Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podklady k evidencii publikačnej činnosti

Na tejto stránke by sme Vás radi informovali, aké podklady od Vás potrebujeme ku korektnej a promptnej evidencii Vašej publikačnej činnosti. Vždy platí zásada - čím sú podklady kompletnejšie, tým rýchlejší je možný zápis do databázy.

Na evidenciu treba doložiť:

A/  URL záznamu z databáz Web of Science alebo SCOPUS, ak je dokument registrovaný v týchto databázach. 

B/  K monografiám, vysokoškolským učebniciam, skriptám a učebným textom

autor prinesie k zápisu celú publikáciu,

navrhne zaradenie do publikačnej kategórie,

udá percentuálny podiel jednotlivých autorov pokiaľ má publikácia spoluautorov,

/súčet podielov sa musí rovnať 100%/. 

Pri zahraničných monografiách a  vysokoškolských učebniciach, ktoré neuvádzajú recenzentov v publikácii, autor doloží potvrdenie o recenznom konaní od vydavateľa s výnimkou vydavateľstiev, ktoré sú uvedené na webovej stránke portálu CREPČ.

 

 C/ Pre ostatné publikácie autor

- navrhne zaradenie do publikačnej kategórie,

- udá percentuálny podiel jednotlivých autorov pokiaľ má publikácia spoluautorov,

           /súčet podielov sa musí rovnať 100%/.

- doloží kópiu 

                  1.  titulný list časopisu / zborníka (líce aj rub),

                  2.  obsah čísla časopisu / zborníka, 

                  3.  tiráž, t.j. vydavateľské údaje, ISSN, ISBN,

                  4. samotný text článku, príspevku, štúdie... aj s použitou literatúrou,

 

- zvlášť upozorní na skutočnosť, že ide o

             -  článok v časopise, ktorý je karentovaný,

                -  súčasť grantu, uvedením jeho typu, čísla a názvu

          /napr. VEGA 1/0171/12- Agregačné funkcie a ich aplikácie/

K článku v zborníku navyše doloží kópiu:

        -  úvod a predslov, pokiaľ ich zborník obsahuje.

Pri zahraničných zborníkoch je prípustné, pokiaľ nie sú uvedení recenzenti priamo v zborníku, doložiť potvrdenie o recenznom  konaní od vydavateľa. Pri zahraničných vydavateľstvách, ktoré sú uvedené na webovej stránke portálu CREPČ, recenzné konanie dokazovať netreba vôbec.

Ak je zborník konferenčný, doloží zo zborníka navyše kópiu informácie:

    1. kde sa konala konferencia /mesto, krajina/,

            2. kedy sa konala konferencia /dátum/,

            3. ako sa volala konferencia /názov, príp. ročník/,

            4. kto bol organizátorom konferencie /napr. Univerzita ..., Akadémia vied,.../,

    5. pokiaľ bol o príspevok autor požiadaný, treba doložiť písomný doklad o pozvaní, alebo to musí byť uvedené v podtitule článku.

K citáciám treba doložiť:

Dokumentáciu z ktorej jednoznačne možno identifikovať citovaný aj citujúci dokument.

Podklady k evidencii publikačnej činnosti a citácií predkladá knižnici AUTOR, resp. CITOVANÝ AUTOR.