Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti

Ing. Jana Masariková
Odbojárov 10/a
Prístavba, č.dv.:06
820 05 Bratislava
Telefón: 02/9021-2115
e-mail: jana.masarikova@uniba.sk

Mgr. Ján Badura, MLIS
Prístavba, č.dv.:08
820 05 Bratislava
Telefón: 02/9021-2117
e-mail: jan.badura@uniba.sk

 

Pred nahlásením svojej publikačnej činnosti si prosím overte v CREPČ-i, či už nie je zapísaná!

Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

Register spravuje a prevádzkuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Vstup do Databázy evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK

Pozor! Databáza EPČ UK zachytáva stav k 31.1.2024!

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ OD ROKU 2022

Pozor! Od 1.1.2022 nadobúda účinnosť nová vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Zb. z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 

Vyhláška zavádza nové kategórie publikačnej činnosti, nájdete ich v prílohe č. 1 vyhlášky.

Takisto sú zavedené nové kategórie ohlasov, zverejnené sú v prílohe č. 2 vyhlášky.

Zároveň sa menia aj charakteristiky vybraných termínov, uvedené sú v prílohe č. 10 vyhlášky.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ OD ROKU 2013

Publikačná činnosť sa riadi nasledujúcimi predpismi:

Vyhláška č. 456/2012 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (z 18. decembra 2012)

Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. januára 2013.

Vnútorný predpis č. 10/2019

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti VP č. 10/2019. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 5. júna 2019.

Prílohy:

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Vnútorný predpis č. 2/2013

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti č. 2/2013.

Predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22. apríla 2013.

Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti

Príloha č. 2 Kategórie ohlasov

Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov