Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výber publikačnej činnosti FM UK 2007-2013

Výber publikačnej činnosti FM UK za roky 2007-2013

Výber obsahuje len publikačnú činnosť FM UK najvyšších kategórií knižného charakteru, i.e. vedecké a odborné monografie a vysokoškolské učebnice.

ROK 2013 (zachytáva stav k 3. septembru 2013)

AAA - vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Kovalančíková Vlasta (25%) - Nováčková, Daniela [UKOMAKFE] (75%): Podnikanie v európskom hospodárskom priestore. - 1. vyd. - Györ : Palatia Nyomda and Kiadó, 2013. - 184 s.
Lit. 41 zázn.
ISBN 978-963-7692-41-3

AAA02 Rudy, Ján [UKOMAKMN] - Sulíková, Rozália [UKOMAKMN] - Lašáková, Anna [UKOMAKMN] - Fratričová, Jana [UKOMAKMN] - Mitková, Ľudmila [UKOMAKFE]: Manažment a organizačné správanie. - 1. vyd. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - 340 s.
ISBN 978-3-86991-913-3

AAA03 Weberová, Dagmar [UKOMAKFE]: Proces efektívnej komunikácie v projektovom manažmente. - 1. vyd. - Zlín : Verbum, 2013. - 180 s.
Lit. 45 zázn.
ISBN 978-80-87500-32-3

ACB - vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Papula, Ján [UKOMAKIS] - Papulová, Emília: Základy manažérskej ekonomiky. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2013. - 243 s.
Lit. 50 zázn.
ISBN 978-80-89553-11-2

ACB02 Strážovská, Helena (54%) - Strážovská, Ľubomíra [UKOMAKMR] (12%) - Bažó, Ladislav (8%) - Krošláková, Monika (9%) - Horbulák, Zsolt (8%) - Fialová, Vendula (3%) - Tykva, Tomáš (3%) - Valková, Dagmar (3%): Podnikanie malých a stredných podnikov. - 1.vyd. - Bratislava : Sprint, 2013. - 320 s.
Lit. 159 zázn.
ISBN 978-80-89393-88-6

BAB - odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Beblavá, Emília [UKOFSVP] (50%) - Zemanovičová, Daniela [UKOMAKMN] (50%): Organizačné a procesné zabezpečenie verejného obstarávania na Slovensku : komparatívna analýza. - [1.] vyd. - Bratislava : Transparency International Slovensko, 2013. - 55s. [5,27 AH]
Lit. 46 zázn., 55 grafov, 19 tab.
ISBN 978-80-971326-0-6

BAB02 Bystrická, Katarína - Mičo, Tomáš - Tužinský, Martin [UKOMAKFE]: Internetový obchod. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - 303 s.
Lit. 35 zázn.
ISBN 978-80-8078-555-0

ROK 2012

AAB - vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Bajzíková, Ľubica [UKOMAKMN] (94%) - Búciová, Zuzana [UKOMAKMN] (6%): Medzinárodný manažment ľudských zdrojov. - 1. vyd. - Bratislava : Ofprint, 2012. - 186 s.
Lit. 107 zázn.
ISBN 978-80-89037-31-5

AAB02 Bohdalová, Mária [UKOMAKIS] (50%) - Greguš, Michal [UKOMAKIS] (50%): Stochastické analýzy finančných trhov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 183 s.
Lit. 149 zázn.

AAB03 Fekete, Milan [UKOMAKSP] (100%) : Efektívny produkčný systém. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2012. - 131 s.
Lit. 35 zázn.

AAB04 Papula, Jozef [UKOMAKSP] (50%) - Papulová, Zuzana [UKOMAKMN] (50%): Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - 276 s.
Lit. 100 zázn.

AAB05 Papulová, Zuzana [UKOMAKMN] (100%) : Strategické analýzy s podporou strategického myslenia : Aktuálny trend v strategickom manažmente. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2012. - 231 s.
Lit. 75 zázn.
ISBN 978-80-89553-10-5

AAB06 Pilková, Anna [UKOMAKSP] (32%) - Kovačičová, Zuzana [UKOMAKIS] (32%) - Holienka, Marian [UKOMAKSP] (32%) - Rehák, Ján [UKOMAKSP] (4%): Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2012. - 207 s.
Lit. 73 zázn.
ISBN 978-80-223-2823-4 

AAB07 Remišová, Anna [UKOMAKMN] (82%) - Trenčianska, Elena (18%): Etika a morálka : Teória a reality. - 1. vyd. - Bratislava : Sprint, 2012. - 272 s.
Lit. 108 zázn.
ISBN 978-80-89393-76-3 

AAB08 Russev, Stojan [UKOMAKIS] (100%) : Manažment informatizácie : sociálno-ekonomických systémov. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2012. - 407 s.
Lit. 122 zázn.
ISBN 978-80-89553-05-1 

AAB09 Stoličná, Zuzana [UKOMAKFE] (100%) : Vývoj hospodárskej politiky SR od transformačného obdobia 1989 až po súčasnosť. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2012. - 95 s.
Lit. 76 zázn.
ISBN 978-80-89553-08-2 

AAB10 Sulíková, Rozália [UKOMAKMN] (100%) : Psychológia pre manažérov. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2012. - 83 s.
Lit. 39 zázn.
ISBN 978-80-89553-06-8 

AAB11 Vozár Martin [UKOEXAM] (50%) - Komorník, Jozef [UKOMAKFE] (50%): Oceňovanie podnikov. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2012. - 248 s.
Lit. 22 zázn.
ISBN 978-8089553-07-5 

ACB - vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Bartáková Pajtinková, Gabriela [UKOMAKMR] - Gubíniová, Katarína [UKOMAKMR]: Udržateľný marketingový manažment [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 241 s. [CD-ROM]
Lit. 170 zázn.
ISBN 978-80-89600-08-3

ACB02 Charfaoui, Emília [UKOMAKMN] (100%) : Nemecký jazyk pre nefilológov. - 5. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 226 s.
Lit. 18 zázn.
ISBN 978-80-223--3197-5

ACB03 Nováčková, Daniela [UKOMAKFE] (100%) : Základy európskeho práva pre manažérov. - 1. vyd. - Bratislava : EPOS, 2012. - 239 s.
Lit. 18 zázn.
ISBN 978-80-8057-970-8

ACB04 Papula, Ján [UKOMAKIS] (100%) : Strategický manažment projektov. - 1. vyd. - Bratislava : Pagoda, 2012. - 127 s.
Lit. 34 zázn.
ISBN 978-80-969698-6-9

ACB05 Pilková, Anna [UKOMAKSP] (17%) - Stachová, Paulína [UKOMAKFE] (9%) - Búciová, Zuzana [UKOMAKMN] (9%) - Lašáková, Anna [UKOMAKMN] (8%) - Mitková, Ľudmila [UKOMAKFE] (8%) - Papulová, Zuzana [UKOMAKMN] (5%) - Poláková, Michaela [UKOMAKMN] (5%) - VozárMartin [UKOEXAM] (14%) - Holienka, Marian [UKOMAKSP] (12%) - Meško, Matej [UKOMAKSP] (4%) - Oborilová, Andrea [UKOMAKSP] (4%) - Verčimáková, Katarína [UKOMAKMN] (5%): Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. - 1.vyd. - Bratislava : Ofprint JH, 2012. - 177 s.
ISBN 978-80-89037-30-8 

BAA - odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA01 Jurášková, Oľga (7,69%) - Horňák, Pavel [UKOFIPG] (7,69%) - Vysekalová, Jitka (7,69%) - Štarchoň, Peter [UKOMAKMR] (7,69%) - Kotyzová, Pavla (7,69%) - Banyár, Milan [UKOFIPG] (7,69%) - Svoboda, Václav (7,69%) - Bělohrad, Radim (7,69%) - Kocourek,Jozef (7,69%) - Kita, Jaroslav (7,69%) - Kramoliš, Ján (7,69%) - Metke, Jozef [UKOMAKMR] (7,69%) - Tyleček, Dan (7,69%): Velký slovník marketingových komunikací. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2012. - 271 s.
ISBN 978-80-247-4354-7

ROK 2011

AAA - vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Holcr, Květoň (16%) - Bilský, Peter (8%) - Erneker, Jaroslav (16%) - Holomek, Jaroslav (5%) - Chalka, Róbert (5%) - Ivor, Jaroslav (8%) - Mesároš, Marián (9%) - Pawera, René [UKOMAKFE] (3%) - Viceník, Jozef (9%) - Porada, Viktor (19%): Policajné vedy : úvod do teórie a metodológie. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 242 s.
ISBN 978-80-7380-329-2

AAA02 Porada, Viktor (16%) - Holcr, Květoň (11%) - Bilský, Peter (10%) - Erneker, Jaroslav (18%) - Filák, Antonín (9%) - Holomek, Jaroslav (3%) - Chalka, Róbert (5%) - Ivor, Jaroslav (5%) - Mesároš, Marián (15%) - Pawera, René [UKOMAKFE] (2%) - Viceník,Jozef (6%): Policejní vědy. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 345 s.
ISBN 978-80-7380-314-8

AAB - vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Remišová, Anna [UKOMAKMN] (100%) : Vademékum podnikateľskej etiky = Vademecum of business ethics. - 1. vyd. - Bratislava : Sprint, 2011. - 148 s. , 147 s.
Vyd. v dvojazyčnej verzii
Lit. 131 zázn.
ISBN 978-80-89393-68-8

AAB02 Stankovičová, Iveta [UKOMAKIS] (100%) : Viacrozmerná analýza inovačných procesov. - 1. vyd. - Bratislava : STATIS, 2011. - 99 s.
ISBN 978-80-85659-72-6

AAB03 Šlahor, Ľudomír [UKOMAKFE] (70%) - Žvachová, Natália [UKOMAKFE] (30%): Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2011. - 224 s.
Lit. 33 zázn.
ISBN 978-80-88870-94-4 

ACB - vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Baštincová, Anna (50%) - Tužinský, Martin [UKOMAKFE] (50%): Splatná a odložená daň z príjmov : podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - 170 s.
Lit. 45 zázn.
ISBN 978-80-8078-410-2

ACB02 Komorník, Jozef [UKOMAKFE] (80%) - Majerčáková, Daniela [UKOEXMA] (15%) - Husovská, Michaela [UKOEXAM] (5%): Finančný manažment. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2011. - 253 s.
Lit. 47 zázn.
ISBN 978-80-8870-97-5

ACB03 Krištofík, Peter (25%) - Saxunová, Darina [UKOMAKFE] (35%) - Šuranová, Zuzana (40%): Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - 803 s.
ISBN 978-80-8078-396-9

ACB04 Nováčková, Daniela [UKOMAKFE] (80%) - Milošovičová, Petra [UKOMAKFE] (20%): Medzinárodné ekonomické právo. - Bratislava : Eurounion, 2011. - 196 s.
Lit. 41 zázn.
ISBN 978-80-89374-12-0

ACB05 Russev, Stojan [UKOMAKIS] (70%) - Russev, Roman (30%): Informačná podpora manažmentu : vyrobných podnikov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - 164 s.
Lit. 83 zázn.
ISBN 978-80-223-2842-5

ACB06 Russev, Stojan [UKOMAKIS] (100%) : Manažment projektov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - 151 s.
Lit. 61 zázn.
ISBN 978-80-223-2818-0

ACB07 Saxunová, Darina [UKOMAKFE] (100%) : Financial Accounting : financial statements - theory and problems. - Bratislava : Creativ line, [2011]. - 106 s.
Lit. 30 zázn.
ISBN 978-80-970287-2-5

ROK 2010

AAB - vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Papula, Jozef [UKOMAKSP] (50%) - Papulová, Zuzana [UKOMAKMN] (50%): Strategické myslenie manažérov : Za tajomstvami strategického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2010. - 302 s.
Lit. 128 zázn.
ISBN 978-80-88870-86-9 

ACB - vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Bajzíková, Ľubica [UKOMAKMN] (24%) - Piškanin, Andrej [UKOMAKMN] (48%) - Lašáková, Anna [UKOMAKMN] (28%): Manažment v globálnom prostredí. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 238 s.
Lit. 163 zázn.
ISBN 978-80-89037-28-5

ACB02 Gluchman, Vasil - Blahová, Adela - Bilasová, Viera - Machalová, Táňa - Nemčeková, Mária [UKOLJ000] - Kánský, Jiří - Jemelka, Petr - Navrátilová, Daniela - Remišová, Anna [UKOMAKMN] - Gluchmanová, Marta: Aplikovaná etika : (etika III). - 1. vyd. - Prešov : Grafotlač Prešov, 2010. - 212 s.
ISBN 978-80-970485-1-8

ACB03 Charfaoui, Emília [UKOMAKMN] (100%) : Nemecký jazyk pre nefilológov. - 4. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 213 s.
Lit. 18 zázn.
ISBN 978-80-223-2902-6

ACB04 Kopernický, Ivan (50%) - Šlahor, Ľudomír [UKOMAKFE] (50%): Vybrané kapitoly z manažmentu podnikov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 339 s.
ISBN 978-80-223-2712-1

ACB05 Krasňanská, Jarmila [UKOMAKFE]: Postupy účtovania pre podnikateľov : zbierka riešených a neriešených príkladov. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - 232 s.
ISBN 978-80-8078-326-6

ACB06 Krčová, Erika [UKOMAKIS] (100%) : Le droit international : Problémes actuels. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - 79 s.
ISBN 978-80-223-2844-9

ACB07 Nováčková, Daniela [UKOMAKFE] (100%) : Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie : v kontexte Lisabonskej zmluvy. - 1. vyd. - Bratislava : Eurounion, 2010. - 152 s.
ISBN 978-80-89374-09-0

ACB08 Nováčková, Daniela [UKOMAKFE] (59%) - Stachová, Paulína [UKOMAKFE] (35%) - Hoffmann, Peter (6%): Medzinárodné organizácie I. - 1. vyd. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2010. - 140 s.
ISBN 978-80-89391-18-9

ACB09 Ölvecká, Viera [UKOMAKFE] (100%) : Náklady vo finančnom riadení. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2010. - 111 s.
Lit. 54 zázn.
ISBN 978-80-88870-92-0

ACB10 Piškanin, Andrej [UKOMAKMN] (51,5%) - Rudy, Ján [UKOMAKMN] (15,5%) - Bajzíková, Ľubica [UKOMAKMN] (8%) - Sulíková, Rozália [UKOMAKMN] (14 %) - Šajgalíková, Helena [UKOEXAM] (5%) - Wojčák, Emil [UKOMAKMN] (6%): Manažment : Klasické teórie a modernétrendy. - 1. vyd. - Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2010. - 345 s.
ISBN 978-80-89037-26-1

ACB11 Sysáková, Viera [UKOEXAM] (50%) - Šlahor, Ľudomír [UKOMAKFE] (50%): Peniaze a bankovníctvo. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2010. - 142 s.
Lit. 26 zázn.
ISBN 978-80-88870-89-0

ACB12 Takács, Zoltán [UKOMAKFE]: Postupy účtovania. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2010. - 123 s.
LIt. 14 zázn
ISBN 978-80-88870-83-8

