Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Eva Brestovanská

Mgr. Eva Brestovanská, PhD.

Mgr. Eva Brestovanská, PhD. je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a matematiky UK v Bratislave. Hodnosť PhD. získala na Fakulte managementu UK v Bratislave, kde pracovala na katedrách KIS, KEF a KKM. V súčasnosti pôsobí na Katedre medzinárodného manažmentu. V rámci pedagogickej činnosti vyučovala štatistiku a matematiku. Publikovala vedecké práce týkajúce sa modelovania ekonomických časových radov, prognózovania vývoja, aplikácie kointegrácie a korelačnej analýzy. V poslednom období publikovala práce týkajúce sa ekonomických modelov na tzv. časových škálach. Hlavné výsledky v tomto smere sú rastové ekonomické modely Solowovho typu na časových škálach, ktoré sú zjednotením diskrétnej  a spojitej verzie klasického Solowovho modelu rastu. Viacero článkov publikovaných v  poslednom období sa týka dynamických systémov, vychádzajúcich z tzv. frakcionálneho kalkulu, ktorý je zovšeobecnením klasickej teórie diferenciálneho počtu.

Publikačná činnosť

Kontakt:
Miestnosť č. 303

Mail: eva.brestovanskafm.uniba.sk