí medzinárodných trhov; Environmentálne a behaviorálne hodnoty značky). Katedra zabezpečuje výučbu predmetov aj na študijnom programe podnikanie (Online marketing; Online prieskumy a analýzy dát).
Na druhom stupni štúdia zabezpečuje katedra pedagogický proces v povinnom predmete Marketing manažment, ako aj predmety v rámci trajektórie štúdia s názvom marketing: Marketingový výskum; Strategický marketing; Aplikovaný marketing; Komunikácia v manažmente a v marketingu; Medzinárodný marketing. Druhou trajektóriou štúdia je digitálny manažment a online marketing (v kooperácii s Katedrou informačného manažmentu a podnikových systémov) s nasledujúcou štruktúrou povinne voliteľných predmetov: Digitálny marketing; Online marketingové nástroje a aplikácie; Sociálne siete a obsahový marketing; Marketing vo vyhľadávacích nástrojoch; Marketingová analytika a vizualizácia dát.
Prostredníctvom povinne voliteľných predmetov v ponúkaných trajektóriách štúdia katedra dopĺňa a obohacuje študijný odbor manažment, nakoľko v  stredoeurópskom priestore (krajín V4) vypĺňa chýbajúci priestor študijného programu orientovaného na problematiku manažmentu značky.
Na doktorandskom študijnom programe manažment zabezpečuje katedra výučbu povinne voliteľných predmetov Komunikačné techniky v marketingu, Marketing – nové trendy, Strategické partnerstvá, Výskum trhu a spolupodieľa sa na výučbe predmetu Kvalitatívne metódy vedeckého výskumu (všetky predmety sú zabezpečené ako v slovenskom, rovnako tak v anglickom jazyku).
Pre členov katedry a všetkých doktorandov zaradených na katedre sa realizujú vedecké semináre, na ktorých sa prezentujú a diskutujú aktuálne vedecko-výskumné aktivity a cieľom ktorých je umožniť prezentujúcim predstaviť priebežné výsledky výskumu a získať podnetné pripomienky a námety v samotnom procese spracovanie výstupov publikačnej činnosti a vedeckých štúdií.
Katedra marketingu a obchodu taktiež vydáva medzinárodný vedecký časopis Marketing Science and Inspirations, články z časopisu je možné vyhľadať prostredníctvom výskumných databáz EBSCOhost, Ulrichsweb, Global Impact Factor, EconBiz, Google Scholar a ERIH PLUS. Časopis je dostupný aj elektronicky na webovom sídle časopisu: https://msijournal.com/.
Novinky a rôzne zaujímavosti z oblasti marketingu katedra prezentuje aj na sociálnej sieti LinkedIn, kde na stránke časopisu zverejňuje aktuálne informácie.
Cieľom vedecko-výskumnej činnosti katedry je identifikovať, analyzovať a navrhovať riešenia aktuálnych problémov v oblasti marketingovej teórie i praxe cez intenzifikáciu spolupráce na úrovni domácich a medzinárodných grantových schém.
Od roku 2023 je katedra členom platformy Mediálna gramotnosť+, ktorá je odpoveďou na jednu z výziev prvého okrúhleho stola k témam mediálnej gramotnosti, ktorý zorganizovala Rada pre mediálne služby v októbri 2022 pri príležitosti Svetového týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti.
Katedra bola v roku 2023 schválená Prezídiom Rady pre reklamu a následne Valným zhromaždením Rady pre reklamu za riadneho člena Rady pre reklamu. Rada pre reklamu je orgán etickej samoregulácie reklamy a jej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická  reklama.