ACB13 Takács, Zoltán [UKOMAKFE] (100%) : Úvod do účtovníctva. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2010. - 151 s.
Lit. 22 zázn.
ISBN 978-80-88870-90-6

ROK 2009

AAB - vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Smolková, Eva [UKOMAKMR] (100%) : Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky. - 1. vyd. - Bratislava : Infopress, 2009. - 228 s.
ISBN 978-80-85402-92-6

ACA - vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01 Hesková, Marie (83%) - Štarchoň, Peter [UKOMAKMR] (17%): Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2009. - 180 s.
ISBN 978-80-245-15220-5

ACB - vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Fekete, Milan [UKOMAKSP]: Štíhly produkčný systém : Implementácia kontinuálneho toku vo výrobnom systéme. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2009. - 182 s.
Lit. 29 zázn.
ISBN 978-80-88870-76-0

ACB02 Krištofík, Peter (17%) - Saxunová, Darina [UKOMAKFE] (28%) - Šuranová, Zuzana (55%): Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 767 s.
ISBN 978-80-8078-230-6

ACB03 Nováčková, Daniela [UKOMAKFE] (70%) - Hoffmann, Peter (30%): Spoločný trh Európskej únie. - 1. vyd. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2009. - 180 s.
ISBN 978-80-89391-01-1

ACB04 Papula, Jozef [UKOMAKSP] (50%) - Papulová, Zuzana [UKOMAKMN] (50%): Strategický manažment : Teoretické východiská alebo jadro vedomostí. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2009. - 141 s.
LIt. 35 zázn.
ISBN 978-80-88870-78-4

ROK 2008

AAA - vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Rudy, Ján [UKOMAKMN] (50%) - Fratričová, Jana [UKOMAKMN] (50%): Human resource management in Japan. - 1. vyd. - Röthenbach : Verlag Harald Kupfer, 2008. - 150 s.
Lit. 20 zázn.
ISBN 978-3-930616-54-1 

AAB - vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Borovský, Juraj [UKOMAKSP] (37%) - Smolková, Eva [UKOMAKMR] (27%) - Niňajová, Iveta [UKOMAKSP] (36%): Cestovný ruch : trendy a perspektívy. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - 280 s.
Lit. 21 zázn.
ISBN 978-80-8078-215-3

AAB02 Lašáková, Anna [UKOMAKMN]: Výskum organizačnej kultúry : na príklade Univerzitnej knižnice v Bratislave. - [1. vyd.]. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - 113 s.
Lit. 57 zázn.
ISBN 978-80-89303-10-6

AAB03 Saxunová, Darina [UKOMAKFE] (100%) : Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky : Rozdiely a podobnosti v USA a v SR. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - 210 s.
Lit. 87 zázn.
ISBN 978-80-8078-189-7

ACB - vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Krčová, Erika [UKOMAKIS] (100%) : Medzinárodné ekonomické právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - 108 s.
ISBN 978-80-223-2446-5

ACB02 Škvrnda, František - Pawera, René [UKOMAKFE] (66%) - Weiss, Peter: Medzinárodná bezpečnosť. - Bratislava : Ekonóm, 2008. - 136 s.
ISBN 978-80-225-2527-5

BAB - odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Bérešová, Gabriela [UKOMAKFE] (75%) - Nováčková, Daniela [UKOMAKFE] (25%): Sociálno-právny rozmer ochrany práv človeka a zamestnanca. - Bratislava : Eurounion, 2008. - 199 s.
ISBN 978-80-89374-01-4

BAB02 Nováčková, Daniela [UKOMAKFE] (100%) : Organizácia a manažment inštitúcií Európskej únie. - 1. vyd. - Bratislava : Eurounion, 2008. - 78 s.
ISBN 978-80-89374-03-8

ROK 2007

AAB - vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Dobrucká, Lucia [UKOEXAM] - Balážovič, Ľuboš [UKOPRZKG] - Coplák, Jaroslav - Duchová, Zuzana - Chrenščová, Viera [UKOPREKE] - Jamečný, Ľubomír - Jaššo, Matej - Mrva, Miloš [UKOMAKSP] - Olšavský, František [UKOMAKMR] - Potočková, Lenka: Strategický rozvojový plán obce. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007. - 280 s.
ISBN 978-80-89197-77-4

AAB02 Dobrucká, Lucia [UKOEXAM] (21%) - Coplák, Jaroslav (14%) - Chrenščová, Viera [UKOPREKE] (14%) - Mrva, Miloš [UKOMAKSP] (24%) - Olšavský, František [UKOMAKMR] (12%) - Potočková, Lenka (6%) - Balážovič, Ľuboš [UKOPRZKG] (9%): Tvorba strategického rozvojového plánu obce. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007. - 151 s.
ISBN 978-80-89197-66-8

AAB03 Ivanička, Koloman - Cibáková, Viera - Sedlák, Mikuláš [UKOMAKMN] - Sysáková, Viera [UKOEXAM] - Přívarová, Magdaléna - Bachár, Vladislav - Čajka, Peter - Rýsová, Lucia - Špirková, Daniela - Silvan, Juraj - Székely, Vladimír - Martincová, Marta - Kováč, Viliam, - Zapletal, Vladimír [UKOMAKFE]: Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2007. - 200 s.
ISBN 978-80-89143-51-1

AAB04 Krčová, Erika [UKOMAKIS] (100%) : Európske právo ako nástroj riadenia medzinárodných vzťahov v Európe. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - 102 s.
ISBN 978-80-223-2360-4

AAB05 Nízka, Helena [UKOMAKFE] (100%) : Aplikovaný marketing. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 198 s. - (Ekonómia)
ISBN 978-80-8078-157-6

ACB - vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Bartáková Pajtinková, Gabriela [UKOMAKMR] - Galková, Silvia [UKOMAKMR] - Nízka, Helena [UKOMAKFE] - Rózsa, Zoltán: Marketing manažment II : ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. - Bratislava : 228 s.r.o., 2007. - 324 s.
Lit. 120 zázn.
ISBN 978-80-969856-1-6

ACB02 Bartáková Pajtinková, Gabriela [UKOMAKMR] (42%) - Cibáková, Viera (22%) - Štarchoň, Peter [UKOMAKMR] (28%) - Galková, Silvia [UKOMAKMR] (8%): Základy marketingu. - 2. rozšírené vyd. - Bratislava : 228 s.r.o., 2007. - 279 s.
ISBN 978-80-969834-4-5

ACB03 Cibáková, Viera (50%) - Bartáková Pajtinková, Gabriela [UKOMAKMR] (50%): Základy marketingu. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 224 s. - (Ekonómia)
Lit. 53 zázn.
ISBN 978-80-8078-156-9

ACB04 Greguš, Michal [UKOMAKIS] (50%) - Beňová, Eleonóra [UKOMAKIS] (50%): Excel. Aplikačný software pre manažérov. - 1. vyd. - Bratislava : Merkury, 2007. - 196 s.
Lit. 17 zázn.
ISBN 978-80-89143-49-8

ACB05 Sedlák, Mikuláš [UKOMAKMN] - Kachaňáková, Anna - Mišík, Vladimír - Nízka, Helena [UKOMAKFE] (16%) - Oláh, Michal - Vlachynský, Karol: Podnikové hospodárstvo. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 255 s. - (Ekonómia)
Lit. 73 zázn.
ISBN 978-80-8078-093-7

ACB06 Stankovičová, Iveta [UKOMAKIS] (46%) - Vojtková, Mária (54%): Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 261 s.
Lit. 99 zázn.
ISBN 978-80-8078-152-1